Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki multimedialne
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-405-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Siwek Aleksander (Aleksander.Siwek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Siwek Aleksander (Aleksander.Siwek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia, definicje i twierdzenia stosowane w przetwarzaniu obrazów EI1A_W10, EI1A_W07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia, definicje i twierdzenia stosowane w przetwarzaniu dźwięku EI1A_W10, EI1A_W07 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie
M_W003 Student zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia, definicje i twierdzenia stosowane w przetwarzaniu wideo EI1A_W10, EI1A_W07 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu technologii tworzenia aplikacji multimedialnych EI1A_W10, EI1A_W07 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student zna i potrafi wybrać odpowiedni algorytm kompresji do konkretnego typu obrazu i dźwięku EI1A_U07 Wykonanie projektu,
Sprawozdanie
M_U002 Student zna i potrafi wybrać odpowiedni algorytm kompresji wideo do konkretnego zastosowania EI1A_U08 Wykonanie projektu,
Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi wykonać aplikację multimedialną i opublikować ją EI1A_U02, EI1A_U08 Wykonanie projektu,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi krytycznie zinterpretować efekty działania napisanych aplikacji, wybrać najistotniejsze aspekty i wykorzystać do dalszego opracowania EI1A_K02, EI1A_K03 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia, definicje i twierdzenia stosowane w przetwarzaniu obrazów + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia, definicje i twierdzenia stosowane w przetwarzaniu dźwięku + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia, definicje i twierdzenia stosowane w przetwarzaniu wideo + - - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu technologii tworzenia aplikacji multimedialnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna i potrafi wybrać odpowiedni algorytm kompresji do konkretnego typu obrazu i dźwięku - - - + - - - - - - -
M_U002 Student zna i potrafi wybrać odpowiedni algorytm kompresji wideo do konkretnego zastosowania - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać aplikację multimedialną i opublikować ją - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi krytycznie zinterpretować efekty działania napisanych aplikacji, wybrać najistotniejsze aspekty i wykorzystać do dalszego opracowania - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Komunikacja multimedialna
Metody reprezentacji danych multimedialnych
Sieci i aplikacje multimedialne
Standardy reprezentacji informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i wideo
Zastosowania komunikacji multimedialnych
Podstawy digitalizacji sygnałów analogowych
Budowa i działanie koderów i dekoderów
Modulacja kodowo-impulsowa (PCM)
Syntetyzacja dźwięku
Kompresja dźwięku, podstawowe parametry cyfrowej reprezentacji sygnałów dźwiękowych
Metody kompresji mowy
Podstawowe algorytmy kompresji bezstratnej obrazu
Klasyczny i nowy algorytm kodowania Huffmana
Algorytmy słownikowe LZW i LZ77
Standard JPEG
Podstawy kompresji wideo
Standardy kompresji i transmisji danych multimedialnych MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
Standardy komunikacji multimedialnej
Przesyłanie danych multimedialnych
Aplikacje webowe audio i wideo
Strumieniowe przesyłanie danych audio i wideo
Protokoły sterujące przesyłaniem ciągłych danych audio i wideo)
Tworzenie aplikacji multimedialnych

Ćwiczenia projektowe:

Charakterystyka i porównanie algorytmów kompresji stratnej i bezstratnej obrazów
Wykorzystanie metod kompresji dźwięku: adaptacyjnej ADPCM, wierności percepcji AC-3, standardu MPEG-1 i MPEG-2
Dobór metod kompresji wideo dla różnych zastosowań
Media strumieniowe
Tworzenie aplikacji webowych audio i wideo

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako udział procentowy oceny z egzaminu (60%) i ćwiczeń projektowych (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alicja Wieczorkowska, Multimedia: podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne, Warszawa: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 2008
Russ Haines, Cyfrowe przetwarzanie dźwięku, Warszawa: Mikom, 2002
Kyle Rankin, Multimedia w Linuksie: praktyczne rozwiązania, Gliwice: Helion; Beijing: O’Reilly, 2006
Andy Beach, Kompresja dźwięku i obrazu wideo Real World, Wydawnictwo Helion, 2009
Tomasz Tamborski, Przetwarzanie informacji: podręcznik Cz. 2, Przetwarzanie dźwięku, przetwarzanie strumieniowe, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Władysława Skarbek, Multimedia-algorytmy i standardy kompresji, Akademicka Oficyna Wydaw. PLJ, Warszawa , 1998
Władysław Skarbek , Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, Akademicka Oficyna Wydaw. PLJ, Warszawa, 1993
Zbigniew Hulicki, Systemy komunikacji multimedialnej, Wydaw. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1998
Steven W. Smith, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów: praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców, Warszawa: Wydawnictwo BTC, 2007
John C. Russ, The image processing handbook, Boca Raton: CRC Press, 1999
Fred Halsall, Multimedia communications : applications, networks, protocols and standards, Pearson Education, London, 2001
Al Bovik, Handbook of image and video processing, Academic Press, San Diego, 2000
Bing J. Sheu i in., Multimedia technology for applications, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, 1998
Katherine Ulrich, Po prostu Flash MX, Wydawnictwo Helion, 2004
Katherine Ulrich, Po prostu Flash MX 2004, Wydawnictwo Helion, 2002
Brian Underdahl, Flash MX. Od podstaw, Wydawnictwo Helion, 2002
David Morris, Tworzenie stron WWW we Flashu. Projekty, Wydawnictwo Helion, 2005
Russell Chun, Po prostu Flash 5. Techniki zaawansowane, Wydawnictwo Helion, 2001
Robert Penner, Flash MX. Programowanie, Wydawnictwo Helion, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak