Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie w technice, systemy CAMD
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-506-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Svyetlichnyy Dmytro (svetlich@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Svyetlichnyy Dmytro (svetlich@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych EI1A_W04 Kolokwium,
Referat
M_W002 zna główne trendy rozwojowe nauk technicznych EI1A_W05 Kolokwium,
Referat
M_W003 ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji działalności inżynierskiej EI1A_W14 Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U001 potrafi stosować podstawowe techniki pracy umysłowej, w tym operować informacją EI1A_U01 Kolokwium,
Referat
M_U004 potrafi przygotować opracowanie dotyczące zagadnień technicznych, w szczególności dokumentujące wyniki pracy własnej EI1A_U03 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole, w szczególności zaplanować i zorganizować pracę EI1A_K03 Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych + - - - - + - - - - -
M_W002 zna główne trendy rozwojowe nauk technicznych + - - - - + - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji działalności inżynierskiej + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi stosować podstawowe techniki pracy umysłowej, w tym operować informacją - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi przygotować opracowanie dotyczące zagadnień technicznych, w szczególności dokumentujące wyniki pracy własnej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole, w szczególności zaplanować i zorganizować pracę - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Systemy komputerowego wspomagania projektowania – CAD (Computer Aided Design)
 2. Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania – CAM (Computer Aided Manufacturing)
 3. Systemy komputerowego wspomagania projektowania materiałowego – CAMD (Computer Aided Materials Design)
 4. Komputerowe wspomaganie badań w technice. Komputerowe modelowanie procesów
Zajęcia seminaryjne:
 1. Programy CAD – rynek oprogramowania
 2. Historia oprogramowania CAD
 3. Historia programu AutoCAd firmy Autodesk.
 4. Systemy CAD-CAM-CAE – łączenie funkcji wspomagania
 5. Oprogramowanie CAM – systemy sterowania
 6. Kontrakty licencyjne oprogramowania CAD-CAM-CAE
 7. Oprogramowania CAx – charakterystyka
 8. Pliki wymiany danych dla programów CAD – archiwizacja zbirów
 9. Parametryzacja w programach CAD – charakterystyka i zastosowanie
 10. RP-RT – druk trówymiarowy
 11. Metody wytwarzania produktów – SLS i SLM
 12. Reverse Engineering
 13. CE – CD /paradygmat 6E/ – projektowanie współbieżne – charakterystyka
 14. Wpływ wykorzystania oprogramowania CAD na jakośc i koszty wytwarzania
 15. Charakterystyka sprzętu komputerowego jako platformy dla programów CAD-CAM-CAE
 16. Kernele + interfejs użytkownika – rodzaje i charakterystyka
 17. Bazy graficzne i ich wykorzystanie w programach CAD – unifikacja
 18. Skanowanie – obraz rastrowy – wektoryzacja – zastosowanie
 19. Systemy pomiarowe – porównanie z modelami wirtualnymi
 20. Struktury oprogramowania CAMD
 21. Biura konstrukcyjne – wirtualne
 22. Formułowanie zadania projektowego.

  Formułowanie zadania projektowego. Rodzaje wymagań, źródła informacji. Metody wspomagające określenie wymagań. Badania użytkownika i procesu użytkowania.

 23. Bazy danych w projektowaniu
 24. Poszukiwanie rozwiązań zadania projektowego. Cele metod heurystycznych. Bariery twórczości. Metody i strategia koncypowania
 25. Optymalizacja w projektowaniu.

  Optymalizacja w projektowaniu. Cel i zakres procesu wyboru, zadania i sytuacji wyboru. System wartości i układ kryteriów. Oceny rozmyte i probabilistyczne.

 26. Symulacja jako metoda konstruowania i weryfikacji. Obliczeniowe programy komputerowe.
 27. Metody organizacji procesu projektowania. Synektyka
 28. Projektowanie równoczesne i zintegrowane.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

30% oceny z wykładów + 70% oceny z referatów na seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Uhl T., Śliwa Z.: Wybrane zagadnienia systemów CAD/CAM i ich zastosowań, Wydaw. AGO, Kraków 1996.
2. Knosala R (ed.): Laboratorium z CAD-CAM, Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole 2001.
3. Tarnowski W.: Wspomaganie komputerowe CAD CAM. Podstawy projektowania technicznego, WNT, Warszawa 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak