Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka psychologiczno - pedagogiczna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-310-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zasady konstruowania projektu wychowawczego. Student zna różne rodzaje problemów wychowawczych i psychologicznych dzieci i młodzieży. EI1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować wiedzę pedagogiczną w typowych sytuacjach wychowawczych. EI1A_U10, EI1A_U01, EI1A_U09 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Student potrafi zastosować podstawową wiedzę psychologiczną w procesie dydaktycznym. EI1A_U10, EI1A_U01, EI1A_U09 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U003 Student potrafi zastosować wiedzę pedagogiczną i psychologiczną w trudnych sytuacjach wychowawczych. EI1A_U10, EI1A_U01, EI1A_U09 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zasady konstruowania projektu wychowawczego. Student zna różne rodzaje problemów wychowawczych i psychologicznych dzieci i młodzieży. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować wiedzę pedagogiczną w typowych sytuacjach wychowawczych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować podstawową wiedzę psychologiczną w procesie dydaktycznym. - - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi zastosować wiedzę pedagogiczną i psychologiczną w trudnych sytuacjach wychowawczych. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Praktyka psychologiczno pedagogiczna

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy wychowawczej w szkole. Studenci uzyskują informacje na temat konstruowania programów wychowawczych. Dowiadują się także o typowych problemach psychologicznych dzieci i młodzieży. W drugiej części kursu studenci udają się do placówek szkolnych. Stanowią pomoc wychowawczą podczas prowadzonych zajęć oraz na przerwach. Uczestniczą w zebraniach z rodzicami, radach pedagogicznych, wycieczkach szkolnych i innych zajęciach pozalekcyjnych. Na podstawie odbytych praktyk studenci piszą sprawozdanie lub sporządzają materiał filmowy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą obliczania oceny końcowej będzie sprawozdania z odbytych praktyk. Na ocenę będzie miało także wpływ zaangażowanie w trakcie ćwiczeń prowadzonych w trybie audytoryjnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Cekiera C., Ryzyko uzależnień, Lublin 2001.
2. Danilewska J., Agresja u dzieci. Szkoła porozumienia, Warszawa 2002.
3. Elliot J., Place M., Dzieci i mołdzież w kłopocie, Warszaw 2000.
4. Heaton J. A., Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk 2005.
5. Kaja Barbara, Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001.
6. Keirse M., Smutek dziecka, Radom 2005.
7. Seweryńska A. M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak