Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria materiałów metalicznych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-503-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Dymek Stanisław (dymek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Dymek Stanisław (dymek@agh.edu.pl)
Kopyściański Mateusz (mkopys@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstawowych własności materiałów metalicznych EI1A_W04, EI1A_W05, EI1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu kształtowania materiałów metalicznych EI1A_W03, EI1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Zna metody oznaczania materiałów metalicznych stosowanych w technice EI1A_W04 Kolokwium
M_W004 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach inżynierii materiałowej EI1A_W05, EI1A_W02 Kolokwium
M_W005 Ma podstawową wiedzę o mechanizmach umacniania materiałów EI1A_W06, EI1A_W03, EI1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z literatury technicznej i internetowych baz danych EI1A_U11, EI1A_U08 Aktywność na zajęciach
M_U002 Posiada umiejetność oceny przydatności materiałów metalicznych do konkretnych zastosowań EI1A_U05, EI1A_U11, EI1A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U003 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) materiałów, ich strukturą i wynikającymi z niej właściwościami EI1A_U05, EI1A_U07 Egzamin
M_U004 Potrafi scharakteryzować podstawowe własności technicznych materiałów metalicznych EI1A_U05, EI1A_U04 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące inzynierii materiałowej w sposób powszechnie zrozumiały EI1A_K02, EI1A_K05 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstawowych własności materiałów metalicznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu kształtowania materiałów metalicznych + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody oznaczania materiałów metalicznych stosowanych w technice + - - - - + - - - - -
M_W004 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach inżynierii materiałowej + - - - - + - - - - -
M_W005 Ma podstawową wiedzę o mechanizmach umacniania materiałów + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z literatury technicznej i internetowych baz danych + - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejetność oceny przydatności materiałów metalicznych do konkretnych zastosowań + - - - - + - - - - -
M_U003 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) materiałów, ich strukturą i wynikającymi z niej właściwościami + - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi scharakteryzować podstawowe własności technicznych materiałów metalicznych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące inzynierii materiałowej w sposób powszechnie zrozumiały + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wstęp: materiały – historia i charakter; przegląd podstawowych właściwości materiałów
2. Klasyfikacja materiałów i procesów technologicznych; zależność: skład chemiczny – proces – mikrostruktura – właściwości;
3. Mechanizmy umocnienia materiałów metalicznych i ich zależność od mikrostruktury
4. Podstawy wytwarzania materiałów metalicznych
5. Kształtowanie materiałów w procesach technologicznych
6. Procesy odlewania metali; mikrostruktura po odlewaniu
7. Odkształcenie, zdrowienie i rekrystalizacja metali
8. Metody umacniania stopów żelaza – wpływ mikrostruktury na własności (żeliwo, stal)
9. Stale stopowe, stale z mikrododatkami (HSLA), nowoczesne stale dla przemysłu motoryzacyjnego (IF, DP, TRIP), zjawisko “bakehardening”
10. Stopy aluminium i sposoby ich umacniania
11. Stopy magnezu i tytanu, fazy międzymetaliczne, stopy i metale o specyficznych właściwościach
12. Mikrostruktura materiałów do zastosowań w podwyższonej temperaturze; pełzanie; materiały dla energetyki i lotnictwa
13. Materiały do zastosowań w elektrotechnice oraz ich technologia; właściwości elektryczne i magnetyczne
14. Elementy obróbki powierzchniowej materiałów metalicznych; cienkie warstwy

Zajęcia seminaryjne:

1. Oznaczanie tworzyw metalicznych wg norm europejskich (stale, stopy aluminium)
2. Wykorzystanie mechanizmów umocnienia w doborze materiałów metalicznych
3. Odkształcenie i rekrystalizacja metali
4. Kształtowanie objętościowe stopów metalicznych
5. Odlewanie materiałów metalicznych
6. Czynniki wpływające na umocnienie martenzytu w stalach
7. Metody kształtowania mikrostruktury w stalach i jej wykorzystanie dla uzyskania odpowiednich właściwości – stale konstrukcyjne, maszynowe i narzędziowe
8. Charakterystyka nowoczesnych materiałów na karoserie samochodowe
9. Mikrostruktura i własności stali odpornych na korozję
10. Nowoczesne stopy aluminium – przerabialne plastycznie i odlewnicze
11. Stopy metali lekkich (magnezu, tytanu, fazy międzymetaliczne)
12. Materiały do pracy w podwyższonej temperaturze; krzywa pełzania, mechanizmy pełzania, umocnienie nadstopów
13. Nowoczesne materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice
14. Wytwarzanie i zastosowanie twardych i miękkich materiałów magnetycznych w technice

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = suma: (0,5 x średnia kolokwów) + (0,5 x ocena testu z wykładów)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.F. Ashby, D.R.H. Jones – Materiały inżynierskie, t. 1 i 2, WNT 1995
2. L.A. Dobrzański – Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT 1996
3. M. Blicharski – Inżynieria materiałowa: stal, WNT 2004
4. M. Blicharski – Odkształcenie i pękanie, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH 2002
5. M.F. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon – Materials: engineering science, processing and design, Butterworth-Heinemann 2007
6. W.D. Callister – Materials Science and Engineering, an introduction, wyd. Wiley, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

S. Dymek, “Nowoczwsne stopy aluminium do przeróbki plastycznej”, monografia, wyd. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2012
Pozostałe publikacje: http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak