Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Formy współpracy i metody pozyskiwania funduszy europejskich
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-518-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Madej Łukasz (lmadej@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Madej Łukasz (lmadej@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedze na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich z poziomu krajowego oraz europejskiego. Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wyboru mechanizmu finansowania dopasowanego do własnych potrzeb w wyniku wyszukiwania i analizowania źródeł informacji dotyczących podstawowych funduszy/programów/projektów. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zalet płynących z pozyskiwania funduszy europejskich dla ogólno pojętego rozwoju społeczeństwa. Udział w dyskusji
M_K002 Posiada umiejętność pracy w zespole i odpowiedniego podziału pracy pomiędzy członków zespołu. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 Posiada umiejętność przedstawienia opracowanego wniosku na forum publicznym jak również umiejętność rzetelnej oceny innych prezentowanych wniosków zgodnie z obowiązującymi kryteriami. Udział w dyskusji
M_K004 Posiada umiejętność przygotowania wniosku zgodnie z obowiązującymi regułami dotyczącymi kwestii merytorycznych i finansowych. Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedze na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich z poziomu krajowego oraz europejskiego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wyboru mechanizmu finansowania dopasowanego do własnych potrzeb w wyniku wyszukiwania i analizowania źródeł informacji dotyczących podstawowych funduszy/programów/projektów. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zalet płynących z pozyskiwania funduszy europejskich dla ogólno pojętego rozwoju społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
M_K002 Posiada umiejętność pracy w zespole i odpowiedniego podziału pracy pomiędzy członków zespołu. - - - + - - - - - - -
M_K003 Posiada umiejętność przedstawienia opracowanego wniosku na forum publicznym jak również umiejętność rzetelnej oceny innych prezentowanych wniosków zgodnie z obowiązującymi kryteriami. - - - + - - - - - - -
M_K004 Posiada umiejętność przygotowania wniosku zgodnie z obowiązującymi regułami dotyczącymi kwestii merytorycznych i finansowych. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Możliwości pozyskiwania funduszy ze struktur Unii Europejskiej
 2. 7 program ramowy – omówienie programu „współpraca”
 3. 7 program ramowy – omówienie programu „pomysły”
 4. 7 program ramowy – omówienie programów „ludzie”, „możliwości”, „IRC”, „Euratom”
 5. 7 program ramowy – finanse i prawo
 6. Program COST – omówienie założeń programu i wniosku
 7. Fundusz Węgla i stali – omówienie założeń programu i wniosku
 8. Fundusze Norweskie – omówienie założeń programu i wniosku
 9. Fundusze strukturalne – wprowadzenie
 10. Fundusze strukturalne – wybrane zagadnienia: program innowacyjna gospodarka 1
 11. Fundusze strukturalne – wybrane zagadnienia: program innowacyjna gospodarka 2
 12. Fundusze strukturalne – wybrane zagadnienia: program kapitał ludzki 1
 13. Fundusze strukturalne – wybrane zagadnienia: program kapitał ludzki 2
 14. Praktyczne wskazówki podczas pisania i oceny wniosków
Ćwiczenia projektowe:
 1. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego
 2. Opracowanie konsorcjum projektowego
 3. Opracowanie zadań wykonanych w projekcie
 4. Opracowanie budżetu i terminarza projektu
 5. Wypełnianie wniosku projektowego
 6. Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
2. http://www.efs.gov.pl
3. http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.html
4. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ewa Banet, Barbara Baster, Jerzy Duda, Bartłomiej Gaweł, Rafał Jankowski, Stanisław Jędrusik, Piotr Macioł, Andrzej Macioł, Łukasz Madej, Jarosław Nowak, Andrzej Paliński, Wiktoria Paradowska, Anna Pilch, Radosław Puka, Bogdan Rębiasz, Adam Stawowy, Zbigniew Śliwa, Roman Wrona, Zarządzanie regułami biznesowymi : perspektywy zastosowania w zarządzaniu technologią, pod red. Andrzeja Macioła i Adama Stawowego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2011.

Informacje dodatkowe:

Wykład adresowany jest do studentów, którzy w przyszłości będą stanowić trzon kadry zarządzającej nie tylko średnich i małych przedsiębiorstw, ale także dużych przedsiębiorstw różnych sektorów przemysłu. Podstawowym założeniem wykładu jest przybliżenie możliwości, jakie oferuje szeroka gama programów badawczo-rozwojowych funkcjonujących w strukturach Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną założenia oraz cele szczegółowe wybranych programów, ich procedury organizacyjne, a także sposoby finansowania oraz warunki współpracy. Całość zaprezentowana zostanie na przykładach obecnie prowadzonych projektów, co pozwoli nie tylko na teoretyczne, ale także na praktyczne poznanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi i przemysłowymi w różnych krajach.