Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metalurgia ogólna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-206-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Falkus Jan (jfalkus@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Falkus Jan (jfalkus@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe procesy wytwarzania metali EI1A_W03, EI1A_W04 Udział w dyskusji
M_W002 Posiada ogólną wiedzę na temat znaczenia branży metalurgicznej w gospodarce światowej EI1A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność klasyfikowania procesów metalurgicznych EI1A_U03, EI1A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K003 Potrafi w ramach pracy zespołowej opracować prezentację dowolnego zagadnienia z zakresu inżynierii wytwarzania i przetwórstwa metali EI1A_K03, EI1A_K05 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe procesy wytwarzania metali + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada ogólną wiedzę na temat znaczenia branży metalurgicznej w gospodarce światowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność klasyfikowania procesów metalurgicznych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Potrafi w ramach pracy zespołowej opracować prezentację dowolnego zagadnienia z zakresu inżynierii wytwarzania i przetwórstwa metali - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładu obejmuje ogólne wiadomości związane z rodzajem stosowanych technologii wytwarzania metali oraz konstrukcją urządzeń. Szczególny nacisk położony jest na linię produkcyjną wytwarzania i przetwórstwa stali. Omówione są zagadnienia związane z przygotowaniem materiałów wsadowych, sterowaniem procesami oraz jakością wyrobów gotowych. Przedstawione są również główne metody wytwarzania metali kolorowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji miedzi. Końcowa część wykładu poświęcona jest przetwórstwu metali.

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Podział metod wytwarzania metali i ich znaczenie dla gospodarki
2.Linia technologiczna produkcji stali, problemy logistyczne technologiczne
3.Bilanse materiałowo cieplne jako podstawa modelowania procesów wytwarzania stali
4.Procesy rafinacji pozapiecowej i ich wpływ na końcową jakość wyrobów stalowych
5.Metody wytwarzania metali kolorowych
6.Rozwój zintegrowanych metod odlewania i walcowania stali
7.Ćwiczenia zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.4 x ocena kolokwium z wykładu + 0.6 x ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.J. Barcik, M. Kupka, A. Wala: Technologia metali, tom 1, Metalurgia Ekstrakcyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
2.R. Benesch, J. Janowski, R. Kopeć: Metalurgia Ogólna, skrypt AGH cz. I nr 1090, cz. II nr 1091
3.T. Lis: Współczesne metody otrzymywania stali, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000
4.Praca zbiorowa pod redakcją R. J. Fruehan The Making, Shaping and Treating of Steel, 11th Edition Steelmaking and Refining Volume, The AISE Foundation 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak