Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie i programy użytkowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-110-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Szczepanik Zdzisław (zszczepa@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Szczepanik Zdzisław (zszczepa@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Znajomość i rozumienie podstawowych zagadnień definicyjnych w informatyce, z dowiązaniem w zakresie koncepcji, zasad i teorii, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla rozwoju sił wytwórczych cywilizacji. Podstawowa znajomość idei budowy i zasady działania komputera, jako korelatu informatyki. EI1A_W04, EI1A_W05, EI1A_W07, EI1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Znajomość oprogramowania podstawowego, z wykorzystaniem konfiguracji i zawartych w nim funkcji i rozwinięć na paskach zadań.Wobec faktu istnienia setek funkcji, student nabywa wiedzę jak wybrać intuicyjnie własciwą funkcję, moduł, kategorię. EI1A_W04, EI1A_W07, EI1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Zna podstawowe systemy operacyjne dla komputerów personalnych, serwerów, nowych produktów telekomunikacyjnych .Orientuje się w ich głównych zasadach budowy i strukturalnym schemacie. EI1A_W05, EI1A_W07, EI1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę na temat różnorodnych rodzajów programów komputerowych.Nabywa wiedzę podstawową o jęzkach programowania (Pascal, C/, C++, Delphi, PHP, MySQL ) EI1A_W07, EI1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W005 Znajomość zasad realizacji projektu informatycznego, krok po kroku wg. wytycznych i założeń. EI1A_W10, EI1A_W07, EI1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student umie rozpoznać parametry różnych maszyn cyfrowych, na poziomie definicyjnym. Umie ocenić system operacyjny aby wykorzystać go do przetwarzania. EI1A_U08, EI1A_U06, EI1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Umie analizować zagadnienia z punktu widzenia przydatności do projektu informatycznego. Do tego użyje języka programowania dla wybranego projektu w sposób przemyślany pod względem optymalizacji tegoż oprogramowania. EI1A_U08, EI1A_U03, EI1A_U07, EI1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Umie przeanalizować proces tworzenia prostej bazy danych pod względem użytego języka programowania, znając zagadnienia relacyjnych baz danych na bazie oprogramowania użytkowego. EI1A_U03, EI1A_U07, EI1A_U06, EI1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Nabywa umiejętność interesowania się, nowościami, na rynku informatyki użytkowej. EI1A_U03, EI1A_U06, EI1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Racjonalne działanie w grupie realizującej wspólne przedsięwzięcie informatyczne z pełną świadomością znaczenia informatyki w konwencji systemowej dyscyplin naukowych i w układach ekonomicznych. EI1A_K03, EI1A_K01 Egzamin,
Kolokwium
M_K002 Zwracanie uwagi na odpowiedzialność społeczną programisty, przechwytującego często w swojej pracy, uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego. EI1A_K03, EI1A_K01, EI1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Znajomość i rozumienie podstawowych zagadnień definicyjnych w informatyce, z dowiązaniem w zakresie koncepcji, zasad i teorii, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla rozwoju sił wytwórczych cywilizacji. Podstawowa znajomość idei budowy i zasady działania komputera, jako korelatu informatyki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość oprogramowania podstawowego, z wykorzystaniem konfiguracji i zawartych w nim funkcji i rozwinięć na paskach zadań.Wobec faktu istnienia setek funkcji, student nabywa wiedzę jak wybrać intuicyjnie własciwą funkcję, moduł, kategorię. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe systemy operacyjne dla komputerów personalnych, serwerów, nowych produktów telekomunikacyjnych .Orientuje się w ich głównych zasadach budowy i strukturalnym schemacie. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat różnorodnych rodzajów programów komputerowych.Nabywa wiedzę podstawową o jęzkach programowania (Pascal, C/, C++, Delphi, PHP, MySQL ) + + - - - - - - - - -
M_W005 Znajomość zasad realizacji projektu informatycznego, krok po kroku wg. wytycznych i założeń. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie rozpoznać parametry różnych maszyn cyfrowych, na poziomie definicyjnym. Umie ocenić system operacyjny aby wykorzystać go do przetwarzania. + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie analizować zagadnienia z punktu widzenia przydatności do projektu informatycznego. Do tego użyje języka programowania dla wybranego projektu w sposób przemyślany pod względem optymalizacji tegoż oprogramowania. + + - - - - - - - - -
M_U003 Umie przeanalizować proces tworzenia prostej bazy danych pod względem użytego języka programowania, znając zagadnienia relacyjnych baz danych na bazie oprogramowania użytkowego. + + - - - - - - - - -
M_U004 Nabywa umiejętność interesowania się, nowościami, na rynku informatyki użytkowej. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Racjonalne działanie w grupie realizującej wspólne przedsięwzięcie informatyczne z pełną świadomością znaczenia informatyki w konwencji systemowej dyscyplin naukowych i w układach ekonomicznych. + + - - - - - - - - -
M_K002 Zwracanie uwagi na odpowiedzialność społeczną programisty, przechwytującego często w swojej pracy, uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Informatyka w konwencji systemowej dziedzin nauk i w układzie ekonomicznym

  - definicja Informatyki na bazie pojęć cybernetyki. Miejsce informatyki w konwencjach systemowych przestrzeni nauki, układu ekonomicznego. Odpowiedzialność społeczna.

 2. Podstawy algorytmów – analiza

  - definicja algorytmu w wersji źródłowej. Przykłady algorytmów. Koncepcja algorytmów zbieżnych według propozycji Stefana Banacha.Metody przechodzenie z algorytmu rozbieżnego na zbieżny.

 3. Schematy blokowe – narzędzia podstawowe

  - koncepcja Winnera przedstawiania przetwarzania w schemacie blokowym. Rodzaje schematów blokowych skojarzonych z głębokością zagnieżdżenia w algorytmie działań.Schematy ogólne, pośrednie, szczegółowe do bezpośredniego programowania.

 4. Realizacja algorytmów na znanych programach

  - biblioteki programowe np. firmy Hewlett Packard. Dobór algorytmów w znanych zagadnieniach matematycznych w celu optymalizacji i dokładności otrzymywanych wyników.

 5. Programy narzędziowe – Word, Excel, Access

  - omówienie idei, standardowego interfejsu użytkownika w programach użytkowych pakietu Office f-my Microsoft i innych.
  Przewaga dobrego standardu.

 6. Bazy danych

  - model Klient- serwer. Definicje podstawowe. Narzędzia do przyspieszonego tworzenia aplikacji.Początki podstawowe teorii baz danych.

 7. Relacyjne bazy danych

  - historia wprowadzania relacyjnych baz danych. Korzystanie z kreatorów baz, relacyjnych baz danych. Powiązania elementów teorii z praktyką obsługi baz danych.

 8. Sieciowe bazy danych

  - potrzeba modeli wielowarstwowych (multi-tier) w rozwoju technologii klient- serwer. Integracja między serwerami baz danych. Pakiety danych (podzbiory rekordów)- przyspieszanie działań projektów aplikacj.

 9. Dedukcyjne bazy danych

  - baza faktów. Baza reguł wnioskowania. Przykłady języka Prolog ,Datalog. System zarządzania bazą danych.Testowanie hipotez. Poszukiwanie nowych relacji w bazach danych

 10. Operacje na bazach danych

  - definicje, idee. Sortowanie, filtrowanie, mechanizmy sum pośrednich, kopiowanie, export, import,przeglądanie z ingerencją, bez ingerencji,nowe pola, konkatenacja, usuwanie.

 11. Myśl niskopoziomowo, koduj wysoko poziomowo

  - główne idee realizowane przez zawodowych programistów.

 12. Kompilatory i języki programowania

  - kompilator- automatyczne tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym)najczęściej maszynowym. Rola assemblera.Różnorodność języków- przegląd.

 13. Programowanie proceduralne i obiektowe

  - paradygmaty programowania zalecający dzielenie kodu na procedury. Pobieranie i przekazywanie danych. Parametry wywołania. Paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów. Łączenie danych z ich zachowaniem.

 14. Struktury programów

  Programowanie strukturalne. Języki strukturalne – Pascal, C++ i inne. Koncepcje usprawnienia programowania strukturalnego.

Ćwiczenia audytoryjne:

 1. Personalizacja ustawień użytkownika w systemach Windows i Linux
 2. Przegląd znanych podstawowych algorytmów
 3. Metoda kolejnych przybliżeń
 4. Schematy blokowe poznanych algorytmów, zapis w pseudojęzyku
 5. Projekty w Wordzie
 6. Projekty w Excelu
 7. Projekty w Accessie
 8. Języki programowania – strukturalne – projekt
 9. Języki Obiektowe – ćwiczenia
 10. Język PHP – ćwiczenia
 11. SQL – język zapytań – ćwiczenia
 12. Te same algorytmy w różnych językach
 13. Optymalizacja kodu
 14. Różnorodne rysunki – realizacje standardowe programami użytkowymi i uzyskane w programowaniu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 17 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 17 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona 0,5 egzamin, 0,5 zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Włodzimierz Arciszewski, ” Ćwiczenia z Turbo Pascala ”, wyd. II., wyd. MIKOM – 2004r. ISBN 83-7279-051-5,
 2. Piotr Michałkiewicz, ” Programowanie w języku Turbo Pascal 7.0 ”, wyd.LYNX-SFT
  -1996r., ISBN 83-85455-33-7,
 3. Maciej Sysło, ”Algorytmy ”, W-wa 1997, Wyd.- Szkolne i Pedagogiczne, ISBN 83-02-06659-1,
 4. Maciej M. Sysło, ” Elementy Informatyki ”, PWN W-wa 1993, ISBN 83-01-11366-9,
 5. Clayton Walnum, ”Pierwsze kroki w Turbo C++ ”,Intersofland/Prentice Hall International, W-wa ,Hemel Hempstead, England 1994, ISBN 1-56529-473-4 ( orygi- nał ), ISBN 83-86389-00-1 ( wydanie polskie ),
 6. Niklaus Wirth, ” Algorytmy i struktury danych ”, WNT, W-wa 1980, ISBN 83-204-0244-1,
 7. Muraszkiewicz M. , Rybiński H. , Bazy Danych , Akademicka Oficyna Wydawnicza RM 2003
 8. Andrzej Marciniak, ” Turbo Pascal 5,5 ”, PWN, W-wa-Poznań 1990, ISBN 83-01-10001-X,
 9. Randall Hyde, ” Profesjonalne programowanie ”, wyd. Helion, ( http://helion.pl), ISBN 83-246-0463-4,
 10. Bulka Dov, Bulka Mayhew Dov David, Dov Bulka, Mayhew David  Efektywne programowanie w C++, MIKOM, MIKOM Wydawnictwo – 2007 r.,
 11. Adam Majczak, ” C++ przykłady praktyczne ”, Seria: Biblioteka Programisty, Wyda -
  wnictwo MIKOM, Warszawa 2003 r., ISBN: 83-7279-320-4,
 12. Autor: Andrzej Kierzkowski, ” Turbo Pascal. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II”, Wyd. Helion- 2006 r., ISBN: 83-246-0507-X,
 13. Andrzej Stasiewicz, ”C++. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II ”, 08/2006 r., Wyd.Helion – 2006 r., ISBN: 83-246-0619-X,
 14. Agnieszka Snarska, DELPHI od podstaw, EDITION 2000, ISBN 83-87297-81-X,Kraków 2001
 15. Kursy PHP, MySQL z sieci.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Istotną pomocą, jest czytanie współczesnych, popularnych, gazet, miesięczników lub kwartalników o tematyce informatycznej.