Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Etyka w technice i informatyce
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-210-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Szczepanik Zdzisław (zszczepa@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Szczepanik Zdzisław (zszczepa@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedze w zakresie stref definicyjnych kultury, etyki, techniki, informatyki. Wie o głównych celach etyki i ich znaczeniu, dla rozwoju cywilizacji EI1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę istotności Informatyki w konwencji systemowej nauk. Wie o roli matematyki w rozwiązywaniu zadań tak technicznych jak filozoficznych. Posiada wiedzę jak etycznie użyć nowoczesnych narzędzi nauki. EI1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W003 Posiada wiedzę o łączności ideowej nauki i, techniki i kultury. Wie o europejskich trendach rozwiązywania zadań metodą zrównoważonego rozwo-ju zastosowaną do cybernetycznej definicji układu ekonomicznego. Zna normy etyczne UE dla pomiarów odpowiedzialności społecznej układów ekonomicznych EI1A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odróżnić kontekst odkrycia od kontekstu uzasadnienia. Umie ocenić że technika a właściwie technologia , są źródłem siły. EI1A_U01, EI1A_U03 Udział w dyskusji
M_U002 Student odróżnia kulturę duchową od materialnej. Umie uzasadnić i nadać sens wyższy niż utylitarny swoim działaniom i ewentualnym wynalazkom. EI1A_U02, EI1A_U07 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przygotować tematy w zespole. Potrafi przedstawić modułowo i po kolei zagadnienia zorientowane na stronę etyczną działań EI1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student kompetentnie rozumie że w społeczeństwie informacyjnym w anonimowej cyberprzestrzeni, czy chmurze, komunikacja etyczna za pośrednictwem maszyny czy komputera ma zawsze respektować wymiar etyczny, ludzkiego życia EI1A_K05, EI1A_K03 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedze w zakresie stref definicyjnych kultury, etyki, techniki, informatyki. Wie o głównych celach etyki i ich znaczeniu, dla rozwoju cywilizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę istotności Informatyki w konwencji systemowej nauk. Wie o roli matematyki w rozwiązywaniu zadań tak technicznych jak filozoficznych. Posiada wiedzę jak etycznie użyć nowoczesnych narzędzi nauki. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o łączności ideowej nauki i, techniki i kultury. Wie o europejskich trendach rozwiązywania zadań metodą zrównoważonego rozwo-ju zastosowaną do cybernetycznej definicji układu ekonomicznego. Zna normy etyczne UE dla pomiarów odpowiedzialności społecznej układów ekonomicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odróżnić kontekst odkrycia od kontekstu uzasadnienia. Umie ocenić że technika a właściwie technologia , są źródłem siły. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student odróżnia kulturę duchową od materialnej. Umie uzasadnić i nadać sens wyższy niż utylitarny swoim działaniom i ewentualnym wynalazkom. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przygotować tematy w zespole. Potrafi przedstawić modułowo i po kolei zagadnienia zorientowane na stronę etyczną działań + - - - - - - - - - -
M_K002 Student kompetentnie rozumie że w społeczeństwie informacyjnym w anonimowej cyberprzestrzeni, czy chmurze, komunikacja etyczna za pośrednictwem maszyny czy komputera ma zawsze respektować wymiar etyczny, ludzkiego życia + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Pojęcie Kultury.

  Kultura, główne dziedziny – materialna i duchowa, różnorodność pojmowania, różnice dla reprezentantów różnych nauk, sposoby badania zjawiska kultury, definicje kultury, kultura a natura, kultura a cywilizacja, różnorodność kultur, istotne cechy kultury i płaszczyzny zjawisk kulturowych .

 2. Pojęcie Etyki .

  Etyka, główne dziedziny, różnorodność pojmowania, dążność do ”etycznej prawdy”, znaczenie doświadczenia i ludzkiego intelektu, normalizacja etyki, warstwy moralności – absolutna , subiektywna, wolny charakter aktów ludzkich , cnoty i odpowiedzialności, rozumne akty etyczne, poznanie dobra czyli celu, wola idzie za poznaniem rozumowym, akty nierozumne.

 3. Pojęcia Techniki .

  Technika , znaczenia ogólne, technika a produkcja, nauki techniczne, technika – zasadniczy składnik cywilizacji i kultury, umiejętność wykonywania określonych czynności np. sport – technika walki zapaśniczej, filozoficzne pytania w technice, technika a niebezpieczeństwo, konflikty wynikające z praw autorskich, rozwój techniki.

 4. Informatyka.

  Cybernetyka, definicja Norberta Wienera, podstawowe definicje w tej dziedzinie, wynikające z funkcji Informatyki w rozwoju społeczeństwa, rola definicji schematu blokowego, algorytmu, korelacja z sprzętem, rola pojęć matematycznych w informatyce .

 5. Miejsce informatyki w konwencjach systemowych.

  W strukturze nauk, w strukturze układu ekonomicznego w sensie cybernetycznej definicji tego układu, w układzie społecznej odpowiedzialności układu ekonomicznego

 6. Człowiek w Społeczeństwie Informacyjnym.

  Cywilizacyjne uwarunkowania w rozwoju Świata, definicja sieci komputerowych, mono dyscypliny techniczne a informatyka, definicje podstawowe dla procesów informacyjnych, mono dyscypliny techniczne – relacje z otoczeniem, znaczenie informacji, problemy społeczne i demograficzne.

 7. Kultura a technika .

  Sceptycyzm do nauk szczegółowych, szybki rozwój techniki, kontekst odkrycia i uzasadnienia, rozdźwięk między kulturą a techniką w dobie oświecenia, jak zmierzać do integracji pojęć, miejsce wspólne kultury i techniki.

 8. Normy społecznej odpowiedzialności w UE.

  Brak moralności w biznesie, nieetyczne organizmy gospodarcze, słaby wpływ kościołów na sposób realizacji procedur produkcyjnych, próba ratowania poprzez normy w UE. Wytyczne norm AA1000, SA8000, indeks giełdowy FTSE4GOOD.

 9. Rola matematyki w rozwoju społeczeństw – propozycja Pitagorasa

  Propozycja Pitagorasa – „ wszystko jest liczbą”, struktury algebraiczne motorem postępu społeczeństw w technice, relacje – poszukiwania w informatyce, twierdzenia graniczne

 10. Równania transportu motorem poznania zagadnień technicznych.

  Wielkości ekstensywne i intensywne, równania bilansu dla obiektów i domen. Równania różniczkowe dla rozwiązań w skali makro i mikro. Charakterystyczne równania ciągłości z źródłami i bez źródeł motorem opisu rzeczywistości, rola intuicji w poznaniu, rachunek dla zdarzeń losowych.

 11. Adresaci społecznej odpowiedzialności Układu Ekonomicznego.

  Elementy społecznej odpowiedzialności Układu Ekonomicznego, adresaci raportu społecznej odpowiedzialności, środowisko, prasa, telewizja, organizacje gospodarcze, interesariusze, jak łączyć środowiska.

 12. Etyka działań – etyka w fotografii.

  Faustowskie zatrzymanie czasu, cyfrowy zapis- czy reprezentuje jeszcze zdarzenie w fotografii, odpowiedzialność tematyczna za zdjęcia – zdjęcia Otta von Bismarcka na łożu śmierci- narodziny paparazzi, fotografie dokumentów , fałszerstwa skanowania, jak rozwiązać problem .

 13. Etyka działań – etyka w transplantacji organami ludzkimi.

  Filozofia personalistyczna, handel organami ludzkimi, encyklopedia bioetyki, ksenotransplantacje, aloplastyka, zabiegi naruszające fizyczną i psychiczną integralność człowieka, tworzenie cyborgów.

 14. Uprzedmiotowienie osoby ludzkiej

  Zawsze stoi w sprzeczności z filozofią personalistyczną, Trzy niezbywalne atrybuty, autoteliczna godność osobowa, prawo do życia,prawo do wolności w podejmowaniu ważnych egzystencjonalnie decyzji, ujęcia syntetyzujące dotychczasowy wykład.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 14 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od:
- fizycznej obecności na wykładach
- indywidualnej aktywności na wykładach
- poziomu realizacji prac (sprawozdania i raporty)- oceny
- poziomu realizacji prac (sprawozdania i raporty) w zespołach – oceny
- będą nagradzane pomysły i realizacje o dobrych cechach naukowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiow AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla
przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T.Ślipko , Myśl filozoficzna. Zarys etyki ogólnej , wyd. WAM, 2004 r.
2. R.Tadeusiewicz , tom Człowiek w społeczeństwie ,” Człowiek w Społeczeństwie Informacyjnym”
WWAM i WSF-P Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, ISBN 978-83-89631,
2008,s.145
3. Niklaus Wirth , Algorytmy i struktury danych, WNT W-wa – 1980.
4. Scheler M., Problemy socjologii wiedzy, tłum. S. Czerniak, M. Skwierdziński, Warszawa 1990
5. Rodziński A., Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989
6. Z. Szczepanik,K.Duda, Kultura a technika, ISBN 978-83-89631 ( Ignatianum), 2008 Wyd. WAM
2008, ISBN 978-83-89631,s.133.
7. M.Głowacki , Z. Szczepanik Nauka – granice i dylematy, ISBN 978-83-89631 ( Ignatianum), 2008
Wyd. WAM 2008, ISBN 978-83-89631,s.173.
8. Dziewiecki M., Kochać i wymagać, Kraków 2006.
9. Kobylińska Z., Historia ideałów i celów wychowania, Olsztyn 1994.
10. Kobylińska Z., Drogi i bezdroża tolerancji, w: B. Sitek, G. Dammacco (red.), Prawodo życia a
jakość życia w wielokulturowej Europie. Diritto alla vita e qualitàdella vita nel Europa
multiculturale, Olsztyn-Bari 2007, t. 2, s. 448-458
11. Kobylińska Z. Moralność jako supermarket w kulturze postmoderny, w: E. Wiszowaty(red.), Pro-
animarum salute, Olsztyn 2007, s. 161-178.
12. Robaczewski A., O cnotach i wychowaniu, Lublin 1999.
13. Sareło Z. (red.), Moralność i etyka w ponowoczesności, Warszawa 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

6. Z. Szczepanik,K.Duda, Kultura a technika, ISBN 978-83-89631 ( Ignatianum), 2008 Wyd. WAM
2008, ISBN 978-83-89631,s.133.
7. M.Głowacki , Z. Szczepanik Nauka – granice i dylematy, ISBN 978-83-89631 ( Ignatianum), 2008
Wyd. WAM 2008, ISBN 978-83-89631,s.173.

Informacje dodatkowe:

Wykład jest w pewnym sensie kontynuacją wykładów prowadzonych od 5 lat na UP JPII w Krakowie przez prowadzącego, o tytule : ETYKA a TECHNIKA. Ze względu na rolę Informatyki w różnych konwencjach systemowych , poszerzono temat o zagadnienia związane z informatyką.