Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kształtowanie plastyczne, obróbka ubytkowa i spajanie
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-402-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Skubisz Piotr (pskubisz@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Żurek Zbigniew (zzurek@agh.edu.pl)
Skubisz Piotr (pskubisz@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania EI1A_W03 Egzamin
M_W002 Posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych EI1A_W04 Egzamin
Umiejętności
M_U003 Potrafi przygotować opracowanie dotyczące zagadnień technicznych, w szczególności dokumentujące wyniki pracy własnej EI1A_U03 Referat
M_U004 Potrafi zaplanować i rozwiązać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem doboru właściwej metody i narzędzi EI1A_U05 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Potrafi przygotować opracowanie dotyczące zagadnień technicznych, w szczególności dokumentujące wyniki pracy własnej - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi zaplanować i rozwiązać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem doboru właściwej metody i narzędzi - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Klasyfikacja procesów wytwarzania i kształtowania materiałów.
2. Wpływ przeróbki plastycznej na własności wyrobów.
3. Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania plastycznego.
4. Parametry podstawowych operacji kucia.
5. Procesy kucia z wąskimi tolerancjami. Mikrokształtowanie.
6. Prasowanie materiałów porowatych. Kształtowanie plastyczne z udziałem fazy ciekłej.
7. Metody inkrementalne kształtowania metali
8. Przeróbka cieplnomechaniczna w procesach kontrolowanego kucia i bezpośredniego chłodzenia odkuwek
9. Klasyfikacja obróbki ubytkowej. Podstawy obróbki skrawaniem. Zjawiska cieplne i ciecze smarująco-chłodzące. Rodzaje obróbki skrawaniem.
10. Materiały na narzędzia do obróbki ubytkowej. Trwałość ostrza. Skrawalność materiałów.
11. Obróbka ścierna i materiały ścierne. Obróbka elektroerozyjna. Obróbka elektrochemiczna. Obróbka strumieniowo-erozyjna. Cięcie termiczne. Niekonwencjonalne technologie cięcia materiałów.
12.Klasyfikacja procesów spajania: spawanie, zgrzewanie, lutowanie, napawanie. Technologie spawania. Spawalnicze źródła ciepła. Spawanie wybranych materiałów konstrukcyjnych. Spajanie metali z niemetalami

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Ocena spawalności materiałów różnorodnych; badanie pękania połączeń spawanych.
2. Parametry spawania.
3. Ocena jakości powierzchni wykroju narzędzi po obróbce. Kryteria oceny.
4. Ocena skrawalności materiałów. Mechanizmy zużycia narzędzi.

Zajęcia seminaryjne:

1. Klasyfikacja procesów kształtowania plastycznego pod kątem uzysku, dokładności i energochłonności. Konkurencyjność technologii kształtowania plastycznego.
2. Zasady projektowania procesu kucia z wsadu odlewanego lub przerobionego plastycznie
3. Porównanie procesów wstępnego kształtowania – charakterystyka matrycowania w wykrojach pomocniczych, walcowania kuźniczego i walcowania poprzeczno-klinowego.
4. Wpływ sposobów wypełniania wykroju na parametry siłowo-energetyczne oraz jakość odkuwki
5. Przeróbka cieplnomechaniczna w procesach kontrolowanego kucia i bezpośredniego chłodzenia odkuwek

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 160 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 42 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych *0,3 + ocema z seminarium *0,3 + ocena z egzaminu *0,4

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Morawiecki M., Sadok L., Wosiek E.: Wyd.1 – 1977, Teoretyczne podstawy technologicznych procesów przeróbki plastycznej, Wyd.2 – 1986, Przeróbka plastyczna. Podstawy teoretyczne. Katowice, Wyd. Śląsk
2.Wasiunyk P., Jarocki J.: Kuźnictwo i prasownictwo. Warszawa, PWSZ 1979
3.Skubisz P. [i in]: Kucie swobodne i półswobodne. Arbor. Kraków 2011
4.Wasiunyk P.: Kucie matrycowe. Warszawa, WNT 1987
5.Sińczak J. i in.: Procesy przeróbki plastycznej, ćwiczenia laboratoryjne. Podstawy teoretyczne i wykonawstwo ćwiczeń”, Wyd. Naukowe AKAPIT, Kraków, 2001
6. Skubisz P. [i in]: Projektowanie technologii kształtowania objętościowego. Arbor. Kraków 2012
7.Sińczak J. (red.): Podstawy procesów przeróbki plastycznej. Wyd. Naukowe AKAPIT, Kraków, 2010
8.Łukaszek-Sołek A., Sińczak J.: Inżynieria jakości w przetwórstwie. UWN-D AGH, Kraków 2006.
9.Sińczak J., Łukaszek-Sołek A., Sołek K.: Leksykon kuźnictwa i metaloplastyki. WN Akapit, Kraków, 2007.
10.Sińczak J.: Kucie dokładne. UWN-D AGH, Kraków 2007.
11.Tasak E. Obróbka ubytkowa i spajanie , Wyd. AGH 2001
12.Tasak E., Metalurgia i metaloznawstwo połączeń spawanych, skrypt AGH 1985
13.Tasak E., Metalurgia i metaloznawstwo połączeń spawanych, ćwiczenia laboratoryjne, skrypt AGH 1986
14.Tasak E. Spawalność stali, Wyd. Fotobit Kraków 2002.
15.Butnicki S. Spawalność i kruchość, Wyd. WNT 1975.
16.Grzesik W. – Podstawy skrawania materiałów metalowych; WNT, Warszawa 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Technologia kucia swobodnego wału z otworem dla siłowni wiatrowej z wsadu dziurowanego — New technology of open-die forging of hollow shaft for windmill powerplant with a use of pierced preform / Jan SIŃCZAK, Łukasz LISIECKI, Piotr SKUBISZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 R. 80 nr 4, s. 254–261

