Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiałoznawstwo
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-414-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Adrian Henryk (adrian@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ryś Janusz (jrysjr@agh.edu.pl)
dr inż. Augustyn-Nadzieja Joanna (jap@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Znajomość rodzajów materiałów inżynierskich, ich budowy krystalicznej i zależności między strukturą, własnościami mechanicznymi i procesem wytwarzania EI1A_W02 Odpowiedź ustna
M_W002 Znajomość podstaw przemian fazowych w stopach metali i ich wpływu na strukturę i własności mechaniczne EI1A_W03 Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Znajomość rodzajów obróbki cieplnej stopów metali EI1A_W04 Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Znajomość metod badań własności mechanicznych materiałów inżynierskich EI1A_W05 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Znajomość rodzajów materiałów inżynierskich, ich budowy krystalicznej i zależności między strukturą, własnościami mechanicznymi i procesem wytwarzania + - + - - + - - - - -
M_W002 Znajomość podstaw przemian fazowych w stopach metali i ich wpływu na strukturę i własności mechaniczne + - + - - + - - - - -
M_W003 Znajomość rodzajów obróbki cieplnej stopów metali + - + - - + - - - - -
M_W004 Znajomość metod badań własności mechanicznych materiałów inżynierskich + - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykłady

1. Pojęcia i określenia podstawowe: nauka, materiały, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, struktura i własności, ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich i ich rodzaje, klasyfikacja materiałów według typu wiązań międzyatomowych. Podstawowe procesy wytwarzania, struktura, własności i zastosowanie tworzyw metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych
2. Struktura krystaliczna metali i stopów, materiałów ceramicznych oraz struktura polimerów. Podstawowe układy krystalograficzne. Płaszczyzny i kierunki sieciowe. Defekty struktury krystalicznej: punktowe, liniowe, powierzchniowe, ich wpływ na własności fizyczne
3. Metody badań struktury i własności materiałów
4. Stopy i ich budowa fazowa, reguła faz, wykresy równowagi fazowej stopów dwuskładnikowych i reguła dźwigni
5. Proces krystalizacji: siły napędowe, mechanizm i kinetyka krystalizacji, struktura odlewu
6. Dyfuzja – rola dyfuzji w procesach technologicznych, matematyczny opis procesów dyfuzji
7. Wykres równowagi fazowej żelaza z węglem, składniki strukturalne stopów żelaza z węglem
8. Stale, staliwa, surówki i żeliwa. Oznaczenia stali według składu chemicznego
9. Stale stopowe. Podział stali ze względu na zastosowania
10. Wykresy CTP – wykorzystanie w obróbce cieplnej. Przemiany przechłodzonego austenitu
11. Podstawy procesów obróbki cieplnej. Hartowność stali. Rodzaje hartowania. Odpuszczanie stali, rodzaje obróbki cieplno-chemicznej stali
12. Charakterystyka wybranych stopów metali nieżelaznych

Zajęcia seminaryjne:
Ćwiczenia seminaryjne

1. Tworzywa sztuczne
2. Struktura krystaliczna materiałów i rodzaje defektów sieci krystalicznej
3. Wykresy równowagi fazowej
4. Analiza hartowności i odpuszczalności stali
5. Rodzaje obróbki cieplnej

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Mikroskopowe badania stopów żelaza.
2. Badania własności mechanicznych.
3. Mikroskopowe badania stopów metali nieżelaznych.
4. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja.
5. Badania wpływu obróbki cieplnej na strukturę i własności stali.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 166 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Udział w wykładach 42 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0.3*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych+0.3*ocena z ćwiczeń seminaryjnych+0.4*ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Przybyłowicz – Metaloznawstwo – WNT 1992
2. W. Różański, J. Ryś – Ćwiczenia z metaloznawstwa cz. I i II – skrypt AGH nr 689 i 851
3. A. R. Askeland – The Science and Engineering of Materials – PWS-Kent Publishing Company, Boston, Massachusetts 1984
4. L. A. Dobrzański – Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach – WNT 1999
5. M. Blicharski – Wstęp do inżynierii materiałowej – WNT 1998
6. Metaloznawstwo, Wybrane zagadnienia – pod redakcją J.Pacyny, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005
7. Staub F., Metaloznawstwo, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak