Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dydaktyka techniki I
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-408-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ciesielka Marta (Marta.Ciesielka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ciesielka Marta (Marta.Ciesielka@agh.edu.pl)
Tenerowicz Monika (tenerowi@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna zadania i rolę nauczyciela przedmiotów technicznych we współczesnej szkole EI1A_W11, EI1A_W12 Aktywność na zajęciach
M_W002 zna metody nauczania EI1A_W11, EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 zna zasady nauczania EI1A_W11, EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W004 wie jak powinna być przygotowana dokumentacja dydaktyczna w nauczaniu techniki EI1A_W12 Egzamin
M_W005 wie jak formułować cele w formie operacyjnej EI1A_W11, EI1A_W12 Egzamin
M_W006 zna aktualną podstawę programową dla przedmiotu technika EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W007 zna wybrane programy nauczania i podręczniki do nauczania techniki EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 potrafi stosować pojedyncze metody nauczania do nauczania techniki EI1A_K01, EI1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 stosuje zasady nauczania w nauczaniu techniki EI1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U003 potrafi przeprowadzić obserwacje lekcji i przygotować arkusz hospitacji EI1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wypracowania pisane na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi planować realizację zadań EI1A_K01, EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_K002 potrafi przygotować i wygłosić w sposób kompetentny wypowiedź o charakterze technicznym EI1A_K01, EI1A_K05 Prezentacja
M_K003 potrafi obserwować własny rozwój i formułować wnioski w zakresie samokształcenia EI1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_K004 potrafi pracować w zespole w szczególności komunikować się i w sposób kompetentny wyrażać własne przemyślenia i wnioski EI1A_K01, EI1A_K03, EI1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wypracowania pisane na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna zadania i rolę nauczyciela przedmiotów technicznych we współczesnej szkole + - - - - - - - - - -
M_W002 zna metody nauczania + + - - - - - - - - -
M_W003 zna zasady nauczania + + - - - - - - - - -
M_W004 wie jak powinna być przygotowana dokumentacja dydaktyczna w nauczaniu techniki + - - - - - - - - - -
M_W005 wie jak formułować cele w formie operacyjnej + - - - - - - - - - -
M_W006 zna aktualną podstawę programową dla przedmiotu technika + + - - - - - - - - -
M_W007 zna wybrane programy nauczania i podręczniki do nauczania techniki + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi stosować pojedyncze metody nauczania do nauczania techniki - + - - - - - - - - -
M_U002 stosuje zasady nauczania w nauczaniu techniki - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi przeprowadzić obserwacje lekcji i przygotować arkusz hospitacji - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi planować realizację zadań - + - - - - - - - - -
M_K002 potrafi przygotować i wygłosić w sposób kompetentny wypowiedź o charakterze technicznym - + - - - - - - - - -
M_K003 potrafi obserwować własny rozwój i formułować wnioski w zakresie samokształcenia - + - - - - - - - - -
M_K004 potrafi pracować w zespole w szczególności komunikować się i w sposób kompetentny wyrażać własne przemyślenia i wnioski - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Wstęp – Kilka słów o nauczaniu / nauczycielu techniki
 2. Metody nauczania w nauczaniu techniki
 3. Metody aktywizujące w nauczaniu techniki
 4. Zasady nauczania na lekcjach techniki
 5. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej
 6. Dokumentacja dydaktyczna w nauczaniu techniki
 7. Operacjonalizacja celów w nauczaniu techniki
 8. Podstawa programowa kształcenia w zakresie techniki
 9. Aktualne programy nauczania, podręczniki obudowa dydaktyczna
 10. Obserwacja / hospitacja lekcji
 11. Środki dydaktyczne w procesie nauczania techniki
 12. Przykłady dobrej praktyki w nauczaniu techniki

Ćwiczenia audytoryjne:

W ramach zajęć studenci będą prowadzić lekcje techniki z zastosowaniem wybranych metod, stosując w praktyce poznane zasady nauczania. Ponadto będą obserwować lekcje koleżeńskie i opracowywać arkusz hospitacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Arends R.I. – Uczymy się nauczać
2. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego
3. Dzierzgowska I. – Jak uczyć metodami aktywnymi
4. Furmanek W. – Nauczanie techniki w klasach początkowych,
5. Furmanek W. – Rozwój dydaktyki techniki, [w:] Problemy współczesnej dydaktyki techniki, red. W. Furmanek, W. Walat
6. Grodzicka – Borowska A. – Planowanie wynikowe procesu dydaktycznego
7. Jadczak M. – Interaktywne metody nauczania
8. Janas R. – Dydaktyka techniki z ćwiczeniami
9. Kruszewski K., Konarzewski K. – Sztuka nauczania
10. Kupisiewicz Cz. – Dydaktyka ogólna
11. Kupisiewicz Cz. – Podstawy dydaktyki ogólnej
12. Niemierko B. – Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki
13. Niemierko B. – Pomiar wyników kształcenia
14. Noga H. – Istota i pogranicza dydaktyki techniki, Zarys historyczny kształcenia technicznego
15. Okoń W. – Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej
16. Pochanke H. – Dydaktyka techniki
17. Polny R. – Kształcenie politechniczne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało
18. Półturzycki J. – Dydaktyka dla nauczycieli
19. Serdyński A. – Podstawy dydaktyki techniki i informatyki
20. Węglińska J. – Jak przygotować się do lekcji?, Wybór materiałów dydaktycznych
21. Aktualne akty prawne związane z kształceniem w zakresie techniki
22. Aktualne podręczniki i poradniki metodyczne do nauczania techniki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ciesielka M. – Przygotowanie uczniów do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku technicznym. Edukacja w społeczeństwie ,,ryzyka”: bezpieczeństwo jako wartość. T. 3 / red. nauk. Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak. — Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007. — (Edukacja XXI wieku; 12). — S. 63–69
Ciesielka M. – What makes good lecture®?, Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology – Kraków: PU IT 2007, s. 217–222
Ciesielka M. – Metoda projektów w rozwoju kreatywności uczniów // W: Technika – Informatyka – Edukacja = Technology – Computer Science – Education: teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej = theoretical and practical problems of technology education, T. 9 / pod red. Waldemara Furmanka – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2008 s. 120–125
Ciesielka M. – „Moja przyszła praca” – orientacja zawodowa na lekcjach techniki w gimnazjum, Journal of Technology and Information Education 1/2010, Volume 2, Issue 1, s.102 – 105 (ISSN 1803-537X – http://jtie.upol.cz)
Ciesielka M. – Metoda projektu na zajęciach technicznych w gimnazjum – propozycje dla modułu elektryczno-elektronicznego, Forum Nauczycieli; 2011 nr 2 s. 47–50
Ciesielka M. – Realizacja projektów koncepcyjnych w oparciu o model działalności technicznej człowieka, szansą na kształtowanie świadomości technicznej uczniów, Edukacja – Technika – Informatyka: wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowe, 2011 nr 2 cz. 1 s. 61–66
Ciesielka M., Łudzik A., Staśko R. – Zajęcia techniczne w gimnazjum – oczekiwania uczniów, Edukacja – Technika – Informatyka; Kwartalnik naukowy — 2015 nr 1, s. 45-50
Staśko R., Ciesielka M. – Autoedukacja nauczycieli zajęć technicznych w gimnazjum, Edukacja – Technika – Informatyka; Kwartalnik naukowy — 2015 nr 1, s. 65-70

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Warunki zaliczenia zajęć na których student był nieobecny zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach.