Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Autozarządzanie i rozwój
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-209-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student zna wybrane zagadnienia procesu uczenia się i doskonalenia EI1A_W11 Aktywność na zajęciach
M_W002 student ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji własnej działalności EI1A_W14 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 student posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli wychowawcy EI1A_U09 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U003 student potrafi stosować podstawowe techniki pracy umysłowej, w tym operować informacją dla celów własnych EI1A_U01 Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 student posiada niezbędne umiejętności z zakresu technologii pracy umysłowej EI1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_K002 student potrafi pracować w zespole, w szczególności zaplanować i zorganizować pracę EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student zna wybrane zagadnienia procesu uczenia się i doskonalenia + - - - - - - - - - -
M_W002 student ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji własnej działalności + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli wychowawcy + - - - - - - - - - -
M_U003 student potrafi stosować podstawowe techniki pracy umysłowej, w tym operować informacją dla celów własnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student posiada niezbędne umiejętności z zakresu technologii pracy umysłowej + - - - - - - - - - -
M_K002 student potrafi pracować w zespole, w szczególności zaplanować i zorganizować pracę + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Człowiek jako jednostka (2). Analiza SWOT w kontekście swoich możliwości (2). Efektywność osobista i produktywność (4). Wyznaczanie celów i motywacja (4).
Zarządzanie sobą w czasie (4). Myślenie nieszablonowe i kreatywność (4). Autoprezentacja i sposoby radzenia sobie ze stresem (6).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 9 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (Ok) Jest to średnia ważona zależna od obecności studenta na wykładach (Ow) (które są obowiązkowe – regulamin studiów paragraf 11 punkt 3) oraz oceny z kolokwium zaliczeniowego (Okz):

Ok = 0,4*Ow + 0,6*Okz

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Związana z tematyką przedmiotu. Szczególnie polecam:

1. Anthony Robbins: Obudź w sobie olbrzyma
2. Brian Tracy: Zarządzanie czasem
3. Brian Tracy: Zjedz tę żabę: 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania
4. Duhigg Charles: Siła nawyku
5. Murphy Joseph: Potęga podświadomości
6. Stephen R. Covey: 7 nawyków skutecznego działania
7. Zig Ziglar: Ponad szczytem
8. Internet: blog rozwojowy http://klubkoneserowsukcesu.pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak