Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy informatyki i systemów informatycznych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-109-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Banaś Krzysztof (banas@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy działania współczesnych komputerów, z uwzględnieniem najważniejszych elementów: układów procesorowych, pamięci, podstawowych urządzeń wejścia-wyjścia EI1A_W04, EI1A_W08, EI1A_W05, EI1A_W07 Kolokwium
M_W002 Student zna najważniejsze zadania realizowane przez systemy operacyjne, rozumie ich strukturę i podstawy funkcjonowania EI1A_W04, EI1A_W08, EI1A_W09, EI1A_W05, EI1A_W07 Kolokwium
M_W003 Student zna podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania systemów informatycznych EI1A_W04, EI1A_W08, EI1A_W09, EI1A_W05, EI1A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie posługiwać się różnymi systemami operacyjnymi i wybranymi zaawansowanymi programami narzędziowymi oraz użytkowymi EI1A_U07, EI1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy działania współczesnych komputerów, z uwzględnieniem najważniejszych elementów: układów procesorowych, pamięci, podstawowych urządzeń wejścia-wyjścia + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze zadania realizowane przez systemy operacyjne, rozumie ich strukturę i podstawy funkcjonowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania systemów informatycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie posługiwać się różnymi systemami operacyjnymi i wybranymi zaawansowanymi programami narzędziowymi oraz użytkowymi - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wstęp. Zarys wczesnej historii informatyki.
2. Maszyna von Neumanna
3. Zapis binarny – liczby naturalne, całkowite, znaki
4. Zapis binarny – liczby rzeczywiste
5. Programowanie – języki maszynowe procesorów, języki programowania
6. Programowanie strukturalne – procedury, mechanizm stosu, programowanie obiektowe
7. Budowa komputera – zasady działania współczesnych procesorów i układów pamięci
8. Budowa komputera – urządzenia wejścia/wyjścia, przerwania
9. Podstawy funkcjonowania systemów operacyjnych, zarządzanie procesami, systemy plików
10. Zarządzanie pamięcią w systemach operacyjnych
11. Przykłady systemów operacyjnych – Linux, MS Windows
12. Programy użytkowe – podstawowe rodzaje (m.in. edytory tekstu)
13. Tworzenie programów i systemów informatycznych – inżynieria oprogramowania
14. Systemy informatyczne – rodzaje i funkcjonowanie, systemy rozproszone
15. Systemy obliczeń wysokiej wydajności – superkomputery

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Podstawy posługiwania się systemem operacyjnym Linux
2. Podstawy wykorzystania systemu składu tekstu Latex

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 66% kolokwia zaliczeniowe + 33% zaliczenie ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D.Karpisz, L.Wojnar, “Podstawy informatyki”, Wyd. PK, 2005
2. A.Silberschatz, P.B.Galvin, G.Gagne, “Podstawy systemów operacyjnych”, WNT, 2005
3. A.Jaszkiewicz, “Inżynieria oprogramowania”, Helion 1997.
4. J.Kitowski, “Współczesne systemy komputerowe”, Wyd. CCNS, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nowe możliwości MES i metody alternatywne dla MES — New capabilities of FEM and methods alternative for FEM / T. Burczyński, K. BANAŚ, M. PIETRZYK // W: PLASTMET’2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–2]

Rheological models of blood: sensitivity analysis and benchmark simulations / Danuta SZELIGA, Piotr MACIOŁ, Krzysztof BANAŚ, Magdalena KOPERNIK, Maciej PIETRZYK // W: NUMIFORM 2010 : the 10th international conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes : Pohang, Republic of Korea : June 13–17, 2010 : book of abstracts / eds. Fr ́d ́ric Barlat, Young Hoon Moon, Myoung-Gyu Lee ; Pohang University of Science and Technology. — S. l. : s. n., 2010. — S. 77. — Pełny tekst W: NUMIFORM 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 10th international conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes : Pohang, Republica of Korea : 13–17 June 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Fr ́d ́ric Barlat, Young Hoon Moon, Myoung-Gyu Lee; American Institute of Physics. — S. l. : American Institute of Physics. — 1 dysk optyczny. — s. 1184–1192. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1192, Abstr. — (AIP Conference Proceedings ; vol. 1252). — ISBN 978-0-7354-0799-2

Study on development of an adaptive finite element – cellular automata model for austenite-ferrite phase transformation / Ł. MADEJ, P. Spytkowski, K. MICHALIK, F. Krużel, P. Macioł, K. BANAŚ, M. PIETRZYK // W: ECCM 2010 [Dokument elektroniczny] : IV European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering: France : May 16–21, 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ECCOMAS European Community on Computational Methods in Applied Sciences. — [S. l. : s. n, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2.

Informacje dodatkowe:

Brak