Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-306-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Durak Jarosław (jdurak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Durak Jarosław (jdurak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie działanie warstwowej budowy modułów funkcjonalnych realizujących usługi transmisji danych w sieciach komputerowych. EI1A_W04, EI1A_W08, EI1A_W06, EI1A_W07, EI1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia opisujące działanie usług sieciowych z rodziny TCP/IP. EI1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat działania wybranych protokołów sieci Internet EI1A_W04, EI1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć prostą konfigurację urządzeń sieciowych warstwy drugiej i trzeciej wg modelu odniesienia ISO OSI. EI1A_U05, EI1A_U02, EI1A_U08, EI1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi właściwie wykorzystać standardowe interfejsy komunikacyjne do zarządzania typowymi urządzeniami sieciowymi. EI1A_U05, EI1A_U02, EI1A_U08, EI1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole koordynującym działanie usług sieci komputerowych rodziny TCP/IP oraz samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student potrafi przedstawić wykonany system sieciowy w sposób komunikatywny i potrafi określić warunki jego praktycznego wdrożenia. Podzielić pracę w zespole. Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie działanie warstwowej budowy modułów funkcjonalnych realizujących usługi transmisji danych w sieciach komputerowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia opisujące działanie usług sieciowych z rodziny TCP/IP. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat działania wybranych protokołów sieci Internet + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć prostą konfigurację urządzeń sieciowych warstwy drugiej i trzeciej wg modelu odniesienia ISO OSI. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi właściwie wykorzystać standardowe interfejsy komunikacyjne do zarządzania typowymi urządzeniami sieciowymi. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole koordynującym działanie usług sieci komputerowych rodziny TCP/IP oraz samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przedstawić wykonany system sieciowy w sposób komunikatywny i potrafi określić warunki jego praktycznego wdrożenia. Podzielić pracę w zespole. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do sieci

  Rozwój sieci komputerowych. Model sieciowy OSI pakiet/ramka, protokół. Topologie sieci.

 2. Fizyczne podstawy transmisji danych

  Podstawowe pojęcia: transmisja analogowa vs transmisja cyfrowa, media transmisyjne, szerokość pasma, przepustowość i przepływność kanału, kodowanie, modulacja/demodulacja, szybkość modulacji, techniki modulacji, kierunki i rodzaje transmisji, transmisja synchroniczna vs asynchroniczna,

 3. Protokoły sieciowe sieci lokalnych: Ethernet

  Historia rozwoju standardu, rodzaje okablowania, warstwa fizyczna, warstwa MAC dostęp do medium, warstwa LLC, budowa ramki. Przełączanie w sieci ethernet, perspektywy rozwoju, wady ethernetu

 4. Inne technologie: VLAN, TokenRing, ATM

  VLAN-y, tworzenie, priorytety, konfiguracja przełączników. Zasada działania pierścienia TokenRing/IEEE802.5.
  Konstrukcja i sposób działania ATM. Co zostało po ATM we współczesnych technologiach.

 5. Sieci bezprzewodowe: WiFi/IEEE802.11

  Historia rozwoju, podobieństwa i różnice w stosunku do IEEE802.3. Budowa sieci WiFi, Standardy warstwa fizyczna, rozpraszanie sygnału, zarządzanie pasmem. Warstwa MAC, ramki zarządzające, budowa ramki danych. Bezpieczeństwo WiFi. IAPP i 802.11r. kierunki rozwoju.

 6. Inne sieci bezprzewodowe

  Standard IEEE802.16/Bluetooth. Standard IEEE802.15/WiMAX. Transmisja danych z wykorzystaniem technologi sieci komórkowych GPRS, EDGE, 3G, 4G.

 7. Wartwa sieci modelu OSI

  Protokoły IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, PPP,

 8. Technologie ostatniego kilometra

  Technologie dostępowe ostatniego kilometra v34/90/92, ISDN, xDSL, CATV, EPON. Implementacje standardu DOCSIS

 9. Technologie sieci rozległych

  Historia rozwoju: x25, FrameRelay, FDDI, Wprowadzenie do technologi synchronicznych sieci optycznych. Zagadnienia sieci telekomunikacyjnych: agregacja ruchu, SONET/SDH, PDH, STM.

