Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy przetwórstwa materiałów
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-504-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Turczyn Stanisław (turczyn@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Turczyn Stanisław (turczyn@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada ogólne wiadomości o plastycznym formowaniu metali, o podstawach teoretycznych i technologicznych plastycznej przeróbki metali oraz zjawiskach występujących w przeróbce plastycznej na zimno i na gorąco. EI1A_W04, EI1A_W02 Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Sprawozdanie
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące mechaniki ciała stałego - stanu naprężeń i odkształceń oraz związków pomiędzy nimi. EI1A_W02 Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Sprawozdanie
M_W003 Posiada wiadomości o technologiach procesów walcowania wyrobów płaskich oraz wyrobów długich. Zna podstawowe urządzenia walcowni. EI1A_W03, EI1A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Sprawozdanie
M_W004 Posiada wiadomości o technologiach procesów kucia swobodnego i matrycowego. Zna podstawowe maszyny kuźnicze. EI1A_W03, EI1A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Sprawozdanie
M_W005 Posiada wiadomości o procesach ciągnienia i wyciskania metali oraz o maszynach używanych w tych procesach. EI1A_W03, EI1A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Sprawozdanie
M_W006 Posiada wiadomości o procesach kształtowania blach i taśm drogą tłoczenia. EI1A_W03, EI1A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U007 Umie ocenić podstawowe własności materiałów na podstawie różnych prób technologicznych. EI1A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U008 Potrafi przygotować opracowanie dotyczące zagadnień plastycznej przeróbki metali oraz zaprezentować opracowane zagadnienie z wykorzystaniem nowoczesnych technik. EI1A_U03, EI1A_U02 Referat,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada ogólne wiadomości o plastycznym formowaniu metali, o podstawach teoretycznych i technologicznych plastycznej przeróbki metali oraz zjawiskach występujących w przeróbce plastycznej na zimno i na gorąco. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące mechaniki ciała stałego - stanu naprężeń i odkształceń oraz związków pomiędzy nimi. + - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada wiadomości o technologiach procesów walcowania wyrobów płaskich oraz wyrobów długich. Zna podstawowe urządzenia walcowni. + - + - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiadomości o technologiach procesów kucia swobodnego i matrycowego. Zna podstawowe maszyny kuźnicze. + - - - - + - - - - -
M_W005 Posiada wiadomości o procesach ciągnienia i wyciskania metali oraz o maszynach używanych w tych procesach. + - + - - + - - - - -
M_W006 Posiada wiadomości o procesach kształtowania blach i taśm drogą tłoczenia. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U007 Umie ocenić podstawowe własności materiałów na podstawie różnych prób technologicznych. + - + - - - - - - - -
M_U008 Potrafi przygotować opracowanie dotyczące zagadnień plastycznej przeróbki metali oraz zaprezentować opracowane zagadnienie z wykorzystaniem nowoczesnych technik. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program wykładu:
1. Wytwarzanie i przetwórstwo wyrobów stalowych, wielkość i struktura produkcji oraz ich znaczenie w gospodarce.
2. Stan naprężenia w punkcie, tensor naprężenia, naprężenia główne, aksjator i dewiator stanu naprężenia.
3. Różniczkowe równania równowagi i różniczkowe równania ruchu ośrodków ciągłych.
4. Stan odkształcenia, tensor odkształcenia, odkształcenie główne, aksjator i dewiator stanu odkształcenia.
5. Naprężenie i odkształcenie zastępcze. Schematy naprężeń i odkształceń dla procesów obróbki plastycznej.
6. Plastyczność a własności plastyczne, czynniki wpływające na plastyczność. Warunki plastyczności.
7. Związki pomiędzy naprężeniami a odkształceniami w stanie sprężystym, uogólnione prawo Hooke’a.
8. Związki pomiędzy naprężeniami a odkształceniami w stanie plastycznym – prawa płynięcia.
9. Główne mechanizmy odkształceń plastycznych: poślizg, bliźniakowanie, pełzanie.
10. Prawo zachowania masy, wskaźniki odkształcenia, prędkość odkształcenia.
11. Kinematyka procesów walcowania, kucia i ciągnienia. Prawo ciągłości strugi.
12. Parametry siłowe i energetyczne głównych procesów: nacisk jednostkowy i całkowity, praca, moment i zapotrzebowanie mocy w danym procesie.
13. Zjawiska termomechaniczne i strukturalne w procesie odkształcania plastycznego na gorąco i na zimno.
14. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne: wydajność, wykresy Adamieckiego. Zużycie narzędzi i mediów w procesach przetwórstwa metali.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Program ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Pomiar i obliczanie wskaźników odkształcenia i parametrów siłowych w procesach plastycznej przeróbki na gorąco (walcowanie lub kucie).
2. Pomiar i obliczanie wskaźników odkształcenia i parametrów siłowych w procesach plastycznej przeróbki na zimno (ciągnienie lub walcowanie).
3. Określenie naprężeń, odkształceń, temperatury i nacisków w procesie plastycznego odkształcania (z wykorzystaniem programu komputerowego).
4. Pomiar wpływu współczynnika tarcia i naciągów na parametry siłowe i energetyczne podczas odkształcania na zimno (walcowanie lub ciągnienie).
5. Określenie naprężenia uplastyczniającego i odkształcenia granicznego w próbie plastometrycznej.

Zajęcia seminaryjne:

Samodzielne opracowanie i prezentacja na zajęciach wybranego zagadnienia z zakresu tematyki przedmiotu (z przygotowanej listy tematów). Dyskusja po prezentacji, pytania i odpowiedzi, objaśnienia i uzupełnienia prezentowanego zagadnienia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 145 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w wykładach 42 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,25 x ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,25 x ocena z seminarium + 0,5 x ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa pod red. J. Sińczaka: Procesy przeróbki plastycznej. Wyd. Naukowe AKAPIT, Kraków 2008.
2. Morawiecki M., Sadok L., Wosiek E.: Przeróbka plastyczna. Podstawy teoretyczne. Wyd. Śląsk, 1986.
3. Adamczyk J.: Odkształcenie plastyczne, umocnienie i pękanie. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, 2002.
4. Turczyn S.: Inżynieria wytwarzania płąskich wyrobów walcowanych na gorąco. UWND AGH, Kraków 2008.
5. Łuksza J.: Elementy ciągarstwa. UWND AGH, Kraków 2001.
6. Gorecki W.: Inżynieria wytwarzania i przetwórstwa płaskich wyrobów metalowych.
Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak