Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy operacyjne
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-701-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Hojny Marcin (mhojny@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Hojny Marcin (mhojny@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawowa wiedzę na temat architektury współczesnych systemów komputerowych. EI1A_W09 Egzamin
M_W002 Zna zasady działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów, zarządzania informacja, pamięcią, urządzeniami wejścia/wyjścia. EI1A_W10, EI1A_W07, EI1A_W09 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zainstalować i skonfigurować wybrany system operacyjny a także nim administrować. EI1A_U11, EI1A_U12, EI1A_U14, EI1A_U06, EI1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi skonfigurować prostą sieć oraz nią administrować. EI1A_U07, EI1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie przygotować dokumentację wykonanego projektu informatycznego. EI1A_K05, EI1A_K03, EI1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawowa wiedzę na temat architektury współczesnych systemów komputerowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów, zarządzania informacja, pamięcią, urządzeniami wejścia/wyjścia. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zainstalować i skonfigurować wybrany system operacyjny a także nim administrować. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonfigurować prostą sieć oraz nią administrować. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie przygotować dokumentację wykonanego projektu informatycznego. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Budowa komputera, jednostka centralna, pamięć operacyjna, urządzenia peryferyjne, urządzenia wejścia i wyjścia oraz pamięci masowe.

  Omowienie zasady działania współczesnych komputerów. Historia rozwoju komputerów i sprzętu perfyeryjnego.

 2. Wprowadzenie oraz przegląd systemów operacyjnych.

  Przegląd współczesnych systemów operacyjnych. Historia rozwoju systemów operacyjnych.

 3. Rodzaje, tryby pracy, funkcje i cechy systemu operacyjnego.

  Rola oraz zadania systemu operacyjnego.Ogólna zasada działania systemu operacyjnego.Umiejscowienie systemu operacyjnego (jądra) w strukturze oprogramowania systemu komputerowego.

 4. Procesy i przerwania, proces własny procesora, przerwania sprzętowe i programowe. Komunikacja między procesami.

  Koncepcja stanu procesu, przejść między stanami, kontekstu, trybu pracy procesora.

 5. Współpraca procesora z urządzeniami zewnętrznymi.

  Modele komunikowania. Adresowanie układu wejścia/wyjścia. Podstawowe rodzaje układów wejścia/wyjścia. Typy transmisji.

 6. Inicjowanie systemu. Jądro systemu operacyjnego – struktura i funkcje jądra.

  Jądro systemu jako część systemu operacyjengo. Rola jądra systemu. Omówienie podstawowych metod konstrukcji jąder. Cechy jądra. Przykłady jąder systemów operacyjnych.

 7. Model komunikacji OSI i model współpracy klient-serwer.

  Definicja modelu OSI. Organizacja warstwowa. Praktyczne znaczenie modelu OSI. Typy architektury klient-serwer. Wady i zalety.

 8. Organizacja i adresowanie pamięci. Pamięć dynamiczna. Algorytmy przydziału i zwalniania.

  Definicja i omówienie adresu pamięci. Typy adresów oraz ich organizacja. Pamięci statyczne i dynamiczne. Algorytmy przydziału i zwalniania pamięci.Alokacja i dezalokacja. Zarządca pamięci. Strategie przydziału pamięci.

 9. Translacja adresu. Organizacja systemu plików oraz dostęp i ochrona do nich.

  Systemy plików. Organizacja danych. Podstawowe operacje wykonywane przez system plików. Hierarchi systemów plików. Rodzaje systemów plików. Przdstawienie i omówienie popularnych systemów plików.

 10. Segmentacja i stronicowanie. Hierarchiczna pamięć wirtualna.

  Metody ochrony pamięci. Na czym polega segmentacja pamięci. Stronicowanie. Podstawowa filozofia stronicowania. Stronicowanie w systemach komputerowych. Model hierarchicznej pamięci.

 11. Ładowanie i uruchamianie programów. Systemy run-time: systemy zarządzania baz danych, systemy transakcji, graficzny interfejs użytkownika.

  Przedstawienie modelu wykonania programu. Systemy zarządzania baz danych. Definicja transakcji. Etapy transakcji. Transkacje w systemach plików. Sposoby prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem.

 12. Systemy czasu rzeczywistego. Eksploatacja systemu operacyjnego oraz jego zarządzanie.

  Definicja naukowa systemu czasu rzeczywistego. Systemy informatyczne czasu rzeczywistego. Podział systemów czasu rzeczywistego oraz jego zastosowanie.

 13. Ochrona i bezpieczeństwo systemu.

  Przedstawienie i omówienie usług zabezpieczających oraz zagrożeń bezpieczeństwa sieci. Zagrożenie bezpieczeństwa. Klasyfikacja wirusów. Podstawowe usługi zabezpieczające. Metody wykrywania wirusów. Kryptografia i podpis elektroniczny.

 14. Analiza wydajności systemu. Praca w trybie Klient – Serwer.

  Programy testujące wydajność systemu i poszczególnych komponentów. Architektutra oprogramowania umożliwiajacego podział ról. Podział zadań po stronie klienta i serwera.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Instalacja wybranej dystrybucji systemu LINUX wraz z odpowiednim przygotowaniem partycji dysku oraz konfiguracją mechanizmu ładowania.

  Instalacja systemu operacyjnego Linux wraz z przygotowaniem partycji dysku oraz konfiguracją mechanizmu ładowania.

 2. Wprowadzenie do użytkowania i pracy w środowisku systemu LINUX.

  Podstawy poruszania się w środowisku systemu Linux i uruchamiania programów.

 3. Obsługa plików i katalogów, struktura katalogów, zmiana uprawnień do plików – 1.

  Obsługa procesów, plików i katalogów. Korzystanie z pomocy systemowej “man”.

 4. Obsługa plików i katalogów, struktura katalogów, zmiana uprawnień do plików – 2.

  Kontynuacja poprzednich zajęć. Obsługa procesów, plików i katalogów. Korzystanie z pomocy systemowej “man”.

 5. Obsługa procesów, potoki i filtry, skrypty powłoki.

  Obsługa procesów. Tworzenie procesów, uruchamianie procesów. Pisanie skryptów interpretatora poleceń.Zmienne lokalne i środowiskowe, tworzenie skryptów i przekazywanie parametrów, konstrukcje strukturalne w skryptach.

 6. Sposoby instalacji i deinstalacji oprogramowania.

  Sposoby instalacji i deinstalacji oprogarmowania. Wiersz poleceń oraz menadżery.

 7. Urządzenia wejścia/wyjścia.

  Konfiguracja oraz instalacja urzadzeń wejścia/wyjścia. Interfejsy i ich obsługa.

 8. Ustawienia sieci i usług sieciowych.

  Konfiguracja i ustawianie sieci. Zarządzanie połączeniami sieciowymi oraz usługami.

 9. Użytkowanie systemu WINDOWS 2000/XP oraz WINDOWS SBS: poruszanie się w systemie, konfiguracja pulpitu oraz programów użytkowych.

  Instalacja wybranego systemu operacyjnego Windows z przygotowaniem partycji dysku. Wstępna personalizacja systemu oraz jego konfiguracja.

 10. Ustawienia sieci i usług sieciowych, zakładanie kont użytkowników, ustalanie uprawnień.

  Konfiguracja sieci oraz usług sieciowych. Zarządzanie użytkownikami, ustalanie uprawnień.

 11. Zabezpieczenia i programy antywirusowe.

  Zabezpieczenia systemowe. Firewall oraz oprogramowanie antywirusowe.

 12. Kopie zapasowe: obrazy i metody.

  Typy kopii zapasowych oraz możliwosci systemu Windows. Wykonanie obrazu systemu Windows oraz jego odtworzenie.

 13. Programy usługowe pracujące w środowisku DOS, WINDOWS, UNIX/LINUX.

  Przegląd dostępnych programów usługowych pracujących w środowisku Windows – konfiguracja wybranych.

 14. Różnice w pracy przy wykorzystaniu odmiennych systemów operacyjnych, porównanie zalet i wad poszczególnych systemów.

  Konfiguracja systemów Linux i Windows do pracy na jednym dysku. Wady i zalety takiego rozwiązania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 134 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 43 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0.2*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0.8*ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.R. Sokół – DOS. Leksykon kieszonkowy – Helion 2005
2.T. Parker – Linux. Księga eksperta – Helion 1999
3.J. Armstrong, D. Taylor – UNIX dla każdego – Helion 2000
4.E. Neale – Microsoft Small Business Server 2003. Księga eksperta – Helion 2007
5.S. Sjouwerman, B. Shilmover, J. M. Stewart – Windows 2000. Czarna księga administratora – Helion 2001
6.M. Minasi, E. Christiansen, K. Shapar – Windows 98 PL. Księga eksperta – Helion 1999
7.P. Rajca, M. Pancewicz – Windows Millennium Edition – Helion 2000
8.D. Mendrala, M. Szeliga – ABC systemu Windows Vista PL – Helion 2007
9.P. Czarny – Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady – Helion 2006
10.A. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne – Podstawy systemów operacyjnych – WNT 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

brak