Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-205-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Romański Andrzej (aromansk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Sułowski Maciej (sulek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Romański Andrzej (aromansk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Umiejętność obliczania i doboru pasowań. EI1A_W06 Kolokwium
M_W002 Umiejętność wykonania podstawowych obliczeń projektowych połączeń nierozłącznych i rozłącznych, wałów i osi, przekładni i łożysk. EI1A_W06 Kolokwium
M_W003 Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, jak matematyka, fizyka, czy mechanika. EI1A_W02, EI1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umiejętność zaprojektowania prostych połączeń nierozłącznych i rozłącznych, wałów i osi, przekładni i łożysk. EI1A_U03 Wykonanie projektu
M_U002 Umiejętność korzystania z materiałów źródłowych, jak normy, katalogi, w poszukiwaniu niezbędnych informacji w procesie projektowania. EI1A_U01, EI1A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Znajomość zagadnień z dziedziny podstaw projektowania, konstrukcji i eksploatacji maszyn. EI1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Identyfikacja zagrożeń i korzyści związanych z działanością inżynierską, eksploatacją maszyn. EI1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Umiejętność obliczania i doboru pasowań. + - - + - - - - - - -
M_W002 Umiejętność wykonania podstawowych obliczeń projektowych połączeń nierozłącznych i rozłącznych, wałów i osi, przekładni i łożysk. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, jak matematyka, fizyka, czy mechanika. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność zaprojektowania prostych połączeń nierozłącznych i rozłącznych, wałów i osi, przekładni i łożysk. + - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejętność korzystania z materiałów źródłowych, jak normy, katalogi, w poszukiwaniu niezbędnych informacji w procesie projektowania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Znajomość zagadnień z dziedziny podstaw projektowania, konstrukcji i eksploatacji maszyn. + - - + - - - - - - -
M_K002 Identyfikacja zagrożeń i korzyści związanych z działanością inżynierską, eksploatacją maszyn. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Treść wykładu obejmuje:
1. elementy maszynoznawstwa,
2. omówienie procesu konstruowania i wytwarzania maszyn,
3. tolerancje i pasowania,
4. chropowatość powierzchni, odchyłki kształtu i położenia
5. wytrzymałość zmęczeniową, działanie karbu,
6. wyznaczanie współczynników bezpieczeństwa,
7. zasady obliczania połączeń nierozłącznych: spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych i nitowych,
8. zasady obliczania połączeń rozłącznych: śrubowych i gwintowych, kształtowych,
9. proste mechanizmy śrubowe,
10. zasady obliczania wałów i osi
11. omówienie łożysk – rodzaj, klasyfikacja, zasady dobory i obliczania łożysk,
12. omówienie przekładni: ciernych, cięgnowych i zębatych,
13. charakterystykę sprzęgieł i hamulców,
14. podstawy eksploatacji maszyn, ich niezawodność, bezpieczeństwo i diagnostyka.

Ćwiczenia projektowe:

W ramach zajęć prowadzone są obliczenia projektowe na wybranych przykładach spotykanych w praktyce. Na zakończenie każdego omawianego zagadnienia studenci proszeni są o wykonanie prostego projektu, obejmującego np. obliczenie i zaprojektowanie połączeń spawanych, nitowych, śrubowych, wałów wraz z doborem łożysk oraz przekładni zębatych.
Tematy ćwiczeń projektowych obejmują:
1. Tolerancje i pasowania.
2. Obliczanie wytrzymałości połączeń spawanych.
3. Obliczanie wytrzymałości połączeń nitowych.
4. Obliczanie połączeń śrubowych.
5. Obliczanie i projektowanie wałów.
6. Dobór łożysk.
7. Obliczanie przekładni zębatej.
8. Zastosowanie technik komputerowych w obliczeniach wytrzymałościowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie ocen z kolokwiów dotyczących treści wykładu oraz ocen z zadań projektowych. Ocena końcowa wynika z średniej ważonej: 0,7*(suma ocen z kolokwiów) + 0,3*(suma ocen z projektów)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Skoć, J. Spałek, S. Markusik: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa, 2006.
Marek Dietrich: Podstawy konstrukcji maszyn, tomy 1-4, WNT, Warszawa.
Z. Osiński (red.): Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa, 1999.
Z. Osiński, W. Bajon, T. Szucki: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa, 1986.
S. Legutko: Podstawy eksploatacji maszyn, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1999.
R. Knosala, A. Gwiazda, A. Baier, P. Gendarz: Postawy konstrukcji maszyn. Przykłady obliczeń. WNT, Warszawa, 2000.
A. Skoć: Przykłady obliczeń, zadania do rozwiązania z podstaw konstrukcji maszyn, tom 1, cz.1,2, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
M. Porębska, M. Warszyński: Laboratorium z podstaw konstrukcji maszyn. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2001
oraz każda inna pozycja z zakresu podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, np. poradnik mechanika, itp.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się trzy nieobecności. Sposób odrobienia nieobecności przekaże prowadzący zajęcia. W przypadku czterech i więcej nieobecności – brak zaliczenia.