Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dydaktyka ogólna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-407-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Augustyniak Ewa (ewaa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Augustyniak Ewa (ewaa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi wymienić zasady i metody dydaktyczne EI1A_W11, EI1A_W12 Egzamin
M_W002 Potrafi wymienić środki dydaktyczne oraz ogniwa procesu dydaktycznego. EI1A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązać wybrane problemy wychowawcze. EI1A_U09 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi napisać konspekt zajęć wybranego przedmiotu. EI1A_U10 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie nad rozwiązaniem wybranych problemów dydaktycznych. EI1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi wymienić zasady i metody dydaktyczne + + - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wymienić środki dydaktyczne oraz ogniwa procesu dydaktycznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązać wybrane problemy wychowawcze. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać konspekt zajęć wybranego przedmiotu. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie nad rozwiązaniem wybranych problemów dydaktycznych. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Dydaktyka ogólna

Charakterystyka przedmiotu: Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi metodami organizacji procesu nauczania-uczenia się poprzez indywidualizację, zwiększenie motywacji, aktywizowanie uczniów oraz pracę w grupie.
Zapoznanie studentów z zasadami, metodami, ogniwami, środkami dydaktycznymi, formami organizacyjnymi nauczania.
Wytworzenie umiejętności dobierania odpowiednich zasad, metod, ogniw, środków dydaktycznych do tematu lekcji.
Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi metodami organizacji procesu nauczania-uczenia się poprzez indywidualizację, zwiększenie motywacji, aktywizowanie uczniów oraz pracę w grupie.

Program:

1. Wprowadzenie, Środki dydaktyczne
2. Nauczyciel
3. Multimedia w dydaktyce
4. Ocena szkolna
5. Ogniwa i formy dydaktyczne
6. Zasady nauczania
7-9. Metody nauczania z uwzględnieniem nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania

Ćwiczenia audytoryjne:
Dydaktyka ogólna

Charakterystyka przedmiotu:

Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi metodami organizacji procesu nauczania-uczenia się poprzez indywidualizację, zwiększenie motywacji, aktywizowanie uczniów oraz pracę w grupie.

Program Ćwiczeń:

1. Środki dydaktyczne
2. Nauczyciel
3. Multimedia w dydaktyce
4. Ocena szkolna
5. Lekcja z błędami
6. Zasady nauczania
7-9. Metody nauczania z uwzględnieniem nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania
10. Pytania i aktywizacja uczniów
11. Formy organizacyjne nauczania
12. Niepowodzenia szkolne
13. Motywacja do nauki
14. Ogniwa procesu nauczania-uczenia się w czterech tokach pracy
15. Praca w grupie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin 50 %
Ocena z ćwiczeń 50 %

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa
1. Arends Richard I., Uczymy się nauczać, Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
2. Bereźnicki Franciszek, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001
3. Kupisiewicz Czesław, Podstawy Dydaktyki ogólnej, PWN 1998
4. Okoń W., Wprowadzenie do Dydaktyki, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa, 2004
5. Śliwerski B., Edukacja pod prąd,Impuls, Kraków 2001
Literatura zalecana

Chomczyńska – Miliszkiewicz Mariola, Pankowska Dorota, Polubić Szkołę, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
Fisher Robert, Uczymy jak myśleć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999
Fisher Robert, Uczymy jak uczyć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999
Hamer Hanna, Klucz do efektywności nauczania, Wyd. VEDA, Warszawa 1999
Jaroszewska Magdalena, Aktywne metody nauczania w szkole wyższej, Wyd. Nalcom, Poznań 2002
Konarzewski Krzysztof, Sztuka Nauczania, T. II, PWN, Warszawa 1994
Śnieżyński Marian, Dydaktyka dialogu, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak