Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-602-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
dr inż. Lisiecki Łukasz (lisiecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach prowadzonych zajęć student zapozna się z podstawami teorii zarządzania i organizacji pracy, kierunkami w zarządzaniu oraz metodami zarządzania

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zasady organizacji pracy, w tym pracy w zespole, bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle . EI1A_W13, EI1A_W16 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania w tym jakością, produkcją, i prowadzenia działalności gospodarczej Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność asertywnego zachowania, komunikacji interpersonalnej i rozwijania własnych zasobów oraz posiada znajomość planowania i organizacji pracy EI1A_U13, EI1A_U14, EI1A_U15 Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ponieśćodpowiedzialność za pracę własną oraz podporządkować się zasadom pracy w zespole. Cechuje go kreatywność i przedsiębiorczość, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność komunikacji Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zasady organizacji pracy, w tym pracy w zespole, bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle . + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania w tym jakością, produkcją, i prowadzenia działalności gospodarczej + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność asertywnego zachowania, komunikacji interpersonalnej i rozwijania własnych zasobów oraz posiada znajomość planowania i organizacji pracy + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ponieśćodpowiedzialność za pracę własną oraz podporządkować się zasadom pracy w zespole. Cechuje go kreatywność i przedsiębiorczość, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność komunikacji - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawy teorii zarządzania i organizacji pracy
2. Organizacja w znaczeniu rzeczowym, atrybutowym i czynnościowym
3. Kierunki w zarządzaniu
4. Metody zarządzania
5. Techniki zarządzania
6. Podejmowanie decyzji
7.Naukowe podstawy ergonomii

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Zastosowanie zasad organizacji pracy;
2.Rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu wybranych metod twórczego myślenia
3.Ergonomiczne uwarunkowania pracy
4.Metody i techniki zarządzania czasem

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,6 * ocena z ćwiczeń + 0,4 * ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996,
2. Oleksyn T., Sztuka kierowania, Warszawa 1999,
3. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000,
4. Sonya H.: Jak mówić żeby nas słuchali? Petit, 1997,
5. Elsner D.: Kierowanie placówką oświatową, Wyd. MENTOR, Chorzów 1999,
6. Górska E., Tytyk E.: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996,
7. Lester R. Bittel: Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 1994,
8. Milian L.: Praca Osobowość Kierowanie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000,
9. Strzelecki T.J.: Organizacja pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak