Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia informacyjna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-108-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Mrzygłód Barbara (mrzyglod@agh.edu.pl)
dr Adrian Anna (adrian@tempus.metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat zaawansowanych funkcji programów użytkowych stosowanych w realizacji programu kształcenia na kierunku ETI EI1A_W09, EI1A_W07 Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Ma wiedzę na temat aktualnego stanu i kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w RP i zna podstawowy prawne jego funcjonowania. EI1A_W08, EI1A_W16, EI1A_W14, EI1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować TI do samodzielnego zdobywania wiedzy i do realizacji własnych projektów. EI1A_U03, EI1A_U07, EI1A_U01, EI1A_U02, EI1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
M_U002 Rozumie różne rodzaje zagrożeń i potrafi stosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem EI1A_U10, EI1A_U12, EI1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi posługiwać się TI do przekazywania społeczeństwu informacji i wiedzy technicznej w sposób przejrzysty, zrozumiały i estetyczny EI1A_K03, EI1A_K01, EI1A_K05 Projekt,
Wykonanie projektu
M_K002 Ma świadomość korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania TI, potrafi wykorzystać to w sposób przedsiębiorczy z poszanowaniem prawa, w szczególności dotyczącego ochrony własności intelektualnej i danych osobowych. EI1A_K02, EI1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat zaawansowanych funkcji programów użytkowych stosowanych w realizacji programu kształcenia na kierunku ETI + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat aktualnego stanu i kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w RP i zna podstawowy prawne jego funcjonowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować TI do samodzielnego zdobywania wiedzy i do realizacji własnych projektów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Rozumie różne rodzaje zagrożeń i potrafi stosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi posługiwać się TI do przekazywania społeczeństwu informacji i wiedzy technicznej w sposób przejrzysty, zrozumiały i estetyczny - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania TI, potrafi wykorzystać to w sposób przedsiębiorczy z poszanowaniem prawa, w szczególności dotyczącego ochrony własności intelektualnej i danych osobowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie – Budowa i perspektywy rozwojowe społeczeństwa informacyjnego w Polsce

  Plany i strategie informatyzacji realizowane w Polsce i UE po 2004 roku. Ocena infrastruktury teleinformatycznej i przygotowania obywateli RP do korzystania z TI (w porównaniu ze stanem w innych krajach UE i przewidywanymi potrzebami społeczeństwa informacyjnego). Prawne podstawy funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w RP – na poziomie ustaw. Obecnie realizowany plan informatyzacji kraju; jego strategiczne kierunki działań: ludzie/obywatele, podmioty gospodarcze, administracja – szczegółowe cele i zadania dla każdego kierunku.

 2. Metody i techniki pozyskiwania wiedzy z zasobów internetowych

  Podstawowe techniki poszukiwania oraz pobierania danych, informacji i wiedzy ze źródeł elektronicznych. Charakterystyka automatycznych systemów wyszukiwawczych -różne algorytmy wyszukiwania, porównanie efektów ich działania, ranking wyszukiwarek. Analiza przekazów informacyjnych w zakresie treści, formy i wiarygodności, ich selekcja, klasyfikacja i wykorzystanie w pracach własnych. Prezentacja wybranych źródeł wiedzy, dostępnych w sieci internet, w tym wybrane, godne polecenia, wiarygodne źródła wiedzy technicznej: materiały dydaktyczne na stronach uczelni, instytutów naukowych, portale wiedzy, portale edukacyjne, biblioteki cyfrowe, wydawnictwa naukowo-techniczne.

 3. Zasady korzystania z komputerowych zasobów wiedzy i informacji w pracach własnych

  Przepisy prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej, licencje, patenty. Zasady korzystania z cudzych i udostępniania własnych utworów w sieciach komputerowych;. Bliografia i zasady cytowań – omówienie norm: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura oraz PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Arkusz 2: Dokumenty elektroniczne i ich części.

 4. Zastosowanie narzędzi i środków TI do realizacji i prezentacji prac własnych.

  Programy użytkowe dostępne dla studentów WIMiIP na serwerach AGH: zasady udostępniania studentom licencji uczelnianej. Zastosowanie narzędzi i środków TI do realizacji prac własnych (projektów indywidualnych i grupowych) oraz do prezentowania wyników w formie sprawozdań, opisów, pełnej dokumentacji lub prezentacji multimedialnej.
  Podstawy projektowania prezentacji multimedialnych i ich publikowania.

 5. Zastosowania TI w gospodarce

  Rola i zadania systemu informacyjnego działającego w obszarze jednostki gospodarczej. Wymagania stawiane informatycznym systemom informacyjnym. Generacje systemów informatycznych – klasyfikacja według zasobów informacyjnych, stosowanych modeli i procedur oraz środków technicznych. Systematyka systemów informatycznych według poziomu działalności przedsiębiorstwa. Ogólny model typologii systemów informatycznych zarządzania według zakresu obsługiwanych funkcji rzeczowych organizacji.
  Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem .

 6. Problemy współdzielenia wiedzy.

  Technologie i systemy inteligentne: systemy z bazami wiedzy,
  systemy wspomagania decyzji, eksperckie, uczące się.
  Informatyczne systemy gospodarowania wiedzą. Aplikacje służące do komunikacji i przekazywania wiedzy, instrumenty groupware.
  Nauczanie na odległość D- learning, E – learning i M-learning. Charakterystyka wirtualnego środowiska dydaktycznego.

 7. Wpływ TI na życie człowieka i społeczeństw

  Bezpieczne praca z komputerem – zagrożenia i sposoby zapobiegania im: zalecenia mające na celu ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego użytkownika. Najczęściej wywoływane choroby układu kostnego, oddechowego, mięśniowego i nerwowego. Uzależnienia – objawy, leczenie, zapobieganie. Wpływ internetu; komunikatorów i portali społecznościowych na kształtowanie nowych postaw indywidualnych osób i społeczeństw.
  Przestępczość komputerowa. Netykieta. Kodeks internetowy.

Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia-Zastosowania TI do realizacji zadań studenta ETI

Doskonalenie umiejętności celowego stosowania środków i narzędzi TI, do zdobywania wiedzy i do realizacji projektów własnych w ramach różnych przedmiotów, w tym: programów komunikacyjnych, wyszukiwarek, edytorów tekstu i edytorów grafiki, arkuszy kalkulacyjnych oraz programów do tworzenia prezentacji i publikowania w internecie.
Redagowanie tekstów (sprawozdań, dokumentacji projektu, prac naukowych /publikacji), tworzenie własnych szablonów, tworzenie dokumentów o budowie złożonej (multimedialnych)
Przetwarzanie danych w arkuszach kalkulacyjnych z wykorzystaniem funkcji matematycznych, statystycznych, logicznych, bazy danych, oraz tworzenie wykresów.
Publikowanie prac własnych w internecie; tworzenie stron www.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Wykonanie projektu 12 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Udział w wykładach 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ] =
ocena z ćwiczeń [ *0,7 + ocena za aktywny udział w wykładach i wiedzę[%] *0,3]]

Ocena końcowa przypisana jest ocenie końcowej [%] według regulaminu studiów w AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tadeusiewicz R. Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
Flakiewicz W. Systemy informacyjne w zarządzaniu (uwarunkowania, technologie, rodzaje), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2002.
Kisielnicki J.,Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
Klonowski J.Z. Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004
Krawczyński E, Talaga Z., Wilk M., Technologia Informacyjna nie tylko dla uczniów, WS PWN, Warszawa 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak