Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie środowiskiem
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-104-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Gołdasz Andrzej (Andrzej.Goldasz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Gołdasz Andrzej (Andrzej.Goldasz@agh.edu.pl)
dr inż. Cebo-Rudnicka Agnieszka (cebo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wykazuje się znajomością norm z zakresu zarządzania środowiskowego. EI1A_W04, EI1A_W05, EI1A_W03, EI1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Posiada niezbędną wiedzę z zakresu oceny cyklu życia produktu. EI1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych. Umie sporządzić dokumentację systemu zarządzania środowiskowego. EI1A_U03, EI1A_U01, EI1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie zaprezentować w sposób przystępny wynik swojej pracy. EI1A_K05, EI1A_K03, EI1A_K01, EI1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wykazuje się znajomością norm z zakresu zarządzania środowiskowego. + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada niezbędną wiedzę z zakresu oceny cyklu życia produktu. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych. Umie sporządzić dokumentację systemu zarządzania środowiskowego. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie zaprezentować w sposób przystępny wynik swojej pracy. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowa terminologia, struktury instytucjonalne, otoczenia firm, generacje zarządzania. Zrównoważony rozwój.

  Przezdstawiona zostanie podstawowa terminologia, struktury instytucjonalne, otoczenia firm, generacje zarządzania. Poruszone zostaną zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem.

 2. 2. Zarządzanie jakością i przez jakość. Zarządzanie wpływem na środowisko EMS, normy z zakresu zarządzania środowiskowego, zintegrowane systemy zarz.

  Przedstawiona zostanie problematyka zarządzania jakością i przez jakość, Zarządzanie wpływem na środowisko EMS, normy z zakresu zarządzania środowiskowego oraz zintegrowane systemy zarządzania.

 3. Zasady i etapy opracowania i wdrażania systemu EMS.

  Przedstawione zostaną zasady i etapy opracowania oraz wdrażania systemu EMS.

 4. Auditing środowiskowy, ocena i monitorowanie działalności środowiskowej. Ocena cyklu życia wyrobu.

  Przedstawioze zostaną zasady przeprowadzania auditingu środowiskowego, oraz oceny i monitorowanie działalności środowiskowej. Poruszona zostanie problematyka oceny cyklu życia wyrobu.

 5. Międzynarodowa działalność normalizacyjna, elementy prawa UE i krajowego. Europejski system eko-zarządzania i eko-auditów EMAS, raport środowiskowy.

  Poruszone zostaną zagadnienia normalizacji, eko-zarządzania, eko-auditów. Przedstawione zostaną zasady sporządznia raportów środowiskowych.

 6. Badanie i certyfikacja, systemy oceny zgodności, ekoznakowanie. Strategia ekologiczna – wymagania i cele.

  Poruszone zostaną zagadnienia badań i certyfikacji, systemów oceny zgodności, ekoznakowania. Przedstawiona zostanie strategia ekologiczna, jej wymagania i cele.

 7. Instrumenty polityki ekologicznej, narzędzia regulacji bezpośredniej, instrumenty ekonomiczne, działania obywatelskie, globalizacja.

  Przedstawione zostaną następujące zagadnienia: instrumenty polityki ekologicznej, narzędzia regulacji bezpośredniej, instrumenty ekonomiczne, działania obywatelskie, globalizacja.

 8. Kryteria właściwego wykorzystania środowiska, podatek Pigou, zasada Coas’a, standardy jakości środowiska.

  Poruszone zostaną kryteria właściwego wykorzystania środowiska, podatek Pigou, zasada Coas’a, standardy jakości środowiska.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Ćwiczenia wprowadzające, tematy indywidualnych zadań.
 2. Badanie norm. Określanie roli i odpowiedzialności kierownictwa, opracowanie deklaracji polityki środowiskowej.
 3. Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego.
 4. Identyfikacja przepisów prawnych i znaczących aspektów środowiskowych.
 5. Audit systemu, opracowanie planu, programu, list kontrolnych oraz wykonanie protokołu z auditu.
 6. Przegląd dokumentacji, określenie niezgodności, opracowanie harmonogramu działań korygujących.
 7. Wykonanie przeglądu systemu.
 8. Opracowanie raportu środowiskowego.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna oceny z ćwiczeń oraz egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Graczyk A.: Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. WUE, Wrocław 2008.
 • Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 2007.
 • Normy PN-EN ISO serii 14000, normy PN-ISO serii 9000.
 • Pochyluk R., Grudowski P., Szymański J.: Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego. EKO-KONSULT, Gdańsk 1999.
 • Przybyłowski P.: Podstawy zarządzania środowiskowego. WAM, Gdynia 2005.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak