Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne techniki łączności
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-519-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. KLIMCZYK ARKADIUSZ (Arkadiusz.Klimczyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. KLIMCZYK ARKADIUSZ (Arkadiusz.Klimczyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada encyklopedyczną wiedzę dotyczącą Klasyfikacji systemów telekomunikacyjnych oraz charakterystyki służb radiokomunikacyjnych. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Student ma wiedzę na temat Prawa telekomunikacyjnego i Krajowej Tabeli Przeznaczeń Częstotliwości. Zna propagację fal i rodzaje emisji radiowych. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność rozróżniania emisji radiowych, potrafi zastosować odpowiedni rodzaj anteny nadawczej i odbiorczej dla konkretnego urządzenia radiokomunikacyjnego. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Student posiada umiejętność pomiary wybranych wielkości fizycznych urządzeń nadawczo - odbiorczych w służbach radiokomunikacyjnych. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w związku z dynamicznym rozwojem techniki radiokomunikacyjnej. Ma świadomość zasad i etyki pracy na pasmach zgodnie z zasadą Ham-Spirit. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada encyklopedyczną wiedzę dotyczącą Klasyfikacji systemów telekomunikacyjnych oraz charakterystyki służb radiokomunikacyjnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat Prawa telekomunikacyjnego i Krajowej Tabeli Przeznaczeń Częstotliwości. Zna propagację fal i rodzaje emisji radiowych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność rozróżniania emisji radiowych, potrafi zastosować odpowiedni rodzaj anteny nadawczej i odbiorczej dla konkretnego urządzenia radiokomunikacyjnego. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność pomiary wybranych wielkości fizycznych urządzeń nadawczo - odbiorczych w służbach radiokomunikacyjnych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w związku z dynamicznym rozwojem techniki radiokomunikacyjnej. Ma świadomość zasad i etyki pracy na pasmach zgodnie z zasadą Ham-Spirit. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Elementy, przegląd i klasyfikacja systemów telekomunikacyjnych.

 2. Charakterystyka służb radiokomunikacyjnych.

 3. Prawo Telekomunikacyjne. Krajowa Tabela Przeznaczeń Częstotliwości.

 4. Propagacja fal.

 5. Emisje radiowe.

 6. Przemienniki, przekaźniki, łączność satelitarna, automatyczne systemy namierzania.

 7. Anteny dla służb amatorskich i profesjonalnych.

 8. Urządzenia radiokomunikacyjne dla służb amatorskich i profesjonalnych.

 9. Pomiary urządzeń nadawczo – odbiorczych w służbach radiokomunikacyjnych.

 10. Zezwolenia na emisję fal elektromagnetycznych. Zdobywanie uprawnień.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Elektroniczne Systemy Wizyjno-Ratunkowo-Zarządzające (eCall, CCTV, RTLS, SWCR, ARTR, viaTOLL).

 2. Radary.

 3. System D-STAR.

 4. Technologia typu STEALTH.

 5. Satelitarne systemy radiokomunikacji osobistej.

 6. Sieci trankingowe (np. MPT 1327, EDACS, TETRA).

 7. APRS.

 8. Systemy komórkowe I – III G.

 9. Radiopławy.

 10. Telefonia komórkowa 4G.

 11. Systemy przywoławcze.

 12. Globalne systemy pozycyjne (np. GPS, GLONASS, Galileo, IRNSS, Beidou – COMPASS).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wystąpienia/prezentacji * 0,5 + ocena z zaliczenia * 0,5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Klimczyk Arkadiusz: „Elektroniczna wersja treści wykładów”.
 • Kula Sławomir: „Systemy teletransmisyjne”.
 • Komsta Łukasz: „Krótkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik”.
 • Wesołowski Krzysztof: „Systemy radiokomunikacji ruchomej”.
 • Null Linda, Lobur Julia: „Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych”.
 • Matuszczyk Jacek: „Poradnik antenowy dla krótkofalowców amatorów i służb profesjonalnych”
 • Ahuja Vijay: „Bezpieczeństwo w sieciach”.
 • Bieńkowski Zdzisław: „Poradnik ultrakrótkofalowca”.
 • Pomoce naukowe: Urządzenia służb amatorskich i profesjonalnych wraz z odpowiednim oprogramowaniem.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak