Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

15

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych, Nauk społecznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Studia prowadzone na kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego i kreatywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie będą mieli problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie zarówno w sektorze technicznym, informatycznym jak również w szkolnictwie. Dostosowanie programu studiów na kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna do wymagań stawianych w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK) spowodowało, że kierunek ten bardzo dobrze wpisuje się w strategię rozwoju uczelni (w szczególności w kategorii „Kształcenie”). Zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego studia na tym kierunku prowadzone są w modelu dwustopniowym, a studenci oceniani są przy użyciu jednolitego systemu punktowego rozliczenia postępów (ECTS). Zapewniona została w ten sposób pozioma mobilność studentów (możliwość realizacji części programu studiów na innych uczelniach).

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

11

Semestry kontrolne:
trzeci, szósty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Student zostaje wpisany na kolejny semestr, jesli nie przekroczy dopuszczalnego deficytu punktów ECTS, który wynosi: dla semestrów I i II – 11 ECTS; dla pozostałych – 12 ECTS.

Studia indywidualne:

Zgodnie z Regulaminem Studiów.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Ocenę końcową na dyplomie ustala się według zasad określonych w Regulaminie Studiów jako średnią ważoną średniej oceny ze studiów, oceny pracy dyplomowej (będącej średnią ocen wystawionych przez opiekuna pracy o recenzenta) oraz oceny egzaminu dyplomowego, przy czym średnia ocena ze studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%; dokładną wartość oraz wagi pozostałych ocen ustala Rada Wydziału.

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zgodnie z Regulaminem Studiów. Zasady są opisane na http://www.metal.agh.edu.pl

Dodatkowe informacje:

-