Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dydaktyka techniki i informatyki - praktyka (180 h praktyki w szkole)
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-603-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Majewski Mariusz (mariuszm@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Majewski Mariusz (mariuszm@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien zapoznać się z obowiązkami nauczyciela-opiekuna, jak prowadzenie dokumentacji szkolnej uwzględniającej program nauczania, system oceniania, przygotowanie środków dydaktycznych do lekcji itp. Powinien również poznać życie i problematykę organizacyjno-pedagogiczną szkoły i nauczyciela. Pożądany byłby udział studentów w konferencjach metodycznych, w pracach organizacji młodzieżowych oraz praktyczna współpraca w organizowaniu imprez szkolnych. Studenci powinni poznać pracę wychowawcy klasowego. EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Student powinien posiadać gruntowną wiedzę merytoryczną z zagadnień dotyczących przedmiotów zawodowych i informatycznych niezbędną do rzeczowego przygotowania planu prowadzenia lekcji w postaci starannie napisanego konspektu. EI1A_W04, EI1A_W11, EI1A_W12, EI1A_W01 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Student powinien zdobyć umiejętność organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole. Powinien również nabyć umiejętność planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć. EI1A_U10, EI1A_U13, EI1A_U11, EI1A_U12, EI1A_U09, EI1A_U03, EI1A_U01, EI1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student powinien nabyć umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć. Powinien ponadto pogłębić znajomość metod i form nauczania i ich praktycznego wykorzystania w zakresie techniki i informatyki. Student powinien nabyć umiejętność analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów. EI1A_U10, EI1A_U13, EI1A_U11, EI1A_U12, EI1A_U09, EI1A_U01, EI1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien zapoznać się z obowiązkami nauczyciela-opiekuna, jak prowadzenie dokumentacji szkolnej uwzględniającej program nauczania, system oceniania, przygotowanie środków dydaktycznych do lekcji itp. Powinien również poznać życie i problematykę organizacyjno-pedagogiczną szkoły i nauczyciela. Pożądany byłby udział studentów w konferencjach metodycznych, w pracach organizacji młodzieżowych oraz praktyczna współpraca w organizowaniu imprez szkolnych. Studenci powinni poznać pracę wychowawcy klasowego. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student powinien posiadać gruntowną wiedzę merytoryczną z zagadnień dotyczących przedmiotów zawodowych i informatycznych niezbędną do rzeczowego przygotowania planu prowadzenia lekcji w postaci starannie napisanego konspektu. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student powinien zdobyć umiejętność organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole. Powinien również nabyć umiejętność planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student powinien nabyć umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć. Powinien ponadto pogłębić znajomość metod i form nauczania i ich praktycznego wykorzystania w zakresie techniki i informatyki. Student powinien nabyć umiejętność analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Studenci hospitują lekcje prowadzone przez nauczyciela z techniki, informatyki lub przedmiotów zawodowych.

Studenci prowadzą minimum 50 godzin lekcji z techniki, informatyki lub przedmiotów zawodowych.

Każda lekcja studenta musi być przygotowana, gruntownie opracowana pod względem rzeczowym i metodycznym. Pisemny konspekt lekcji ma być przedstawiony w przeddzień jej prowadzenia nauczycielowi prowadzącemu przedmiot, który go zatwierdza lub poprawia. Wymaga to jednak wcześniejszego poinformowania studentów o terminach i tematach prowadzonych lekcji. Po przeprowadzeniu lekcji nauczyciel przedmiotu ocenia lekcję wpisując ocenę na konspekcie lekcji. Każda przeprowadzona przez studenta lekcja winna być dokładnie zanalizowana przez nauczyciela.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 180 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przy ocenianiu lekcji przez nauczyciela powinny zostać uwzględnione następujące kryteria:
1. Przygotowanie merytoryczne (zebranie wiadomości rzeczowych na dany temat, ustalenie
wzajemnych powiązań pomiędzy faktami, określenie zakresu materiału rzeczowego,
który powinien być na danej lekcji itp.),
2. Przygotowanie metodyczne (ustalenie celów lekcji, dobór materiału rzeczowego
przeznaczonego do realizacji w świetle możliwości percepcyjnych uczniów, założeń
programu, dobór metody nauczania wiodącej i wspomagającej, wybór środków
dydaktycznych, odpowiednich dla skutecznego przekazania treści, opracowanie
strategii sprawdzania i kontroli umiejętności, przygotowanie pracy domowej),
3. Przygotowanie formalne (zapisywanie konspektu w formie rozszerzonej, przygotowanie i
sprawdzanie doświadczeń w formie pokazów lub ćwiczeń uczniowskich (każde
doświadczenie przed lekcją należy sprawdzić), wykonanie pomocy naukowych,
przygotowanie do sprawdzenia działania technicznych środków itp.).

Po zakończeniu praktyki opiekun proszony jest o sporządzenie pisemnej opinii o studencie w dzienniczku praktyk studenta lub na oddzielnej kartce, wskazującej na walory i braki pracy studentów wyrażone stopniem: bdb, plus db, db, plus dst, dst, ndst.

Wydział prosi opiekuna praktyki o uwzględnienie w opinii następujących danych:
1. Zestawienie liczby godzin hospitowanych oraz prowadzonych przez studenta,
2. Poziom przygotowania rzeczowego i metodycznego kandydata do zawodu nauczycielskiego,
3. Osiągnięcia studenta na lekcjach i innych zajęciach w szkole,
4. Ocena kultury osobistej studenta i jego stosunku do pracy,
5. Wychowawczy stosunek studenta do młodzieży.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak