Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka pracy naukowej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-209-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Karkula Marek (mkarkula@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Łebkowski Piotr (plebkows@zarz.agh.edu.pl)
Duda Jan Tadeusz (jtduda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie istotę, metodologię i ograniczenia badań naukowych. Zna zasady podejścia systemowego. IP3A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o najnowszych modelach, metodach i wynikach naukowych. IP3A_U05 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy i formułować pytania badawcze. IP3A_U02, IP3A_U04, IP3A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U003 Potrafi przygotowywać publikacje naukowe i popularyzujące naukę. IP3A_U06 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę niezależnością poglądów w pracy naukowej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także egzekwowania takich postaw od innych. IP3A_K03, IP3A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie społeczne znaczenie badań naukowych i potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. IP3A_K02, IP3A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie istotę, metodologię i ograniczenia badań naukowych. Zna zasady podejścia systemowego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o najnowszych modelach, metodach i wynikach naukowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy i formułować pytania badawcze. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotowywać publikacje naukowe i popularyzujące naukę. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę niezależnością poglądów w pracy naukowej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także egzekwowania takich postaw od innych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie społeczne znaczenie badań naukowych i potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów:

 1. Pojęcia podstawowe: wiedza, informacja, procesy poznawcze, nauka, klasyfikacja nauk (dziedziny i dyscypliny nauki), metodologia, metodyka, metoda, techniki badawcze. Rola nauki w życiu społecznym – funkcje nauki (opisowa, wyjaśniająca, prognostyczna, utylitarna, psychologiczna, poznawcza), formalna klasyfikacja badań (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe) wiedza zdroworozsądkowa a wiedza naukowa, paranauka, protonauka i pseudonauka
 2. Zagadnienia filozofii nauki – zasady poszukiwania prawdy, kryteria oceny naukowości teorii – racjonalizm krytyczny Poppera (falsyfikowalność jako kryterium naukowości, ewolucyjne przemiany teorii, hardość teorii), pragmatyzm Peirce’a, pragmatyzm i ewolucyjno-rewolucyjny rozwój nauki wg Kuhna – paradygmat naukowy i kryteria dobrego paradygmatu Lakatosa. Podstawowe paradygmaty/stanowiska metodologiczne w nauce: redukcjonizm, emergentyzm, holizm i podejście systemowe
 3. Etapy pracy naukowej: sytuacja problemowa, wybór tematyki, obiektu i przedmiotu badań, (motywy wyboru), sformułowanie problemu naukowego (typy pytań problemowych, cechy dobrze sformułowanego problemu), tematyka i temat badań, analiza stanu wiedzy (krytyczna ocena literatury), sformułowanie hipotez badawczych, dobór metod badawczych, dobór technik badawczych i prowadzenie badań, sformułowanie wniosków, krytyczna ocena własnych wyników, publikacja wyników.
 4. Metody badawcze w nauce: obserwacyjna, intuicyjna, krytyka źródeł, metoda ankietowa, analiza krytyczna, metoda eksperymentalna, metoda statystyczna, metoda monograficzna, metoda indywidualnych przypadków, metoda sondażu diagnostycznego. Specyfika nauk technicznych.
 5. Metody jakościowe i ilościowe. Charakterystyka metod ilościowych: definiowanie obiektu badań – czynniki endo- i egzogeniczne, czynniki a zmienne i stan obiektu (klasyfikacja typów zmiennych), procesy transformacji czynników a modele transformacji zmiennych,
 6. Podejście systemowe: Modele procesów: modele statyczne i dynamiczne, hipoteza determinizmu, modele procesów losowych. Techniki badań ilościowych: statystyka jako narzędzie badań ilościowych czynników losowych, symulacje komputerowe, techniki Monte-Carlo, techniki optymalizacji. Badania w dziedzinie czasu i częstotliwości – analiza liniowa.
 7. Badania eksperymentalne: eksperymenty naturalne i laboratoryjne, metoda jedynej różnicy J.S. Milla, metody planowania eksperymentów, interpretacja wyników eksperymentów.
 8. Zagadnienia etyczno-prawne w badaniach naukowych (bezpieczeństwo badań, minimalizacja niekorzystnych efektów ekologicznych, ochrona poufności informacji, przestrzeganie i ochrona własności intelektualnej).
 9. Zakres badań w ramach dyscypliny Inżynieria Produkcji, jej odmienność i pokrewieństwo względem innych dyscyplin naukowych.
 10. Stylu i poprawność językowa publikacji naukowych.
 11. Podstawowe zasady składu i łamania tekstu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wykonanie wszystkich zleconych prac.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura książkowa:

 1. J., T. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
 2. R. L. Ackoff, Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969
 3. Rafajłowicz, E., Optymalizacja Eksperymentu z Zastosowaniami w Monitorowaniu Jakością Produkcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005
 4. Duda J.T.: Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego, WN AGH, 2004
 5. David Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995. (Oryg.: A guide to scientific writing : manual for students and research workers, 1984)
 6. Strunk, W., Jr. and White, E.B., The Elements of Style.

Źródła internetowe:

 1. St. Nowosielski: Metody badań naukowych w zarządzaniu. Cz.1 i 2, Uniwersytet Wrocławski – prezentacja pdf dostępna (ostatnio 22.09.2013) na stronach:
  http://procesy.ue.wroc.pl/uploads/Nowosielski/Metody%20bada%C5%84%20naukowych%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20cz1.pdf
  http://procesy.ue.wroc.pl/uploads/Nowosielski/Metody%20bada%C5%84%20naukowych%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20cz2.pdf
 2. Wikipedia – hasła: Nauka, Metoda Naukowa, Filozofia nauki, Paradygmat: http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/rehabilitacja/18671-metodologia_bada%C5%84_naukowych.html (ostatni dostęp 22.09.2013)
 3. http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kmoe/dydaktyka/Metrologia/planowanie_eksperymentu.pdf (ostatni dostęp 22.09.2013)
 4. J.T. Duda: Materiały dydaktyczne nt. wykorzystania metod statystycznych w prognozowaniu (dwa dokumenty elektroniczne udostępniane na życzenie drogą elektroniczną).
 5. Istota inżynierii produkcji, publikacja Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk: http://kip.pan.pl/images/stories/zdjecia/wydawnictwa/ekspertyza.pdf
 6. Porady Instytutu Filologii Polskiej UWr dla urzędników: Język raportów ewaluacyjnych: http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/pub-7508.pdf
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Duda J.T.: Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego, WN AGH, 2004

Informacje dodatkowe:

Brak