Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-208-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
mgr Trela Agnieszka (agtrela@o2.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Psychologia

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe treści z zakresu psychologii EI1A_W01 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę na temat procesów grupowych EI1A_K03 Kolokwium
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu psychologicznych determinantów rozwoju, przedsiębiorczości i innowacyjności Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować i przeprowadzić program dydaktyczny na wybrany temat EI1A_U10 Aktywność na zajęciach
M_U003 Posiada umiejętności związane z facylitacją rozwoju podopiecznych EI1A_U09 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe treści z zakresu psychologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat procesów grupowych - + - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu psychologicznych determinantów rozwoju, przedsiębiorczości i innowacyjności - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować i przeprowadzić program dydaktyczny na wybrany temat - + - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności związane z facylitacją rozwoju podopiecznych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Wprowadzenie do programu zajęć – czym jest psychologia?
  2. Rola motywacji w procesie dydaktycznym
  3. Komunikacja społeczna
  4. Komunikacja interpersonalna
  5. Psychologia twórczości
  6. Psychologia poznawcza – pamięć, uwaga
  7. Inteligencja
  8. Procesy uczenia się i nabywania wiedzy
  9. Przygotowanie i prowadzenie szkolenia
  10. Przygotowanie i prowadzenie szkolenia, cz.2
  11. Dobre praktyki edukacyjne – film
  12. Stres i wypalenie zawodowe
  13. Stereotypy i uprzedzenia
  14. Alternatywne i nowatorskie metody dydaktyczne
  15. Pułapki myślenia i podejmowania decyzji
  16. Wpływ społeczny
  17. Relacje i bliskie związki
  18. Zarys psychologii rozwojowej
  19. Podstawy biopsychologii
  20. Emocje w życiu człowieka
  21. Zdrowie i dobrostan psychiczny
  22. Podsumowanie zajęć, przygotowanie do kolokwium
  23. Kolokwium zaliczeniowe

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Wprowadzenie do zajęć, integracja, zapoznanie się uczestników
2. Praca grupowa
3. Umiejętności komunikacyjne
4. Trening twórczości
5. Techniki uczenia się
6. Wystąpienia publiczne
7. Gry i symulacje szkoleniowe
8. Dobre praktyki edukacyjne – film
9. Psychologia pozytywna
10. Jak się odnaleźć na rynku pracy
11. Prezentacje studentów
12. Prezentacje studentów
13. Prezentacje studentów
14. Podsumowanie i zakończenie zajęć

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 45 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach, obecność i aktywność na ćwiczeniach, zaliczenie zadań, kolokwium zaliczeniowe.
Ocena z ćwiczeń = ocena z prezentacji zaliczeniowej
Ocena końcowa = ocena z kolokwium lub ocena średnia ocen z kolokwium i ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Dozwolona jest jedna usprawiedliwiona nieobecność (dot. wykładów i ćwiczeń).
Ponad 50% nieobecności na wykładach czy ćwiczeniach skutkuje niezaliczeniem zajęć.
Nieobecności wymagają uzupełnienia w postaci dodatkowych pytań na kolokwium (wykłady) lub zadań zaliczeniowych (ćwiczenia).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cialdini, R.B., (2001). Wywieranie wpływu na ludzi, GWP
Donovan, J., (2016). TED. Jak wygłosić mowę życia. Wydawnictwo Helion
Łaguna, M., Fortuna, P., (2008). Przygotowywanie szkolenia. Wydawnictwo GWP
Mckay M., Davis M., Fanning P. (2007). Sztuka skutecznego porozumiewania się, Wydawnictwo GWP
Nęcka, E., (2003). Psychologia twórczości. Wydawnictwo GWP
Pease, A. (2001). Mowa ciała. Jak odczytać myśli innych ludzi z ich gestów, Wydawnictwo Jedność

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pyrkosz, J., Żmuda, G. (2010). Simulation games – towards innovative education. IHEPI 2010: Publikon Publishers/ID Research Ltd., 59-67. [rozdział w publikacji pokonferencyjnej]

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Pyrkosz, J. (2009). Być jak Rockefeller. Psychologia w szkole, 1(21), 91-98.

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Informacje dodatkowe:

Brak