Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka skutecznego studiowania
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-103-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ciesielka Marta (Marta.Ciesielka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ciesielka Marta (Marta.Ciesielka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu uczenia się EI1A_W11, EI1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna zasady organizacji pracy własnej EI1A_K01, EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Udział w dyskusji
M_W003 Student wie jak powinna być skonstruowana wypowiedź EI1A_K01, EI1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Student wie jak przygotować poprawna prezentację multimedialną EI1A_K01, EI1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W005 Student zna metodykę wybranych rodzajów prac umysłowych EI1A_K01, EI1A_K05, EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zbierać i opracowywać informacje EI1A_K01, EI1A_U01, EI1A_K05, EI1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi przygotować opracowanie pisemne z poszanowaniem praw autorskich EI1A_K01, EI1A_U01, EI1A_U02, EI1A_K05, EI1A_W15, EI1A_K04, EI1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę samokształcenia EI1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość konieczności kształcenia przez całe życie EI1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu uczenia się + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady organizacji pracy własnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jak powinna być skonstruowana wypowiedź + - - - - - - - - - -
M_W004 Student wie jak przygotować poprawna prezentację multimedialną + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna metodykę wybranych rodzajów prac umysłowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zbierać i opracowywać informacje + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować opracowanie pisemne z poszanowaniem praw autorskich + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę samokształcenia + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość konieczności kształcenia przez całe życie + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Od szkoły do uczelni (trudności początkowe, adaptacja)
 2. Etykieta studenta – czyli jak kształtować swój pozytywny wizerunek
 3. Zbieranie i opracowywanie informacji
 4. Jak czytać – analiza i interpretacja tekstów
 5. Jak pisać – konstrukcja tekstu
 6. Jak mówić – rodzaje wypowiedzi; etapy konstruowania wypowiedzi; styl wypowiedzi; przekaz werbalny i pozawerbalny
 7. Jak przygotować poprawną prezentację multimedialną
 8. Planowanie pracy własnej
 9. Uczenie się (psychologiczne i fizjologiczne podstawy uczenia się; podstawowe techniki uczenia się; uczenie się jako aktywne przetwarzanie informacji; umiejętności osobiste; umiejętności intelektualne; rozwiązywanie problemów; wspomaganie motywacji do uczenia się; diagnostyka i ocenianie własnego uczenia się)
 10. Ty i Twoje zasoby
 11. Metodyka wybranych rodzajów prac umysłowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie zależeć od:
- obecności i aktywności na wykładach (Obecności)
- jakości wykonania pracy indywidualnej (Ocena pracy)
- jakości wykonania recenzji (Ocena recenzji)

Ocena końcowa będzie liczona: ((Ocena pracy + Ocena recenzji)/2) + 0,1*Obecności

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Anderson J.R., Uczenie się i pamięć. Integracja
2. Boucher F., Avard J., Podręcznik skutecznego uczenia się
3. Kurcz I., Pamięć, uczenie się, język. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna
4. Kuziak M. Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?
5. Maruszewski, T., Psychologia poznania
6. Pietrasiński Z, Sztuka uczenia się
7. Rudniański J, Uczelnia i ty, Technologia pracy umysłowej
8. Rudniański J., Sprawność umysłowa
9. Rudniański S., Technologia pracy umysłowej
10. Rzepczyński S., Kuziak M., Jak pisać ?
11. Samujło M., Techniki pracy umysłowej ucznia, W: Kształtowanie umiejętności wychowawczych
12. Włodarski Z., Psychologia uczenia się

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ciesielka M. – Information and communication technology in technical university – the main aspects of application. XX. DIDMATTECH 2007: Olomouc, 20–21 czerwca 2007. T. 2 / eds. Ján Stoffa, Veronika Stoffová, Miroslav Chráska ml.; Katedra technické a informacni výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Votobia Olomouc, Olomouc 2007, s. 425–428
Ciesielka M. – How to prepare the appropriate multimedia presentation, Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology – Kraków: PU IT 2007, s. 211–216
Ciesielka M. – Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie wykorzystania informacji – Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, 25. Medzinárodna Vedecko-Odborna Konferencia, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Veľká Lomnica, 7. a 8. septembra 2009, s. 93–97
Ciesielka M. – Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie wykorzystania informacji w ocenie własnej i nauczyciela, XXII. DidMatTech 2009, Trnava University, Trnava & J. Selye University, Komarno, 2010, s. 140 – 144
Ciesielka M. – Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie redagowania prac pisemnych, Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, 26. Medzinárodna Vedecko-Odborna Konferencia, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 97 – 102
Ciesielka M., Noworyta M. – Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH, Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2013 nr 4 cz. 1, s. 39–44
Ciesielka M. – Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych, Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej. — 2013 nr 4 cz. 2, s. 214–219
Ciesielka M., Kłyza W. – Motywy podjęcia studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w różnych uczelniach, Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2014 nr 5 cz. 1, s. 31–37

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak