Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-501-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Zieliński Krzysztof (zielinsk@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych kategorii ekonomicznych gospodarki rynkowej, mechanizmów tej gospodarki, istniejących zależności pomiędzy kategoriami i zjawiskami rynkowymi zarówno w skali mikro- jak i makroekonomicznej. EI1A_W16 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów : o zjawiskach związanych z cząstkową równowagą rynkową, dotyczących podstawowych kategorii rynkowych i zależności między nimi : popyt, podaż, cena, prawo popytu i podaży. EI1A_W16 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą określania metod pomiaru działalności gospodarczej : produkcji i dochodu, jak też oceny skutków polityki fiskalnej i pieniężnej, zna podstawowe mechanizmy oddziaływania polityki społeczno-gospodarczej państwa i jednostek samorządu terytorialnego na procesy rozwoju gospodarczego i społecznego. EI1A_W16 Kolokwium
M_W004 Student posiada wiedzę dotyczącą teorii zatrudnienia i bezrobocia; rozumienia istoty polityki państwa na rynku pracy; analizy inflacji w relacjach do innych problemów makroekonomicznych; określania istoty koniunktury gospodarczej oraz cyklu koniunkturalnego. EI1A_W16 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność interpretowania podstawowych kategorii i procesów ekonomicznych, jak też przeprowadzania ilościowych i jakościowych analiz ekonomicznych. EI1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie istotę posługiwania się podstawowymi kategoriami mikro- i makroekonomicznymi, przedstawiania podstawowych problemów polityki ekonomicznej. EI1A_K02, EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych kategorii ekonomicznych gospodarki rynkowej, mechanizmów tej gospodarki, istniejących zależności pomiędzy kategoriami i zjawiskami rynkowymi zarówno w skali mikro- jak i makroekonomicznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów : o zjawiskach związanych z cząstkową równowagą rynkową, dotyczących podstawowych kategorii rynkowych i zależności między nimi : popyt, podaż, cena, prawo popytu i podaży. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą określania metod pomiaru działalności gospodarczej : produkcji i dochodu, jak też oceny skutków polityki fiskalnej i pieniężnej, zna podstawowe mechanizmy oddziaływania polityki społeczno-gospodarczej państwa i jednostek samorządu terytorialnego na procesy rozwoju gospodarczego i społecznego. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę dotyczącą teorii zatrudnienia i bezrobocia; rozumienia istoty polityki państwa na rynku pracy; analizy inflacji w relacjach do innych problemów makroekonomicznych; określania istoty koniunktury gospodarczej oraz cyklu koniunkturalnego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność interpretowania podstawowych kategorii i procesów ekonomicznych, jak też przeprowadzania ilościowych i jakościowych analiz ekonomicznych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie istotę posługiwania się podstawowymi kategoriami mikro- i makroekonomicznymi, przedstawiania podstawowych problemów polityki ekonomicznej. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Geneza i historia ekonomii. Podstawowe definicje wprowadzające
 2. Rynek – podstawowe pojęcia i zależności.
 3. Podstawy teorii konsumenta.
 4. Podstawy teorii przedsiębiorstwa.
 5. Podstawowe problemy makroekonomii.
 6. Główne nurty współczesnej myśli makroekonomicznej.
 7. Rachunek dochodu narodowego.
 8. Determinanty dochodu narodowego.
 9. Rola państwa w gospodarce.
 10. Pieniądz i system bankowy.
 11. Cykl koniunkturalny.
 12. Elementy polityki ekonomicznej.
 13. Bezrobocie (podstawowe pojęcia, mierniki, rodzaje i konsekwencje bezrobocia, sposoby przeciwdziałania, polityka zatrudnienia).
 14. Inflacja (pojęcie, pomiar, rodzaje, skutki inflacji, sposoby przeciwdziałania skutkom inflacji).
 15. Zagadnienia gospodarki światowej (międzynarodowe relacje gospodarcze, ogólnoświatowe procesy integracyjne, globalizacja).
Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Rynek – podstawowe pojęcia i zależności. Rozwiązywanie testów dotyczących podstawowych kategorii rynkowych i zależności między nimi: popyt, podaż cena, prawo popytu i podaży. Ilustracja graficzna: funkcjonalnych zależności między popytem, podażą a ceną, oddziaływania na popyt i podaż czynników poza cenowych, kształtowanie się stanu równowagi rynkowej. Rozwiązywanie zadań na obliczanie: współczynnika prostej elastyczności cenowej popytu, współczynnika mieszanej elastyczności popytu i współczynnika dochodowej elastyczności popytu.

 2. Podstawy teorii wyboru konsumenta. Ilustracja graficzna równowagi konsumenta. Rozwiązywanie zadań ilustrujących determinanty wyboru konsumenta

 3. Rachunek dochodu narodowego. Analiza pojęć. Rozwiązywanie zadań na obliczanie różnych mierników produktu społecznego: PKB, PNB, PNN, DN. Wykorzystanie danych statystycznych.

 4. Analiza i ocena budżetu państwa, deficytu i długu publicznego na przykładzie danych statystycznych z Rocznika Statystycznego RP. Polityka budżetowa, monetarna, kursu walutowego.

 5. Bezrobocie we współczesnej gospodarce – dane statystyczne. Metody walki z bezrobociem. Problem do dyskusji: nowe technologie a bezrobocie, wzrost gospodarczy, a zmiany struktury zatrudnienia.

 6. Inflacja. Obliczanie indeksu cen towarów konsumpcyjnych, stopy inflacji, indeksacji płac.

 7. Gospodarka otwarta. Równowaga zewnętrzna. Analiza i ocena danych dotyczących eksportu, importu, bilansu handlowego, bilansu płatniczego, rezerw, długu zagranicznego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0.4*ocena z ćwiczeń +0.6*ocena z kolokwium z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, tom I – Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2002.
2. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, tom II – Makroekonomia. PWE, Warszawa 2003.
3. Czarny Bogusław, Ryszard Rapacki (2002),Podstawy Ekonomii, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4. M. Krawczyk, D. Malinowski (2004). Ekonomia w przykładach. Wydawnictwo SGH, Warszawa.
5. Milewski R. (red.): Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2001.
6. Milewski R. (red.): Podstawy ekonomii. Ćwiczenia, zadania, problemy, PWN, Warszawa 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak