Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska w systemach CAD/CAM
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-505-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Paćko Marek (packo@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Paćko Marek (packo@metal.agh.edu.pl)
dr inż. Rumiński Maciej (mruminsk@metal.agh.edu.pl)
dr inż. Stefańska-Kądziela Monika (mstefans@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Opanował metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich wykorzystując wiedzę z zakresu Grafika inżynierskiej z zapisem konstrukcji przy uwzględnieniu obróbki ubytkowej w aplikacjach programówych CAD-CAM-CAE. EI1A_W06 Projekt
M_W002 Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania w obszarze obróbki ubytkowej ze wspomaganiem CAM. EI1A_W03 Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu CAD-CAM. EI1A_U07 Projekt
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobów zastosowania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania graficznego (CAD) i obróbki ubytkowej (CAM). EI1A_U08 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Opanował metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich wykorzystując wiedzę z zakresu Grafika inżynierskiej z zapisem konstrukcji przy uwzględnieniu obróbki ubytkowej w aplikacjach programówych CAD-CAM-CAE. + - - - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania w obszarze obróbki ubytkowej ze wspomaganiem CAM. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu CAD-CAM. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobów zastosowania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania graficznego (CAD) i obróbki ubytkowej (CAM). - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Grafika inżynierska – zapis konstrukcji – obróbka ubytkowa (CAD-CAM).

1. Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki tradycyjnej i komputerowej. Rzuty Monge’a, wielościany – rzuty, przekroje, kłady i rozwinięcia. Rzutowanie prostokątne: zasady rzutowania, wybór rzutu głównego, rzuty konieczne, uwidocznienie szczegółów. Pojęcia aksonometrii, izometrii oraz dimetrii.
2. Wprowadzenie do zajęć projektowych prowadzonych systemem tradycyjnym i z wykorzystaniem oprogramowania CAD. Tradycyjny i wirtualny sposób budowy i archiwizacji dokumentacji technicznej. Rysunek części – wykonawczy: zasady wymiarowania, oznaczanie jakości powierzchni, tolerancje wymiarowe i wykonawcze – położenia, kształtu. Budowa rysunku prototypowego w systemach CAD. Rysowanie połączeń nierozłącznych, elementów spawanych: oznaczenie spoin w przekroju i widoku. Rysunek złożeniowy: tabelka, wykaz części, wymiarowanie, kreskowanie.
3. Zastosowanie wybranych programów CAD. Interfejs użytkownika. Obszar modelu, papieru, definiowanie warstw i ich obsługa, tryby lokalizacji punktów i obiektów, metody edycji, wymiarowanie i dołączanie opisów, skalowanie, definiowanie rzutni i ich wykorzystanie oraz określenie parametrów wydruku.
4. Zastosowanie procedur grafiki precyzyjnej, identyfikacja obiektów, zastosowanie wspomagających poleceń obliczeniowych programów CAD; operacje boole’owskie, płat, przekrój, przenikanie, regiony. Przenoszenie obiektów graficznych pomiędzy różnymi programami CAD.
5. Podstawowe zasady modelowania w przestrzeni trójwymiarowej, lokalne i globalne układy współrzędnych. Wektoryzacja obiektów rastrowych. Zasady wymiarowania figur nieprostokreślnych. Budowa złożonego obiektu przestrzennego z wygenerowaniem niezbędnej ilości rzutów i naniesieniem wymiarów oraz określenie parametrów fizycznych zbudowanej bryły. Projektowanie parametryczne w zakresie modelowania bryłowego i powierzchniowego – modelowanie hybrydowe.
6. Podstawowe informacje i zasady projektowania procesów obróbki ubytkowej przy wykorzystaniu kodów NC i obrabiarek numerycznie sterowanych CNC.
7. Przykładowe projekty technologii obróbki skrawaniem CAM dla procesu toczenia i frezowania – symulacja obróbki przy wykorzystaniu wybranego programu CAM – generowanie kodu NC. Test z wykładów.

Ćwiczenia projektowe:
Projrkty w ujęciu tradycyjnym i przy wykorzystaniu systemów CAD-CAM.

Projekty P.
1. Wykonanie rzutów, przekroju, kładu i rozwinięcia wielościanu, którego podstawa pokrywa się z rzutnią 1 przy dowolnym położeniu wierzchołka (np. ostrosłup o podstawie czworokąta).
2. Rzutowanie prostokątne i izometryczne prostego modelu na podstawie podanego szkicu – Kostka.
3. Środowisko graficzne programu AutoCAD – budowa rysunku prototypowego, definiowanie warstw i ich obsługa, tryby lokalizacji punktów i obiektów, metody edycji, wymiarowanie i dołączanie opisów – przykład rysunku 2D. Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
4. Rekonstrukcja brakującego rzutu prostokątnego oraz budowa rzutu izometrycznego. Odwzorowanie w rzutach modelu indywidualnego – konstrukcja rysunku izometrycznego modelu. Zadanie wykonywane przy wykorzystaniu dwóch programów CAD.
5. Wektoryzacja indywidualnych obrazów, przekrojów rastrowych, CAD.
6. Zaliczanie projektów indywidualnych (od 1 do 5).
7. Modelowanie 3D – budowa wynikowych brył 3D na podstawie indywidualnych danych – bryły podstawowe. Generowanie dokumentacji (3 rzuty) z uwidocznieniem krawędzi przenikania.
8. Dokumentacja połączenia gwintowego. Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
9. Grawerowanie na powierzchniach płaskich i krzywoliniowych – przykłady grawerowania tekstów – wizytówki.
10. Kod NC dla wybranej figury. Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
11. Projekt modelu matrycy 3D – projekt procesu obróbki skrawaniem (frezowanie) – generowanie kodu przy pomocy wybranego programu CAM.
12. Symulacja procesu obróbki skrawaniem. Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
13. Odbiór projektów – zaliczanie zadań indywidualnych (od 7 do 12).
14. Zajęcia praktyczne: Frezarka HSC Eberle FRP 600; pokaz obróbki matryc w materiale modelowym – projekt wybranego procesu technologicznego, dobór narzędzi i parametrów obróbki skrawaniem. Podsumowanie zajęć projektowych. Test zaliczeniowy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.8 średniej ocen z projektów,
0.2 oceny z testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, 2009.
2. Krawiec P.: Grafika komputerowa. Poznań 2005.
3. Sujecki K.: Zapis konstrukcji. Skrypt AGH, Kraków 2000.
4. Bieniek Z., Januszewski B.: Graficzny zapis konstrukcji. OW Politechnika Rzeszowska. Rzeszów 2005.
5. Pikoń A.: AutoCAD 2007 PL. Helion, 2009.
6. Bartosiewicz J.: Obróbka skrawaniem oraz elementy obrabiarek. Pol. Gdańska. Gdańsk 1997.
7. Augustyn K.: EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Helion, 2007.
8. Stach B.: Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. WSiP, 1999.
9. Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w Inżynierii Produkcji. WNT. Warszawa 2000.
10. Chlebus E.: Innowacyjne technologie rapid prototyping – rapid tooling w rozwoju produktu. OW Politechnika Wrocławska. Wrocław 2003.
11. Tarnowski W.: Wspomaganie komputerowe CAD-CAM. Podstawy
projektowania technicznego. WNT 1997.
12. Winkler T.: Wspomaganie komputerowe CAD-CAM. Komputerowy zapis
konstrukcji. WNT 1997.
13. Kosmol J. (pod red.): Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2001.
14. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT. Warszawa 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Połączono zajęcia grafiki inżynierkiej zapisu konstrukcji i komputerowego wspomagania wytwarzania przy wykorzystaniu technik tradycyjnych i systemów CAD-CAM.