 10. Protokól TCP/IP

  Adresowanie adres, maska, rozgłoszenie. Współpraca z warstwą 2 modelu OSI. Pakiet IP, ICMP, IGMP. Warstwa transportowa, pakiet UDP, pakiet TCP, sesja, stany połaczenia, zarządzanie przepływem. Fragmentacja, enkapsulacja. Porty i gniazda.

 11. Protokól TCP/IP c.2

  Programowanie gniazdek (BSD sockets) przykład prostego klienta i serwera. Routing w sieciach IP. Protokoły routingu dynamicznego.

 12. DNS

  Historia rozwoju. Struktura i działanie DNS. Rodzaje zapytań. Rekordy DNS. Rodzaje serwerów. Pakiet pytania i odpowiedzi. Zagrożenia związane z DNS. Działanie resolwera w Windows i Linux

 13. Protokoły warstwy aplikacji.

  HTTP, SMTP, POP3, LDAP, Telefonia IP

 14. Sieciowe systemy Plików

  CIFS/SMB (MS Network) NFS. Zagadnienia spójności pamięci podręcznej. Rozproszone systemy plików DFS, GFS, Hadoop.

 15. Bezpieczeństwo sieci

  Zagadnienia bezpieczeństwa transmisji informacji, szyfrowanie, tunelowanie, VPN, zapory ogniowe, modele zabezpieczeń, IDS/NIDS.

 16. Usługi sieciowe w systemach rozproszonych:

  DCE, zdalne wywoływanie procedur i metod, DOM: SunRPC, Corba i DCOM. WebServices, protokół SOAP, Grid.
  Kierunki rozwoju technologii sieciowych.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Warstwa I modelu OSI

  Realizacja okablowania, pomiary jakości sygnału, zgodność ze standardami – certyfikacja okablowania

 2. Warstwa II modelu OSI, VLAN

  Przełączanie w sieci IEEE802.3. Zarządzanie w warstwie drugiej.
  Ramki specjalne. Agregacja łączy. Tworzenie i implementacja i zastosowania VLAN-ów. Tworzenie i testowanie VLANów, Implementacja priorytyzacji ruchu w oparciu o VLAN-y

 3. Sieci bezprzewodowe

  IEEE802.11 Charakterystyki rozpraszania sygnału. Zależność mocy nadajnika i zasięgu sygnału. Skanowanie sieci. Charakterystyka przenoszenia klienta pomiędzy AP w sieciach infrastrukturalnych
  Bluetooth: Badanie zależności szybkości przesyłania sygnału w zależności od odległości, wersji i klasy mocy urządzeń

 4. TCP/IP

  Sniffing. Wykrywanie protokołów i portów. Skanery bezpieczeństwa IP

 5. VPN

  Tworzenie VPN-ów, szyfrowanie, kompresja, topologie VPN

 6. Optymalizacja serwerów WWW

  Charakterystyki różnych serwerów www w zależności od ich konfiguracji. Optymalizacja pod kątem serwowania dużej ilości małych stron statyczny vs dużych porcji danych w ramach długich sesji.

 7. Strumieniowanie

  Techniki strumieniowania danych multimedialnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczania oceny końcowej:
Wymagane zaliczenie:
ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium z wykładów.
OCK=0,7OCL+0,3Kol

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Instrukcje do ćwiczeń zamieszczone na stronie WWW przedmiotu
2. A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe wyd 4, Helion, Warszawa 2004
3. M. Sportack, Sieci komputerowe, Księga eksperta wyd 2, Helion 2004
4. P. Gajewski, St. Wszelak, Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych, WKiŁ, Warszwa 2008
5. L. Jonathan, P. Roshan, Bezprzewodowe sieci LAN 802.11 podstawy, PWN, Warszwa 2007
6. Craig Hunt, TCP/IP Administracja sieci, Read ME, Łódź 1996
7. Paul Albitz, C. Liu, DNS i BIND, Read Me, Warszawa 1999
8. A. S. Tanenbaum. Systemy rozproszone. Zasady i paradygmaty, WNT, Warszwa 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak