Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria oprogramowania
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-516-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Banaś Krzysztof (banas@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Banaś Krzysztof (banas@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat procesu wytwarzania oprogramowania oraz rozumie znaczenie podziału procesu wytwarzania oprogramowania na czynności związane ze zebraniem wymagań, specyfikacją, projektowaniem, implementacją, testowaniem i wdrażaniem. Egzamin
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania oprogramowania oraz zna typy diagramów i narzędzia UML wspierające prace projektowe. Egzamin
M_W003 Student wie jakie kryteria powinny spełniać poprawne projekty oprogramowania oraz rozumie znaczenie podstawowych mechanizmów obiektowości. Egzamin
M_W004 Student zna i rozumie ideę komponentów oprogramowania wielokrotnego użytku, wzorców projektowych oraz refaktoryzacji Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student umie wykonać projekt architektury aplikacji z wykorzystaniem narzędzi UML oraz diagramów UML. Projekt
M_U002 Student potrafi prawidłowo oraz efektywnie wykorzystać mechanizmy abstrakcji, enkapsulacji oraz polimorfizmu podczas projektowania prostej aplikacji zgodnie z paradygmatem obiektowym oraz techniką wzorców projektowych. Projekt
M_U003 Student potrafi wykorzystać narzędzia automatycznie generujące kod źródłowy na podstawie diagramów klas UML, potrafi dokumentować kod źródłowy oraz używać narzędzi do generacji dokumentacji oraz kontroli wersji. Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole podczas prac nad aplikacją, a także potrafi uzasadnić i obronić rozwiązania przyjęte podczas prac nad aplikacją Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat procesu wytwarzania oprogramowania oraz rozumie znaczenie podziału procesu wytwarzania oprogramowania na czynności związane ze zebraniem wymagań, specyfikacją, projektowaniem, implementacją, testowaniem i wdrażaniem. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania oprogramowania oraz zna typy diagramów i narzędzia UML wspierające prace projektowe. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jakie kryteria powinny spełniać poprawne projekty oprogramowania oraz rozumie znaczenie podstawowych mechanizmów obiektowości. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie ideę komponentów oprogramowania wielokrotnego użytku, wzorców projektowych oraz refaktoryzacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykonać projekt architektury aplikacji z wykorzystaniem narzędzi UML oraz diagramów UML. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prawidłowo oraz efektywnie wykorzystać mechanizmy abstrakcji, enkapsulacji oraz polimorfizmu podczas projektowania prostej aplikacji zgodnie z paradygmatem obiektowym oraz techniką wzorców projektowych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać narzędzia automatycznie generujące kod źródłowy na podstawie diagramów klas UML, potrafi dokumentować kod źródłowy oraz używać narzędzi do generacji dokumentacji oraz kontroli wersji. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole podczas prac nad aplikacją, a także potrafi uzasadnić i obronić rozwiązania przyjęte podczas prac nad aplikacją - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Modele cyklu życia oprogramowania.
2.Odkrywanie wymagań, zarządzanie procesem określania wymagań.
3.Język UML. Scenariusze i diagramy przypadków użycia UML.
4.Analiza i modelowanie strukturalne – diagramy czynności UML.
5.Modele systemów – diagramy stanów UML.
6.Modelowanie architektury systemów. Diagramy komponentów i pakietów UML.
7.Analiza i modelowanie obiektowe – diagramy statyczne klas i obiektów UML.
8.Zasady tworzenia przejrzystych, zrozumiałych i efektywnych zorientowanych obiektowo projektów oprogramowania.
9.Analiza i modelowanie obiektowe – diagramy dynamiczne interakcji, przebiegu i kooperacji.
10.Ponowne wykorzystanie kodu – inżynieria komponentowa, refaktoryzacja, szkielety.
11.Wzorce projektowe
12.Implementacja oprogramowania – metody i procesy, szybkie prototypowanie. Niezawodność oprogramowania
13.Testowanie oprogramowania – walidacja i weryfikacja. Dokumentacja, wdrożenie i konserwacja oprogramowania
14.Zarządzanie projektem informatycznym.
15.Przykładowe metodologie wytwarzania oprogramowania

Ćwiczenia projektowe:

1.Opracowanie specyfikacji prostej aplikacji.
2.Opracowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.
3.Opracowanie scenariuszy i diagramów UML przypadków użycia.
4.Opracowanie diagramów czynności UML.
5.Opracowanie projektu architektury aplikacji z wykorzystaniem odpowiednich diagramów UML.
6.Identyfikacja oraz wykorzystanie wzorców projektowych.
7.Generacja kodu źródłowego na podstawie diagramów klas UML.
8.Wykorzystanie narzędzi wspierających tworzenie dokumentacji aplikacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z egzaminu (66%) i projektu (34%) – po uzyskaniu co najmniej 3.0 z każdej z nich

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Booch G., Jacobson I., Rumbaugh J., “UML przewodnik użytkownika” WNT 2002
2.Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J., “Wzorce projektowe. Elementy programowania obiektowego wielokrotnego użytku”, WNT 2005
3.Steve McConnel „Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II”
4.Hunt A., Thomas D., „The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master”
5.Martin Fowler “UML Distilled”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nowe możliwości MES i metody alternatywne dla MES — New capabilities of FEM and methods alternative for FEM / T. Burczyński, K. BANAŚ, M. PIETRZYK // W: PLASTMET’2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–2]

Rheological models of blood: sensitivity analysis and benchmark simulations / Danuta SZELIGA, Piotr MACIOŁ, Krzysztof BANAŚ, Magdalena KOPERNIK, Maciej PIETRZYK // W: NUMIFORM 2010 : the 10th international conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes : Pohang, Republic of Korea : June 13–17, 2010 : book of abstracts / eds. Fr ́d ́ric Barlat, Young Hoon Moon, Myoung-Gyu Lee ; Pohang University of Science and Technology. — S. l. : s. n., 2010. — S. 77. — Pełny tekst W: NUMIFORM 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 10th international conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes : Pohang, Republica of Korea : 13–17 June 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Fr ́d ́ric Barlat, Young Hoon Moon, Myoung-Gyu Lee; American Institute of Physics. — S. l. : American Institute of Physics. — 1 dysk optyczny. — s. 1184–1192. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1192, Abstr. — (AIP Conference Proceedings ; vol. 1252). — ISBN 978-0-7354-0799-2

Study on development of an adaptive finite element – cellular automata model for austenite-ferrite phase transformation / Ł. MADEJ, P. Spytkowski, K. MICHALIK, F. Krużel, P. Macioł, K. BANAŚ, M. PIETRZYK // W: ECCM 2010 [Dokument elektroniczny] : IV European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering: France : May 16–21, 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ECCOMAS European Community on Computational Methods in Applied Sciences. — [S. l. : s. n, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2.

Informacje dodatkowe:

Brak