Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka I
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-202-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Ślęzak Tomasz (slezak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ślęzak Tomasz (slezak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. EI1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę z kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego oraz termodynamiki. EI1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z kinematyki i dynamiki ruchu postępowego i obrotowego, ruchu drgającego i falowego oraz z termodynamiki. EI1A_U03, EI1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, baz danych oraz internetu i krytycznie je oceniać EI1A_U01, EI1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę z kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego oraz termodynamiki. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z kinematyki i dynamiki ruchu postępowego i obrotowego, ruchu drgającego i falowego oraz z termodynamiki. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, baz danych oraz internetu i krytycznie je oceniać + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Struktura Wszechświata

  Aktualny pogląd nt. struktury Wszechświata: struktura i elementarne składniki materii, oddziaływania fundamentalne, działy fizyki, historia Wszechświata, rozpiętość odległości, temperatur, czasu i gęstości we Wszechświecie.

 2. Wstawka matematyczna

  Przypomnienie i wprowadzenie elementów matematyki, niezbędnych w wykładzie z fizyki.

 3. Mechanika klasyczna

  Kinematyka i dynamika ruchu postępowego, siła, pęd, praca, moc, energia kinetyczna i potencjalna, pole grawitacyjne, kinematyka i dynamika ruchu obrotowego, prawa zachowania pędu, momentu pędu i energii, środek masy, zderzenia ciał, statyka, siła tarcia, sprężystość ciał, siły bezwładności, opis ruchu w układzie nieinercjalnym.

 4. Ruch drgający

  Oscylator harmoniczny: prosty, z tłumieniem oraz siłą wymuszającą; równania ruchu oraz ich rozwiązania; energia w ruchu harmonicznym; wahadło matematyczne i fizyczne; rezonans.

 5. Fale w ośrodkach sprężystych

  Fale podłużne i poprzeczne, równanie i parametry fali, fala stojąca na strunie, natężenie fali, równanie fali akustycznej, źródła fal dźwiękowych, barwa dźwięku, dudnienia, efekt Dopplera, natężenie fali, logarytmiczna miara natężenia dźwięku.

 6. Termodynamika

  Teoria kinetyczno-molekularna gazu, równanie stanu gazu, zasada ekwipartycji energii, 0 i I zasada termodynamiki, ciepło właściwe, rozszerzalność temperaturowa ciał, przemiany gazowe, II zasada termodynamiki, silnik, lodówka, pompa cieplna, entropia, III zasada termodynamiki.

Ćwiczenia audytoryjne:
Ćwiczenia rachunkowe

Forma zajęć: prezentacja i dyskusja problemów z dostarczonej wcześniej listy zadań i problemów. Obejmują one:

Kinematykę punktu materialnego,
Dynamikę punktu materialnego,
Pojęcia pędu, pracy i energii mechanicznej,
Dynamikę bryły sztywnej,
Drgania mechaniczne i fale.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 151 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z ćwiczeń rachunkowych (C ):

OK = C
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, PWN, Warszawa, 2003
J. Orear, Fizyka, WNT, Warszawa, 1990
Cz. Bobrowski, Fizyka – krótki kurs, WNT, Warszawa, 1995
Materiały pomocnicze zostana także dostarczone przez wykładowcę.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Zasady zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczenia audytoryjnych:

Nieobecność na jednych ćwiczeniach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.
Nieobecność na więcej niż jednych ćwiczeniach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa ćwiczenia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, bez możliwości wyrównania zaległości.