Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dydaktyka techniki II
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-508-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ciesielka Marta (Marta.Ciesielka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ciesielka Marta (Marta.Ciesielka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna główne aspekty z historii kształcenia technicznego i tendencje rozwoju edukacji ogólnotechnicznej EI1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 zna podstawy teoretyczne sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów EI1A_W11, EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W003 zna model fazowej działalności człowieka i jego możliwości zastosowania w nauczaniu techniki EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W004 wie jak poprawnie zaprojektować pracowanie techniczną EI1A_W12 Egzamin
M_W005 zna aktualną podstawę programową dla przedmiotu technika EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
M_W006 zna wybrane programy nauczania i podręczniki do nauczania techniki EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 potrafi przygotować i przeprowadzić lekcje techniki EI1A_U10, EI1A_W11, EI1A_K01, EI1A_U11, EI1A_W12, EI1A_K05, EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_U002 potrafi przygotować dokumentację dydaktyczną do nauczania techniki EI1A_U10, EI1A_W11, EI1A_K01, EI1A_U11, EI1A_W12, EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
M_U003 potrafi przeprowadzić sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów na lekcji techniki EI1A_U10, EI1A_W11, EI1A_U11, EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi formułować i przekazywać informacje o charakterze technicznym EI1A_K01, EI1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
M_K002 potrafi planować i koordynować pracę zespołu EI1A_K01, EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K003 potrafi w sposób przystępny przygotować opracowanie o charakterze technicznym z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej EI1A_K01, EI1A_K05, EI1A_K04 Prezentacja
M_K004 ma świadomość konsekwencji własnej działalności jako nauczyciel techniki EI1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_K005 ma świadomość konieczności ciągłego kształcenia w zakresie kompetencji nauczyciela techniki EI1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna główne aspekty z historii kształcenia technicznego i tendencje rozwoju edukacji ogólnotechnicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy teoretyczne sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów + + - - - - - - - - -
M_W003 zna model fazowej działalności człowieka i jego możliwości zastosowania w nauczaniu techniki + - - - - - - - - - -
M_W004 wie jak poprawnie zaprojektować pracowanie techniczną + - - - - - - - - - -
M_W005 zna aktualną podstawę programową dla przedmiotu technika + + - - - - - - - - -
M_W006 zna wybrane programy nauczania i podręczniki do nauczania techniki + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przygotować i przeprowadzić lekcje techniki + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować dokumentację dydaktyczną do nauczania techniki + + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi przeprowadzić sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów na lekcji techniki + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi formułować i przekazywać informacje o charakterze technicznym - + - - - - - - - - -
M_K002 potrafi planować i koordynować pracę zespołu - + - - - - - - - - -
M_K003 potrafi w sposób przystępny przygotować opracowanie o charakterze technicznym z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej - + - - - - - - - - -
M_K004 ma świadomość konsekwencji własnej działalności jako nauczyciel techniki + + - - - - - - - - -
M_K005 ma świadomość konieczności ciągłego kształcenia w zakresie kompetencji nauczyciela techniki + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

  1. Rys historyczny kształcenia technicznego i współczesne tendencje rozwoju edukacji ogólnotechnicznej
  2. Kontrola w procesie kształcenia
  3. Ocena osiągnięć uczniów i proces oceniania w nauczaniu techniki
  4. Model fazowej działalności człowieka i jego zastosowanie w nauczaniu techniki
  5. Funkcjonalne organizowanie i wykorzystanie pracowni technicznej
  6. Humanistyczne aspekty kształcenia ogólnotechnicznego

Ćwiczenia audytoryjne:

W ramach zajęć studenci będą prowadzić lekcje techniki na wybrany temat oraz opracują dokumentacje dydaktyczną do nauczania techniki.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 157 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona: 0,2*ocena z zaliczenia Dydaktyki techniki I + 0,2 * z zaliczenia Dydaktyki techniki II + 0,6 * ocena z Egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Arends R.I. – Uczymy się nauczać
2. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego
3. Dzierzgowska I. – Jak uczyć metodami aktywnymi
4. Furmanek W. – Nauczanie techniki w klasach początkowych,
5. Furmanek W. – Rozwój dydaktyki techniki, [w:] Problemy współczesnej dydaktyki techniki, red. W. Furmanek, W. Walat
6. Grodzicka – Borowska A. – Planowanie wynikowe procesu dydaktycznego
7. Jadczak M. – Interaktywne metody nauczania
8. Janas R. – Dydaktyka techniki z ćwiczeniami
9. Kruszewski K., Konarzewski K. – Sztuka nauczania
10. Kupisiewicz Cz. – Dydaktyka ogólna
11. Kupisiewicz Cz. – Podstawy dydaktyki ogólnej
12. Niemierko B. – Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki
13. Niemierko B. – Pomiar wyników kształcenia
14. Noga H. – Istota i pogranicza dydaktyki techniki, Zarys historyczny kształcenia technicznego
15. Okoń W. – Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej
16. Pochanke H. – Dydaktyka techniki
17. Polny R. – Kształcenie politechniczne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało
18. Półturzycki J. – Dydaktyka dla nauczycieli
19. Serdyński A. – Podstawy dydaktyki techniki i informatyki
20. Węglińska J. – Jak przygotować się do lekcji?, Wybór materiałów dydaktycznych
21. Aktualne akty prawne związane z kształceniem w zakresie techniki
22. Aktualne podręczniki i poradniki metodyczne do nauczania techniki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ciesielka M. – Przygotowanie uczniów do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku technicznym. Edukacja w społeczeństwie ,,ryzyka”: bezpieczeństwo jako wartość. T. 3 / red. nauk. Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak. — Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007. — (Edukacja XXI wieku; 12). — S. 63–69
Ciesielka M. – What makes good lecture®?, Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology – Kraków: PU IT 2007, s. 217–222
Ciesielka M. – Metoda projektów w rozwoju kreatywności uczniów // W: Technika – Informatyka – Edukacja = Technology – Computer Science – Education: teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej = theoretical and practical problems of technology education, T. 9 / pod red. Waldemara Furmanka – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2008 s. 120–125
Ciesielka M. – „Moja przyszła praca” – orientacja zawodowa na lekcjach techniki w gimnazjum, Journal of Technology and Information Education 1/2010, Volume 2, Issue 1, s.102 – 105 (ISSN 1803-537X – http://jtie.upol.cz)
Ciesielka M. – Metoda projektu na zajęciach technicznych w gimnazjum – propozycje dla modułu elektryczno-elektronicznego, Forum Nauczycieli; 2011 nr 2 s. 47–50
Ciesielka M. – Realizacja projektów koncepcyjnych w oparciu o model działalności technicznej człowieka, szansą na kształtowanie świadomości technicznej uczniów, Edukacja – Technika – Informatyka: wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowe, 2011 nr 2 cz. 1 s. 61–66
Ciesielka M., Łudzik A., Staśko R. – Zajęcia techniczne w gimnazjum – oczekiwania uczniów, Edukacja – Technika – Informatyka; Kwartalnik naukowy — 2015 nr 1, s. 45-50
Staśko R., Ciesielka M. – Autoedukacja nauczycieli zajęć technicznych w gimnazjum, Edukacja – Technika – Informatyka; Kwartalnik naukowy — 2015 nr 1, s. 65-70

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Warunki zaliczenia zajęć na których student był nieobecny zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach.