Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia techniki i kultury materialnej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-204-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bunsch Adam (abunsch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bunsch Adam (abunsch@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu histori rozwoju cywilizacji oraz histori rozwoju techniki. EI1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie historii rozwoju techniki i nauk ścisłych oraz poznał postacie które swoimi wynalazkami i odkryciami dały podstwy współczesnej cywilizacji technicznej. EI1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna historyczne i współczesne trendy rozwoju techniki i kultury materialnej społeczeństw. EI1A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać wiedzę i informacje o otaczających go obiektach kultury materialnej i techicznej oraz je przekazywać w sposób jasny i zrozumiały. EI1A_U01, EI1A_U03 Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi wykorzystać techniki informatyczne do pozyskania wiedzy na temat histori technicznki, odkryć naukowych i wynalazków oraz do jej zaprezentowania. EI1A_U02, EI1A_U07 Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejetności z zakresu sposobu opracowywania zapisów obserwacji i pozyskanej wiedzy oraz potrafi samodzielnie wykonać dokumentację fotograficzną obserwowanych obiektów i ją udostępnić. EI1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_K002 Student potrafi pracować w zespole, przygotowywać grupowe opracowanie (prezentację), dzielić się zadaniami, organizować pracę i ja publicznie prezentować. EI1A_K05, EI1A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu histori rozwoju cywilizacji oraz histori rozwoju techniki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie historii rozwoju techniki i nauk ścisłych oraz poznał postacie które swoimi wynalazkami i odkryciami dały podstwy współczesnej cywilizacji technicznej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna historyczne i współczesne trendy rozwoju techniki i kultury materialnej społeczeństw. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać wiedzę i informacje o otaczających go obiektach kultury materialnej i techicznej oraz je przekazywać w sposób jasny i zrozumiały. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać techniki informatyczne do pozyskania wiedzy na temat histori technicznki, odkryć naukowych i wynalazków oraz do jej zaprezentowania. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejetności z zakresu sposobu opracowywania zapisów obserwacji i pozyskanej wiedzy oraz potrafi samodzielnie wykonać dokumentację fotograficzną obserwowanych obiektów i ją udostępnić. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole, przygotowywać grupowe opracowanie (prezentację), dzielić się zadaniami, organizować pracę i ja publicznie prezentować. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Wykłady – Historia cywilizacji, historia rozwoju techniki, wybitni odkrywcy, wynalazcy i naukowcy.

    Wykład jest przeznaczony dla studentów kierunku Edukacja Techniczna i Informatyczna na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W ramach wykładu zostanie przedstawiona historia rozwoju techniki i kultury materialnej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rozwoju cywilizacji wynikającego z pozyskiwania, wytwarzania nowych materiałów i ich wykorzystywania w produkcji wyrobów. Wykład przedstawia uzależnienie rozwoju cywilizacji od dostępności i umiejętności wytwarzania przez człowieka różnych materiałów. W ramach wykładu studenci poznają historię rozwoju techniki ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju inżynierii materiałowej i informatyki. Zostanie omówiona historia rozwoju techniki na ziemiach polskich oraz również historia edukacji technicznej w Polsce. Przedstawione zostaną wybitne postacie z historii cywilizacji których odkrycia przyczyniły się do rozwoju techniki oraz postacie Polaków którzy taka rolę odegrali w Polsce i na Świecie. Elementem wykładu będzie przedstawienie historii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz postaci patrona Uczelni Stanisława Staszica. Jako przykłady będą przedstawione historie postępu technicznego w kilku dziedzinach (budowa okrętów, konstrukcje silników, astronautyka) oraz historia rozwoju metod badania materiałów. Omówiony zostanie również wpływ nowoczesnych technologii na współczesne społeczeństwa.

  2. Wizyty w Muzeach, zajęcia terenowe

    Planowane są wizyty w Ogrodzie doświadczeń im. Stanisława Lema, w Muzeum Historii AGH, w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Studenci w ramach zajęć będą poznawać historię AGH poprzez tematyczne wędrówki po campusie Uczelni i ich dokumentowanie (tablice pamiakowe, obiekty techniczne itd) oraz poszukiwania zabytków kultury materialnej w swoim otoczeniu (w Krakowie i/lub rodzinnej miejscowości).

  3. Opracowanie sprawozdań i prac na zadane tematy.

    Oczekuje się od studentów wykonania indywidualnych oraz grupowych prac (sprawozdań) z tych zajęć terenowych lub wizyt w Muzeach albo na zadane tematy związane z dokumentowaniem historii nauki i techniki oraz wyrobami kultury materialnej. Wybrane prace będą przez studentów prezentowane.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach terenowych 6 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie zależeć od:
- obecności na wykładach
- aktywności na wykładach
- uczestnictwa w wycieczce grupowej do Ogrodu doświadczeń
- jakości wykonania prac (sprawozdań) indywidualnych
- jakości wykonania prac (sprawozdań) grupowych
- obecności na zajęciach w Muzeach oraz w Ogrodzie doświadczeń
80% frekwencja wykładowa + zaliczenie obu prac + obecnośc na zajęciach w Muzeum i na wycieczce grupowej jest podstawą otrzymania oceny bardzo dobrej (5.0).
50% frekwencja wykładowa + zaliczenie jednej pracy + obecność co najmniej w jednym Muzeum stanowi minimu do uzyskania oceny dostatecznej (3.0).
Pośrednie wyniki będą postawą do wystawienia proporcjonalnie ocen z przedziału od 3.5 do 4.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Historia techniki człowiek tworzy świat – Wydawnictwo: Bellona Dom Wydawniczy, 2000
2. Baturo W., Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji, Warszawa, PWN, 2003
3. Internet – Wikipedia (wersja polska i angielska)
i inne pozycje literaturowe na temat historii techniki i/lub jej poszczególnych dziedzin

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak