Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pedagogika
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-309-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna najważniejsze koncepcje pedagogiczne. EI1A_W11 Egzamin,
Esej
Umiejętności
M_U001 Student potrafi napisać konspekt zajęć prowadzonych w ramach godziny wychowawczej. EI1A_U10, EI1A_U01, EI1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
M_U002 Student potrafi napisać projekt wychowawczy. EI1A_U10, EI1A_U01, EI1A_U09 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi stosować podstawowe zasady kierowania zespołem klasowym. EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna najważniejsze koncepcje pedagogiczne. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi napisać konspekt zajęć prowadzonych w ramach godziny wychowawczej. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi napisać projekt wychowawczy. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi stosować podstawowe zasady kierowania zespołem klasowym. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych.

W ramach wykładu zostaną przedstawione najważniejsze koncepcje pedagogiczne.

Ćwiczenia audytoryjne:
Kształtowanie procesu wychowawczego.

Na zajęciach będą dyskutowane podstawowe reguły procesu wychowawczego. Będą także analizowane trudności wychowawcze, z jakimi możemy się spotkać w ramach edukacji szkolnej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: aktywność na zajęciach, wykonanie projektu wychowawczego, zaliczenie kolokwium oraz zdanie egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ablewicz Krystyna, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej, Kraków 2003.
Speck O., Być nauczycielem, Gdańsk 2005.
Pedagogika, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2008.
Pedagogika społeczna, T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Warszawa 1995.
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Krzysztof Konarzewski (red.), Warszawa 2002.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak