Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały inżynierskie
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-304-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Ciaś Andrzej (cias@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Sułowski Maciej (sulek@agh.edu.pl)
Madej Marcin (mmadej@agh.edu.pl)
Ciaś Andrzej (cias@agh.edu.pl)
dr inż. Tyrała Dorota (dtyrala@agh.edu.pl)
dr inż. Kowalska Joanna (joannak@agh.edu.pl)
Tenerowicz Monika (tenerowi@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z wytwarzaniem, własnościami, zastosowaniem oraz recyklingiem podstawowych materiałów inżynierskich. Student posiądzie także umiejętność ich identyfikacji.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z wytwarzaniem materiałów inżynierskich: stopów żelaza i metali nieżelaznych, spieków, materiałów ceramicznych, tworzyw sztucznych oraz kompozytów. EI1A_W03, EI1A_W02, EI1A_W06 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student posiada elementarną wiedzę dotyczącą niezbędną do opisu własności materiałów inżynierskich, ich kształtowania, rozumienia zjawisk zachodzących w tych materiałach i ich recyklingu. EI1A_W03, EI1A_W02, EI1A_W06 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność identyfikacji materiałów inżynierskich oraz elementarną umiejętność ich stosowania. Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod badania materiałów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia. EI1A_U05 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań z obszaru inżynierii materiałowej oraz potrafi zaplanować i rozwiązać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem doboru właściwych materiałów. EI1A_U05, EI1A_U04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konsekwencji działalności inżynierskiej i jej wpływu na środowisko i człowieka. EI1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z wytwarzaniem materiałów inżynierskich: stopów żelaza i metali nieżelaznych, spieków, materiałów ceramicznych, tworzyw sztucznych oraz kompozytów. + - + - - + - - - - -
M_W003 Student posiada elementarną wiedzę dotyczącą niezbędną do opisu własności materiałów inżynierskich, ich kształtowania, rozumienia zjawisk zachodzących w tych materiałach i ich recyklingu. + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność identyfikacji materiałów inżynierskich oraz elementarną umiejętność ich stosowania. Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod badania materiałów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia. + - + - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań z obszaru inżynierii materiałowej oraz potrafi zaplanować i rozwiązać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem doboru właściwych materiałów. + - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konsekwencji działalności inżynierskiej i jej wpływu na środowisko i człowieka. + - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do zagadnienia materiałów inżynierskich.

  Definicja materiału inżynierskiego, nauki o materiałach, inżynierii materiałowej, rozwiniętego projektowania materiałów; dostępne zasoby surowcowe a materiały inżynierskie; współczesne zastosowania materiałów inżynierskich.

 2. Historyczny rozwój materiałów inżynierskich.

  Materiały i cywilizacje, perspektywa historyczna- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; materiały i gospodarka – ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich.

 3. Materiały inżynierskie wytwarzane w oparciu o stopy żelaza.

  Zarys metalurgii stopów żelaza, stale, staliwa, żeliwa. Stale konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne, przetwórstwo, zastosowanie.

 4. Materiały inżynierskie oparte o stopy miedzi i stopy cynku.

  Zarys metalurgii miedzi i cynku. Mosiądze, brązy cynowe, aluminiowe, ołowiowe, niklowe, fosforowe, berylowe, miedzionikle. Własności i zastosowanie.

 5. Materiały inżynierskie wytwarzane w oparciu o stopy metali lekkich.

  Materiały inżynierskie wytwarzane w oparciu o stopy Al, Mg i Be. Własności i zastosowanie.

 6. Materiały inżynierskie stopów metali trudnotopliwych, łatwotopliwych i stopy metali szlachetnych.

  Materiały inżynierskie stopów metali trudnotopliwych: W, Mo, Ta, Nb, Re i stopów łatwotopliwych: Pb, Sn (Bi, Sb); stopy Ni, Co, Mn, V i stopy metali szlachetnych: Ag, Au, Pt. Własności i zastosowanie.

 7. Materiały inżynierskie o specjalnych własnościach (1).

  Rodzaje, własności i zastosowanie materiałów inżynierskich o specjalnych własnościach: funkcjonalne, gradientowe, biomateriały, o specjalnych własnościach magnetycznych.

 8. Materiały inżynierskie o specjalnych własnościach (2).

  Półmetale (amfotery), materiały półprzewodnikowe z krzemu i germanu; materiały z niobu i cyrkonu.

 9. Formowanie materiałów metalicznych.

  Formowanie materiałów metalicznych: odlewanie w formach piaskowych, odlewanie w formach wirujących, odlewanie pod ciśnieniem, odlewanie skorupowe; przeróbka plastyczna na gorąco i na zimno.

 10. Materiały inżynierskie wytwarzane techniką metalurgii proszków.

  Spieki metaliczne i kompozyty, stale spiekane; spiekane części maszyn; węgliki spiekane, węglikostale, narzędzia diamentowo-metalowe; spiekane materiały magnetyczne.

 11. Materiały ceramiczne i cermetale.

  Materiały ceramiczne i szkła; materiały metalowo-ceramiczne i ceramiczno-metalowe; materiały o najwyższej twardości: diament, azotek boru (CBN), węglik krzemu.

 12. Polimery, tworzywa sztuczne i kompozyty o osnowie polimerowej.

  Polimery i tworzywa sztuczne; podział, oznaczanie i zastosowanie tworzyw sztucznych, własności reologiczne tworzyw sztucznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych; materiały kompozytowe o osnowie polimerowej; włókna szklane, metalowe, węglowe i grafitowe.

 13. Spajanie materiałów inżynierskich.

  Metody spajania materiałów inżynierskich: spawanie, lutowanie miękkie i twarde, zgrzewanie, lutospiekanie i lutospawanie, klejenie.

 14. Materiały otrzymywane uszlachetniane metodami inżynierii powierzchni.

  Kształtowanie struktury i własności warstw powierzchniowych materiałów inżynierskich; inżynieria powierzchni; nanoszenie cienkich warstw powierzchniowych, obróbka cieplno-chemiczna.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Badania mikroskopowe materiałów metalicznych (2 godz.)

  Badanie mikrostruktury stopów inżynierskich przy użyciu metalograficznego mikroskopu świetlnego.

 2. Wytwarzanie materiałów inżynierskich techniką metalurgii proszków (2 godz.).

  Prasowanie, spiekanie i badanie własności spieków metalowych.

 3. Badanie odporności na zużycie ścierne (2 godz.)

  Badania trybologicznme materiałów inżynierskich.

 4. Analiza dylatometryczna (2 godz.)

  Badania przemian fazowych w metalach metodą dylatometryczną; badania rozszerzalności cieplnej.

 5. Spajanie materiałów specjalnych (2 godz.).

  Lutospiekanie materiałów inżynierskich.

 6. Tworzywa sztuczne i metody ich identyfikacji (2 godz.).

  Identyfikacja na podstawie cech fizykochemicznych tworzyw wielkocząsteczkowych: termoplastów i duroplastów.

 7. Własności mechaniczne (2 godz.).

  Badania podstawowych własności mechanicznych materiałów inżynierskich: wytrzymałości na rozciąganie i zginanie, wydłużenia w statycznej próbie rozciągania, udarności, twardości.

Zajęcia seminaryjne:
 1. Charakterystyka stali (3 godz.).

  Omówienie własności i zastosowania materiałów inżynierskich wytwarzanych w oparciu o stopy żelaza.

 2. Materiały spiekane (3 godz.)

  Omówienie własności i przeznaczenia spieków metalicznych i kompozytów. Stale spiekane; spiekane części maszyn; węgliki spiekane, węglikostale, narzędzia diamentowo-metalowe; spiekane materiały magnetyczne.

 3. Obróbka cieplno-chemiczna (3 godz.)

  Omówienie obróbki cieplno-chemicznej metali i ich stopów.

 4. Metale nieżelazne (3 godz.).

  Omówienie własności i zastosowania stopów inżynierskich metali nieżelaznych.

 5. Biomateriały(2 godz.).

  Omówienia najważniejszych biomateriałów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 42 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 42 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,2 x ocena z zajęć seminaryjnych + 0,2 x ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,6 ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. L. A. Dobrzański – Materiały inżynierskie. WNT 2006.
2. M. Blicharski – Wstęp do inżynierii materiałowej – WNT 1998.
3. L. A. Dobrzański – Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach – WNT 1999
4. M.F. Ashby, D.R.H. Jones – Materiały inżynierskie, t. 1 i 2, WNT 1995.
5. M.F. Ashby – Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT 1998.
6. M. Blicharski – Inżynieria materiałowa: stal, WNT 2004
7. K. Przybyłowicz – Metaloznawstwo – WNT 1992
8. K. Przybyłowicz – Metaloznawstwo cz. I i II – skrypt AGH nr 579 i 667.
9. W. Różański, J. Ryś – Ćwiczenia z metaloznawstwa cz. I i II – skrypt AGH nr 689 i 851.
10. M.F. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon – Materials: engineering science, processing and design, Butterworth-Heinemann 2007.
11. W. D. Callister, Jr. – Materials Science and Engineering, John Wilwy & sons, Inc., 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Barbara Małecka, Andrzej CIAŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Andrzej Ząbek, Andrzej Kutarski: Trybologiczny mechanizm uszkodzeń silikonowych elektrod endokawitarnych – opis zjawiska — [Trybological failure mechanism endocardial silicon electrodes – a description of the phenomenon] / // Folia Cardiologica Excerpta ; ISSN 1896-2475. — 2011 t. 6 suppl. B s. 17–18. — XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2011 : Białystok, 31 maja – 3 czerwca 2011 r.

2. Małecka Barbara, Ciaś Andrzej, Ząbek Andrzej , Stępiński Janusz, , Kutarski Andrzej: Endocardial Silicon Lead Abrasion – A Tribological Phenomenon. The 11th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy, February 26-29, 2012, Jerusalem.

3. Inżynieria Metali i Stopów. Książka pod redakcją S. J. Skrzypka i K. Przybyłowicza, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012. Współautor. Spieki metali — [Sintered metals] / Hanna FRYDRYCH, Andrzej CIAŚ // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN 978-83-7464-397-9. — s. 199–229. — Bibliogr. s. 229

4. Atmosphere effect on sintering behaviour of Astaloy CrM and Astaloy CrL Höganäs powders with manganese and carbon additions — Wpływ atmosfery na spiekalność komercyjnych proszków Höganäs Astaloy CrM i Astaloy CrL z dodatkami manganu i węgla / T. PIECZONKA, M. SUŁOWSKI, A. CIAŚ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4 s. 1001–1009. — Bibliogr. s. 1008–1009.

5. A. Ciaś: Effect of local sintering microatmosphere on mechanical properties of Fe-3Cr-0,5Mo-0,6C steel. Powder Metallurgy 2013, vol. 56, No 3, p. 231-238.

6. Ch. Fiał, K. Ciołczyk, A. Ciaś, M. Sułowski: Wpływ mikroatmosfery spiekania na mikrostrukturę i własności stali 1,5%Cr-1,5%Ni-0.55%Mn-0,25%Mo-0,25%Si-0.36%C wytworzonej techniką metalurgii proszków. Rudy i metale nieżelazne, R58, 2013, nr 8, s. 422-427.

7. Петков В. , Гидикова Н., Вълов Р., Чаш А., Бунш А., Витковска М., Цемпура Г., Мадей М., Суловски М.: The influence of diamondnanoparticles on the structure and phase formation ofelectrodeposited chromium layer . Nauczni Izviestia, ХXI, nr 2 (139), June 2013, s. 262 – 264.

8. Петков В. , Гидикова Н., Вълов Р., Чаш А., Бунш А., Витковска М., Цемпура Г., Мадей М., Суловски М.: Composite galvanic nickel coatings on steel modified with diamond nanoparticles . Nauczni Izviestia, ХXI, Number/ Брой 2 (139), June 2013, s. 258 – 261.

9. A. Cias_, A. Czarski: The use of Weibull statistics to quantify property variability in Fe-3Mn-0.8C sinter-hardened structurally inhomogeneous steels. Archives of Metallurgy and Materials, vol. 58, 2013, Issue 4, s. 1045-1052.

10. A. Cias: A Novel Method of Sintering Hybrid Steels in an Improved Semiclosed Container System, Science of Sintering, 45 (2013), s. 379 – 383.

11. Ch. Fiał, A. Ciaś, M. Sułowski: Wpływ mikroatmosfery spiekania na mikrostrukturę i własności stali 1,5\%Cr-1,5\%Ni-0,55\%Mn-0,25\%Mo-0,25\%Si-0,36C\% wytworzonej techniką metalurgii proszków — The effect of sintering microatmosphere on the microstructure and properties of 1,5\%Cr-1,5\%Ni-0,55\%Mn-0,25\%Mo-0,25\%Si-0,36C\% PM steel / // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2013 + dysk Flash. s. 48–52. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3.

12. M. Sułowski, A. Cias, T. Pieczonka: The microstructure and properties of low-carbon PM Mn-Cr-Mo steels sintered under different conditions. Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, 2014, issue 21, s. 575–580.

13. Barbara Malecka, Andrzej Zabek, Andrzej Cias, Janusz Stepinski, Andrzej Kutarski, Jacek Lelakowski, Janusz Malecki: Pictures of tribological wear on the basis of silicone extracted leads. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology, (2014) 39 (Suppl 1), s. 108-109.

14. V. Petkov, N. Gidkova, R. Valov, A. Ciaś, M. Sułowski, M. Madej, A. Bunsch, M. Witkowska, G. Cempura: Corrosion resistance of chromium coatings modified with diamond nanoparticles on steel. Scientific Proceedings “NDT days 2014”, yer XXII, No. 1(150), June 2014, s. 244 – 246.

15. Barbara Małecka, Andrzej Ząbek, Andrzej Ciaś, Janusz Stępiński, Andrzej Kutarski, Jacek Rońda, Jacek Lelakowski, Janusz Małecki: Endocardial silicone lead wear: description of tribological phenomena on the basis of microscopic examination of removed leads. Preliminary report. Kardiologia Polska, 2014; 72, 10: 960–968.

16. Ch. Fiał, E. Dudrová, M. Kabátová, M. Kupková, M. Selecká, M. Sulowski, A. Cias: The effects of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of sintered Fe-2Cu-1.5Mo-0.5C and Fe-0.2Mo-1.5Cr-1.5Ni-0.8Mn-0.4C steels. Powder Metallurgy Progress, No.3 Vol.14 (2014), 137-148.

17. N. Gidikova, A. Cias, V. Petkov, M. Madej, M. Sułowski, R. Valov: Wear resistant chromium coatings modified with diamond nanoparticles, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 59 2014 Issue 4, s. 1523-1526.

18. Barbara Małecka, Andrzej Ząbek, Andrzej CIAŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Andrzej Kutarski, Jacek ROŃDA, Jacek Lelakowski, Janusz Małecki Endocardial lead wear – description of tribological phenomena on the basis of microscopic examination of removed leads / // W: The 12\textsuperscript{th} International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in cardiac arrhythmias and device therapy : March 3–5, 2014, Tel-Aviv : program & abstracts. — [Tel-Aviv : s. n.], 2014. — S. 86

19. Andrzej Ciaś, Maciej Sułowski, Marcin Madej, Adam Bunsch, Małgorzata Witkowska, Grzegorz Cempura: Korozionna ustojčivost na pokritiâ ot hrom, modificirani s diamanteni nanočastici v"rhu stomana — Corrosion resistance of chromium coatings modified with diamond nanoparticles on steel / Vladimir Petkov, Neni Gidikova, Radoslav V"lov, Andrzej CIAŚ, Maciej SUŁOWSKI, Marcin MADEJ, Adam BUNSCH, Małgorzata WITKOWSKA, Grzegorz CEMPURA // Naučni Izvestiâ na Naučno-tehničeskiâ S’ûz po Mašinostroene ; ISSN 1310-3946. — 2014 R. 22 no. 1, s. 244–247. — Bibliogr. s. 247, Rez.. —– afiliacja: Minno-metalurgična academia

20. C. Fiał, A. Ciaś, M. Sułowski: Microstructure and mechanical properties of PM steels designed for direct hardening after different post-sintering heat treatments / // W: Junior Euromat 2014 [Dokument elektroniczny] : the major event for young materials scientists : 21–25 July 2014, Lausanne : programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland : s. n.], 2014. — Ekran 1

21. M. Kupková, M. Hrubovčáková, A. Zeleňák, M. SUŁOWSKI, A. CIAŚ, R. Oriňáková, A. Straková Fedorková: Sintered iron-based biodegradable foams / // W: ISNNM-2014 [Dokument elektroniczny] : the 13th International Symposium on Novel and Nano Materials : June 29–July 4, 2014, Krakow, Poland : abstract book / The Korean Powder Metallurgy Institute, AGH University of Science and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2014. — Dysk Flash. — S. 183. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

22. Ch. FIAŁ, Eva Dudrová, Margita Kabátová, Miriam Kupková, Marcela Selecká, Maciej SUŁOWSKI, Andrzej CIAŚ: The effects of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of sintered Fe−2Cu−1.5Mo−0.5C and Fe−0.2Mo−0.8Mn−1.5Cr−1.5Ni−0.4C steels / // W: DF PM 2014 : Deformation and Fracture in PM materials : international conference : October 26–29, 2014, Stará Lesná, Slovak Republic : book of abstracts / eds. Beáta Ballóková, Katarína Ondrejová, Marcela Selecká. — Košice : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences, 2014. — Opis częśc. wg okł. — ISBN: 978-80-970964-8-9. — S. 20.

23. A. Cias: Microatmosphere sintering of Fe-3.2Mn-1.5Si-0.5C steel in flowing technical nitrogen. International Journal of Materials Research, May 2015, Vol. 106, No 5. p. 494–502.

24. Cias A.: Chemical reactions during sintering of Fe-Cr-Mn-Si-Ni-Mo-C-steels with special reference to processing in semi-closed containers, Science of Sintering, 2015 47(1), p. 61-69.

25. M. Kupková, M. Hrubovčáková, A. Zeleňák, M. SUŁOWSKI, A. CIAŚ, R. Oriňáková, A. Morovská-Turoňová, K. Žáková, M. Kupka: Dimensional changes, microstructure, microhardness distributions and corrosion properties of iron and iron-manganese sintered materials — Zmiany wymiarowe, mikrostruktura, rozkład mikrotwardości i własności korozyjne spiekanych materiałów żelazo oraz żelazo-mangan // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 639–642.

26. Ch. FIAŁ, E. Dudrova, M. Kabatova, M. Kupkova, M. Selecka, M. SUŁOWSKI, A. CIAŚ Sinteraustempering of two Mo-(Cu)-(Cr)-(Ni)-(Mn)-C steels in a semi-closed container in flowing nitrogen — Zabieg sinteraustempering dwóch stali Mo-(Cu)-(Cr)-(Ni)-(Mn)-C spiekanych w półhermetycznym pojemniku w atmosferze azotu. Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 783–788.

27. Ch. FIAŁ, B. Kapera, A. CIAŚ, M. SUŁOWSKI: Wpływ parametrów procesów cieplnych po spiekaniu na własności i mikrostrukturę stali 34HNM wytworzonej techniką metalurgii proszków — [The effect of processing parameters after sintering on the microstructure and mechanical properties of sintered 34HNM steel] / // W: XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Rytro : [s. n.], 2015. — Na okł. dod.: Prace XLIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-66-7. — S. 39–44. — Bibliogr. s. 43–44.

28. Ch. Fiał, E. Dudrová, M. Kabátová, M. Kupková, M. Selecká, M. Sułowski, A. Ciaś: Comparison of fracture of fe-0.2%mo-0.8%mn-1.5%cr-1.5ni powder metallurgy steel processed in a semi-closed container in flowing nitrogen: sintered, sinterhardened and sinteraustempered, Powder Metallurgy Progress, Vol.15 (2015), special issue, s. 124-129

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Do dopuszczenia do egzaminu wymagana jest ocena pozytywna zarówno z zajęć seminaryjnych, jak i ćwiczeń laboratoryjnych.