Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektrotechnika i elektronika
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-203-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. KLIMCZYK ARKADIUSZ (Arkadiusz.Klimczyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bernasowski Mikołaj (mbernaso@metal.agh.edu.pl)
dr inż. KLIMCZYK ARKADIUSZ (Arkadiusz.Klimczyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zjawiska fizyczne oraz podstawowe prawa elektrotechniki dla prądu stałego i przemiennego. Rodzaje maszyn elektrycznych ich właściwości i zastosowanie. EI1A_W04, EI1A_W08, EI1A_W11, EI1A_W05, EI1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student poznał elementy elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem elementów energoelektronicznych i mikroprocesorowych, a także ich zastosowanie dla realizacji nowoczesnych układów przemysłowych. EI1A_W04, EI1A_W08, EI1A_W11, EI1A_W05, EI1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejetność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj zasilania do różnych urządzeń, wykorzystać układy elektroniczne w sterowaniu. Umie zapoznać się z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń elektronergetycznych i wykorzystywać je do okreśonych celów procesów techologicznych. EI1A_U14, EI1A_U03, EI1A_U06, EI1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystywać w życiu codziennym. Nie są mu obce zagadnienie elektryczne w gospodarstwie domowym. EI1A_K03, EI1A_K01, EI1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zjawiska fizyczne oraz podstawowe prawa elektrotechniki dla prądu stałego i przemiennego. Rodzaje maszyn elektrycznych ich właściwości i zastosowanie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student poznał elementy elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem elementów energoelektronicznych i mikroprocesorowych, a także ich zastosowanie dla realizacji nowoczesnych układów przemysłowych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejetność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj zasilania do różnych urządzeń, wykorzystać układy elektroniczne w sterowaniu. Umie zapoznać się z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń elektronergetycznych i wykorzystywać je do okreśonych celów procesów techologicznych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystywać w życiu codziennym. Nie są mu obce zagadnienie elektryczne w gospodarstwie domowym. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Elektrostatyka i elektromagnetyzm. Źródła energii elektrycznej.

 2. Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego.

 3. Moc i energia w obwodach jednofazowych i trójfazowych.

 4. Obwody elektryczne ze sprzężeniami magnetycznymi (transformatory).

 5. Maszyny elektryczne prądu stałego i prądu przemiennego.

 6. Przyrządy półprzewodnikowe. Diody, tranzystory, wzmacniacze mocy, wzmacniacze operacyjne w układach liniowych i nieliniowych.

 7. Generatory.

 8. Układy prostownikowe i zasilające. Stabilizowane zasilacze parametryczne, kompensacyjne i impulsowe.

 9. Układy dwustanowe i cyfrowe. Arytmetyka cyfrowa i funkcje logiczne. Wybrane półprzewodnikowe realizacje układów cyfrowych.

 10. Elementy techniki mikroprocesorowej i architektura mikrokomputerów.

 11. Urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne wykorzystywane w przemyśle.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Pomiary rezystancji, indukcyjności oraz pojemności w obwodach prądu stałego i przemiennego.

 2. Wykorzystanie mostka Wheatstone’a do wyznaczania wielkości fizycznych i mechanicznych.

 3. Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego.

 4. Badanie transformatora jednofazowego.

 5. Rozwiązywanie i analiza obwodów elektrycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena ze sprawozdania (raportu) * 0,5 + ocena z zaliczenia * 0,5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Klimczyk A.: „Elektroniczna wersja treści wykładów”.
 • Marciniak W.: „Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone”.
 • Hemptowicz P.: „Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków”.
 • Łakomy M., Zabrodzki J.: Cyfrowe układy scalone”.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak