Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to Powder Metallurgy
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-502-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Konstanty Janusz (konstant@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Konstanty Janusz (konstant@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Romański Andrzej (aromansk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has a principal knowledge of powder metallurgy technology EI1A_W04, EI1A_W02, EI1A_W05, EI1A_W03 Kolokwium,
Referat
M_W002 Student has a basic knowledge of powder fabrication and characterization EI1A_W04, EI1A_W05, EI1A_W03 Kolokwium,
Referat
M_W003 Student has the basic knowledge of powder compaction and compacts characterization EI1A_W04, EI1A_W02, EI1A_W05, EI1A_W03 Referat,
Kolokwium
M_W004 Student has the knowledge of sintering mechanisms and sintering atmospheres EI1A_W04, EI1A_W02, EI1A_W05, EI1A_W03 Referat,
Kolokwium
M_W005 Student knows the principial application of sintered materials EI1A_W04, EI1A_W02, EI1A_W05, EI1A_W03 Kolokwium,
Referat
M_W006 Student has the basic knowledge of powder fabrication and characterization EI1A_W04, EI1A_W02, EI1A_W05, EI1A_W03 Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U001 Student can describe the phisical phenomena existing during processing of sintered parts EI1A_U02, EI1A_U04, EI1A_U03 Kolokwium,
Referat
M_U002 Student has an abbilty of evaluating the PM parts, especially their mechanical properties and the structure EI1A_U02, EI1A_U04, EI1A_U03 Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student has an ability of choosing the proper PM route in the aspect of economic and environment EI1A_K02, EI1A_K05 Referat,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has a principal knowledge of powder metallurgy technology + - - - - + - - - - -
M_W002 Student has a basic knowledge of powder fabrication and characterization + - - - - + - - - - -
M_W003 Student has the basic knowledge of powder compaction and compacts characterization + - - - - + - - - - -
M_W004 Student has the knowledge of sintering mechanisms and sintering atmospheres + - - - - + - - - - -
M_W005 Student knows the principial application of sintered materials + - - - - + - - - - -
M_W006 Student has the basic knowledge of powder fabrication and characterization + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can describe the phisical phenomena existing during processing of sintered parts + - - - - + - - - - -
M_U002 Student has an abbilty of evaluating the PM parts, especially their mechanical properties and the structure + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student has an ability of choosing the proper PM route in the aspect of economic and environment + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The aim of lectures is to give the basic knowledge of the powder metallurgy processing and to characterise its economical advantages and drawbacks. A special emphasis will be placed on theory and technology of powder production,consolidation, and sintering as well as on properties of PM materials and fields of application.
The lectures and practicals will cover:
- Introduction to Powder Metallurgy
- Powder Characterization and Fabrication
- Compaction and Compacts Characterization
- Sintering
- Application of Sintered Materials

Zajęcia seminaryjne:

The aim of seminars is to prepare the students theoretically to their job in PM plant. The case studies will deal with the different aspects of powder production and testing, compaction and green compacts characterization, sintering in different atmospheres and application of PM parts.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 24 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

A weighted average of: 0,4 * test from the lectures + 0,6 * final grade from seminar

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R.M. German: “Powder Metallurgy Science”
2. W. Schatt, K.P. Wieters: Powder Metallurgy. Processing and Materials
3. F.V. Lenel: Powder Metallurgy. Principles and Application
4. Hoganas handbook for sintered components

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalne są dwie, uzasadnione nieobecności na zajęciach seminaryjnych. Sposób wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności ustala osoba prowadząca zajęcia.