Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie w przetwórstwie metali
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-612-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
Skubisz Piotr (pskubisz@metal.agh.edu.pl)
dr inż. Lisiecki Łukasz (lisiecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł “Technologie w przetwórstwie metali” jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych możliwościami kształtowania materiałów na drodze projektowania wybranych procesów przeróbki plastycznej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna główne trendy rozwojowe nauk technicznych EI1A_W05 Egzamin
M_W002 Opanował metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich EI1A_W06 Egzamin
Umiejętności
M_U003 Potrafi komunikować się w sprawach technicznych i informatycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik EI1A_U02 Sprawozdanie
M_U004 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań z obszaru inżynierii materiałowej EI1A_U04 Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna główne trendy rozwojowe nauk technicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Opanował metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Potrafi komunikować się w sprawach technicznych i informatycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań z obszaru inżynierii materiałowej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Charakterystyka przemysłu przetwórczego i jego wyrobów
2.Podstawowe wyposażenie techniczne zakładów przetwórczych oraz maszyny i urządzenia do obróbki końcowej
3.Plastyczność materiałów w procesach przetwórczych
4.Wpływ stanu odkształcenia na własności fizyczne i mechaniczne wyrobów
5.Materiały wsadowe w przemyśle przetwórczym i przygotowanie wsadu do procesu przetwarzania; cięcie, powłoki ochronne
6.Technologia nagrzewania wsadu
7.Kucie swobodne i półswobodne
8.Kucie matrycowe na prasach korbowych i hydraulicznych
9.Wielozabiegowe kucie matrycowe na młotach
10.Procesy wyciskania odkuwek
11.Tłoczenie i wyoblanie
12.Kontrolowane chłodzenie wyrobów kutych
13.Uszlachetnianie wyrobów otrzymanych metodą przeróbki plastycznej
14.Komputerowe wspomaganie projektowania procesów przeróbki plastycznej

Ćwiczenia laboratoryjne:

0. Zajęcia organizacyjne – BHP i zasady oceniania
1. Spęczanie brył o różnym kształcie (walec, prostopadłościan, sześcian)
2. Wydłużanie swobodne w narzędziach o różnym kształcie
3. Kucie w matrycy otwartej – dwuoperacyjne ze spęczaniem i jednooperacyjne
4. Wyciskanie współbieżne i przeciwbieżne (porównanie)
5. ECAP jako przykład metody SPD
6. Zagęszczanie na gorąco

Przebieg zajęć:
1 – krótki wstęp teoretyczny
2 – modelowanie numeryczne danego zagadnienia
3 – sprawozdanie – na bieżąco podczas zajęć; oceniane
4 – kolokwium – ostatnie 15’ na danych zajęciach z zadanego materiału

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Oddane i zaliczone sprawozdania po każdych ćwiczeniach
2. Pozytywnie zaliczone kolokwia, pisane po każdych ćwiczeniach, na końcu zajęć
3. Obecność na ćwiczeniach – frekwencja min. 86%

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) to średnia ważona na podstawie oceny z zaliczenia (OZ) oraz egzaminu (OE). Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Wzór poniżej:

OK = 0,4*OZ + 0,6*OE

LABORATORIA – warunki do zaliczenia:
1. Obecność na zajęciach
2. Realizacja zadanych tematów ćwiczeń laboratoryjnych
3. Sporządzenie i oddanie sprawozdania z danego tematu (na ocenę) – przewidzianych jest 6 ćwiczeń
4. Napisane na ocenę co najmniej 3.0 kolokwium sprawdzające wiedzę z danego tematu (przewidzianych jest 6 kolokwiów w semestrze)
______________________________________________________________________
ZALICZENIE POPRAWKOWE – możliwe dla osób zalegających ze sprawozdaniami lub z niezaliczonym kolokwium/kolokwiami. Aby uzyskać zaliczenie w terminie poprawkowym należy uzupełnić braki i/lub poprawić niezaliczone kolokwia w terminie do ostatniego dnia sesji dla danego semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Związana z tematyką przedmiotu, przykłady:
1. Bednarek S., Łukaszek-Sołek A., Skubisz P., Sińczak J.: Fizyczne i analityczne modelowanie wybranych procesów kucia, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2010.
2. Łukaszek-Sołek A., Sińczak J.: Inżynieria jakości w przetwórstwie. UWN-D AGH, Kraków, 2006
3. Sińczak J. (red.): Podstawy procesów przeróbki plastycznej. AKAPIT, Kraków, 2010
4. Sińczak J. (red.): Procesy przeróbki plastycznej – ćwiczenia laboratoryjne, AKAPIT, Kraków, 2001.
5. Sińczak J. (red.): Procesy przeróbki plastycznej. AKAPIT, Kraków, 2003.
6. Sińczak J., Łukaszek-Sołek A., Bednarek S., Skubisz P.: Metodyka projektowania procesów kucia przy wsparciu metody elementów skończonych, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2010.
7. Sińczak J., Łukaszek-Sołek A., Sołek K.: Leksykon kuźnictwa i metaloplastyki. AKAPIT, Kraków, 2007
8. Sińczak J.: Kucie dokładne. UWN-D AGH, Kraków, 2007
9. Skubisz P., Sińczak J., Bednarek S., Łukaszek-Sołek A.: Technologie kucia matrycowego, ARBOR, Kraków 2010.
10. Skubisz P., Sińczak J., Łukaszek-Sołek A., Bednarek S.: Kucie swobodne i półswobodne, ARBOR, Kraków 2011.
11. Skubisz P., Sińczak J., Łukaszek-Sołek A., Bednarek S.: Projektowanie procesów kształtowania objętościowego. ARBOR, Kraków 2012.
12. Wasiunyk P., Jarocki J.: Kuźnictwo i prasownictwo. WSiP, Warszawa 1991.
13. Wasiunyk P.: Kucie matrycowe. WNT, Warszawa 1987.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach można odrobić z inną grupą, za zgodą prowadzących pod warunkiem, że na ćwiczeniach laboratoryjnych realizowany jest ten sam temat. Student, który opuścił więcej niż 14% ćwiczeń może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych ustala i podaje do wiadomości studentom prowadzący ćwiczenia na początku semestru.
Egzamin obejmuje cały zakres przedmiotu tzn. zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach laboratoryjnych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie aktualnego zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.