Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa inżynierska
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-608-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ciesielka Marta (Marta.Ciesielka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy EI1A_U13 Praca wykonana w ramach praktyki
M_W002 Student posiada postawową wiedzę z zakresu wybranych działów techniki i informatyki EI1A_W04, EI1A_W05, EI1A_W07, EI1A_W03, EI1A_W02, EI1A_W01, EI1A_W09 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować i zorganizować prace o charakterze inżynierskim EI1A_U05, EI1A_U14, EI1A_U15, EI1A_W14, EI1A_U07 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole EI1A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada postawową wiedzę z zakresu wybranych działów techniki i informatyki - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować i zorganizować prace o charakterze inżynierskim - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 110 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praktyka kończy się wystawieniem zaświadczenia o jej ukończeniu przez z zakładu w którym praktyka była realizowana. Zaświadczenie powinno zawierać ocenę praktyki. Student pisze krótkie sprawozdanie z przebiegu praktyki, oceniane przez Opiekuma roku.
Ocena końcowa obliczna jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zakładu w którym praktyka była realizowana i od Opiekuna roku.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Opiekunem III roku. Wszelkie zmiany muszą zostać zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestu letniego.