2. Studies of the quality and cost-effectiveness of a novel concept of open-die forged powerplant main shaft / P. SKUBISZ, Ł. LISIECKI, J. SIŃCZAK // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2015 vol. 54 no. 2, s. 339–342. — Bibliogr. s. 342. — tekst: http://hrcak.srce.hr/file/190498

3. Analysis of microstructure evolution in the forging process of a windmill main shaft / Jan SIŃCZAK, Piotr SKUBISZ, Maciej PIETRZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Steel Research International. — Tyt. poprz.: Steel Research ; ISSN 1611-3683. — 2006 vol. 77 no. 8 s. 583–589

4. Jednozabiegowe kucie korby wału składanego — One-stage forging of a composite-shaft crank / Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Piotr SKUBISZ, Sylwia BEDNAREK, Adrian Lipski // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2008 R. 75 nr 4 s. 164–169

5. Analiza procesu kucia matrycowego elementów z trudno odkształcalnych stopów magnezu pod kątem występowania pęknięć — Analysis of the impression-die forging process of hard-to-deformation magnesium alloys with regard to fracture occurrence / Łukasz LISIECKI, Piotr SKUBISZ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 664–668

6. Impression-die forging of a magnesium alloy from as-cast stock / Piotr SKUBISZ, Stanislav Rusz, Jan SIŃCZAK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2003 vol. 29 no. 2 s. 117–122

7. Zaawansowane technologie kucia materiałów wysokotopliwych : monografia — [Advanced forging technologies of high-melting materials : monograph] / red. nauk. Jan SIŃCZAK ; autorzy: Janusz ŁUKSZA, Jan SIŃCZAK, Piotr BAŁA, Sylwia BEDNAREK, Adam BUNSCH, Teresa KENIG, Joanna KOWALSKA, Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Marek PAĆKO, Tadeusz SKOWRONEK, Piotr SKUBISZ, Tomasz ŚLEBODA, Małgorzata WITKOWSKA, Marek WOJTASZEK, Krzysztof CELADYN, Paweł CHYŁA. — Kraków : ARBOR FP, cop. 2013. — 169 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-915612-9-4

8. Wyciskanie profili ze stopu magnezu AZ61 na gorąco i półgorąco — Warm- and hot-extrusion of AZ61 magnesium alloy profiles / Piotr SKUBISZ, Jan SIŃCZAK, Ireneusz SULIGA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 1 s. 10–15

9. Modelowanie procesu walcowania przedkuwki korbowodu przy zastosowaniu programu VeraCAD — Modelling of reducer rolling process of a connecting rod with system VeraCAD / Piotr SKUBISZ, Jan SIŃCZAK, Łukasz LISIECKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 9, s. 640–645

10. Precision forging of thin-walled parts of AZ31 magnesium alloy — Kucie precyzyjne odkuwek cienkościennych ze stopu magnezu AZ31 / P. SKUBISZ, J. SIŃCZAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 2 s. 329–336

11. Design of controlled processing conditions for drop forgings made of microalloy steel grades for mining industry — Dobór warunków obróbki cieplnomechanicznej odkuwek matrycowych ze stali mikrostopowych dla górnictwa / P. SKUBISZ, A. Żak, M. Burdek, Ł. LISIECKI, P. MICEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 445–453

12. Analiza procesu kształtowania szpilek do szczotek ze stali odpornej na korozję — Analysis of forming process of stainless steel hairbrush pins / Maciej RUMIŃSKI, Piotr SKUBISZ, Andrzej SKOŁYSZEWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 1–2 s. 84–88

13. Modelowanie wielozabiegowego procesu wydłużania swobodnego — [Modelling of multistage cogging process] / J. SIŃCZAK, P. SKUBISZ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”. — S. 589–594

14. Effect of high strain-rate thermomechanical processing on microstructure and mechanical properties of Ti−10V−2Fe−3Al alloy. P. SKUBISZ, M. PAĆKO, K. Mordalska, T. SKOWRONEK . Advanced Materials Research 1022-6680, 2014 vol. 845, s. 96–100.

15. Estimation of strain-hardness correlation in cold-forged austenitic stainless steel / Piotr SKUBISZ, Maciej RUMIŃSKI, Łukasz LISIECKI // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2014 vols. 622–623, s. 179–185. — Bibliogr. s. 184–185, Abstr.. — Metal Forming 2014. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.622-623.179.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak