Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dydaktyka informatyki
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-604-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ciesielka Marta (Marta.Ciesielka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ciesielka Marta (Marta.Ciesielka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna aktualną podstawę programową dla przedmiotu zajęcia komputerowe EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W002 zna podstawy teoretyczne sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów EI1A_W11, EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 wie jak poprawnie przygotować i poprowadzić spotkanie z rodzicami EI1A_W11 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W004 zna metody i zasady nauczania w odniesieniu do nauczania przedmiotów informatycznych EI1A_W11, EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_W005 zna wybrane nowoczesne metody kształcenia EI1A_W11, EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W006 zna zadania i rolę nauczyciela przedmiotów informatycznych we współczesnej szkole EI1A_W11, EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W007 zna wybrane programy nauczania i podręczniki do nauczania przedmiotu zajęcia komputerowe EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W008 wie jak poprawnie zaprojektować pracowanie komputerową EI1A_W12 Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 potrafi przeprowadzić sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów EI1A_U10, EI1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 potrafi przygotować dokumentację dydaktyczną do nauczania przedmiotów informatycznych EI1A_U10, EI1A_K01, EI1A_U12, EI1A_W12, EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_U003 potrafi stosować metody i zasady nauczania do nauczania przedmiotów informatycznych EI1A_U10, EI1A_W11, EI1A_K01, EI1A_U12, EI1A_W12, EI1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_U004 potrafi przygotować zajęcia z wykorzystaniem wybranych nowoczesnych metod kształcenia EI1A_W11, EI1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U005 potrafi przygotować i przeprowadzić lekcje przedmiotów informatycznych EI1A_U10, EI1A_W11, EI1A_K01, EI1A_U12, EI1A_W12, EI1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi planować i koordynować pracę zespołu EI1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_K002 rozumie potrzebę i potrafi rozwijać swoje kompetencje jako nauczyciela przedmiotów informatycznych EI1A_K01, EI1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_K003 potrafi formułować i przekazywać informacje z zakresu problemów informatycznych EI1A_K01, EI1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_K004 ma świadomość konsekwencji własnej działalności jako nauczyciel przedmiotów informatycznych EI1A_K01, EI1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna aktualną podstawę programową dla przedmiotu zajęcia komputerowe + + - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy teoretyczne sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów - - - - - - - - - - -
M_W003 wie jak poprawnie przygotować i poprowadzić spotkanie z rodzicami + - - - - - - - - - -
M_W004 zna metody i zasady nauczania w odniesieniu do nauczania przedmiotów informatycznych + + - - - - - - - - -
M_W005 zna wybrane nowoczesne metody kształcenia + + - - - - - - - - -
M_W006 zna zadania i rolę nauczyciela przedmiotów informatycznych we współczesnej szkole + + - - - - - - - - -
M_W007 zna wybrane programy nauczania i podręczniki do nauczania przedmiotu zajęcia komputerowe + - - - - - - - - - -
M_W008 wie jak poprawnie zaprojektować pracowanie komputerową + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przeprowadzić sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować dokumentację dydaktyczną do nauczania przedmiotów informatycznych - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi stosować metody i zasady nauczania do nauczania przedmiotów informatycznych - + - - - - - - - - -
M_U004 potrafi przygotować zajęcia z wykorzystaniem wybranych nowoczesnych metod kształcenia - + - - - - - - - - -
M_U005 potrafi przygotować i przeprowadzić lekcje przedmiotów informatycznych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi planować i koordynować pracę zespołu - + - - - - - - - - -
M_K002 rozumie potrzebę i potrafi rozwijać swoje kompetencje jako nauczyciela przedmiotów informatycznych + + - - - - - - - - -
M_K003 potrafi formułować i przekazywać informacje z zakresu problemów informatycznych + + - - - - - - - - -
M_K004 ma świadomość konsekwencji własnej działalności jako nauczyciel przedmiotów informatycznych + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Wstęp – Dydaktyka informatyki i jej problemy
 2. Metody i zasady nauczania na lekcjach informatyki
 3. Podstawa programowa kształcenia w zakresie przedmiotów informatycznych
 4. Aktualne programy nauczania, podręczniki obudowa dydaktyczna
 5. Nowoczesne metody kształcenia (np. metoda projektu, WebQuest, wideodydaktyka i inne.)
 6. Kontrola w procesie kształcenia; Ocena osiągnięć uczniów i proces oceniania
 7. Spotkania z rodzicami
 8. Funkcjonalne organizowanie i wykorzystanie pracowni komputerowej
 9. Przykłady dobrej praktyki w nauczaniu przedmiotów informatycznych

Ćwiczenia audytoryjne:

Prowadzenie lekcji zajęć komputerowych na wybrany temat
Opracowanie dokumentacji dydaktycznej do nauczania przedmiotów informatycznych
Przygotowanie lekcji z zastosowaniem wybranej nowoczesnej metody kształcenia
Zapoznanie z oprogramowaniem wspomagającym nauczanie przedmiotów informatycznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona: 0,4*ocena z zaliczenia + 0,6 * ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Arends R.I. – Uczymy się nauczać
2. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego
3. Ciesielka M. – Metoda projektów w nauczaniu informatyki – edytor tekstu. 17. Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Komputer w edukacji”, Kraków 28–29 września 2007; red. nauk. Janusz Morbitzer
4. Ciesielka M. – Metoda projektów w rozwoju kreatywności uczniów [w:] Technika – Informatyka – Edukacja, T. 9
5. Ciesielka M. – Moje techniczne hobby: metoda projektów na lekcjach techniki i informatyki w gimnazjum, [w:] Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji;
6. Dzierzgowska I. – Jak uczyć metodami aktywnymi
7. Grodzicka – Borowska A. – Planowanie wynikowe procesu dydaktycznego
8. Jadczak M. – Interaktywne metody nauczania
9. Koletyńska K., Sitko H. – ABC młodego nauczyciela
10. Koletyńska K., Sitko H. – Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej
11. Kruszewski K., Konarzewski K. – Sztuka nauczania
12. Kupisiewicz Cz. – Dydaktyka ogólna
13. Kupisiewicz Cz. – Podstawy dydaktyki ogólnej
14. Papert S. – Burze mózgów. Dzieci i komputery
15. Półturzycki J. – Dydaktyka dla nauczycieli
16. Serdyński A. – Podstawy dydaktyki techniki i informatyki
17. Szymański M.S. – O metodzie projektów
18. Węglińska J. – Jak przygotować się do lekcji?, Wybór materiałów dydaktycznych
19. Williams L. – Stosowanie narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej w projektach międzyprzedmiotowych [w:] XIV Informatyka w Szkole, Lublin
20. Aktualne akty prawne związane z kształceniem w zakresie zajęć komputerowych
21. Aktualne podręczniki i poradniki metodyczne do nauczania zajęć komputerowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Ciesielka M. – Information and communication technology in primary education – teachers’ applications. INFOTECH 2007: moderní informacní a komunikacní technologie ve vzdelávání: mezinárodní vedecko-odborná konference: Olomouc, Ceská Republika 11.9.2007: sborník príspevky. T. 1. ed. Jirí Dostál ; Votobia Olomouc, Katedra technické a informacní výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ustav informatiky Moravské vysoké skoly v Olomouci, 2007, s. 105–108
 • Ciesielka M. – Project method in information and communication technology teaching in gymnasium – graphics. INFOTECH 2007: moderní informacní a komunikacní technologie ve vzdelávání: mezinárodní vedecko-odborná konference: Olomouc, Ceská Republika 11.9.2007: sborník príspevky. T. 2. ed. Jirí Dostál ; Votobia Olomouc, Katedra technické a informacní výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ustav informatiky Moravské vysoké skoly v Olomouci, 2007, s. 513–517
 • Ciesielka M. – Metoda projektów w nauczaniu informatyki – edytor tekstu. 17. Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Komputer w edukacji”, Kraków 28–29 września 2007; red. nauk. Janusz Morbitzer; Kraków : PTN AP, 2007, s. 27–32
 • Ciesielka M. – Metoda projektów w rozwoju kreatywności uczniów // W: Technika – Informatyka – Edukacja = Technology – Computer Science – Education: teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej = theoretical and practical problems of technology education, T. 9 / pod red. Waldemara Furmanka – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2008 s. 120–125
 • Ciesielka M. – O internecie i płynących zeń zagrożeniach, Twoja Nowa Era: magazyn dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa. — Warszawa : Nowa Era, ca 2013. — S. 28–37
 • Ciesielka M., Sułowski M. – WebQuest w nauczaniu analizy układów równowagi fazowej, Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej. — 2013 nr 4 cz. 2, s. 308–313
 • Ciesielka M. – Elementy coachingu w realizacji prac inżynierskich, Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2014 nr 5 cz. 1, s. 210–215
 • Ciesielka M. – Promotor coachem – praktyczne aspekty realizacji prac inżynierskich z zastosowaniem coachingu, Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2014 nr 5 cz. 1, s. 216–221
 • Ciesielka M. – Wideodydaktyka szansą na aktywizację studentów, Edukacja – Technika – Informatyka; Kwartalnik naukowy — 2015 nr 3, s. 99-103

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Warunki zaliczenia zajęć na których student był nieobecny zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach.