Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie obiektowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-702-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Głowacki Mirosław (glowacki@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Głowacki Mirosław (glowacki@metal.agh.edu.pl)
dr inż. Ślęzak Marta (mslezak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem modułu jest zapoznanie studentów z tajnikami programowania obiektowo zorientowanego. Kurs prowadzony jest z wykorzystaniem języka C++.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady budowania klas, tworzenia obiektów własnego typu oraz odwoływania się do składników klasy. EI1A_W07 Egzamin
M_W002 Zna zasady poprawnego budowania aplikacji z wykorzystaniem modelu obiektowo zorientowanego. EI1A_W10 Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować aplikację z wykorzystaniem klas. EI1A_U08 Projekt
M_U002 Potrafi poprawnie zanalizować kod źródłowy i wyeliminować ewentualne błędy. EI1A_U07 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady budowania klas, tworzenia obiektów własnego typu oraz odwoływania się do składników klasy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady poprawnego budowania aplikacji z wykorzystaniem modelu obiektowo zorientowanego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować aplikację z wykorzystaniem klas. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi poprawnie zanalizować kod źródłowy i wyeliminować ewentualne błędy. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Przegląd podstawowych paradygmatów programowania. Środowiska programistyczne zorientowane obiektowo.
2. Obiektowe modelowanie dziedziny. Cechy programowania obiektowego.
3. Pojęcie obiektu, proste przykłady obiektów, analogia do obiektów rzeczywistych.
4. Typy obiektów, typy definiowane przez użytkownika, statyczna kontrola typów.
5. Cechy obiektów – atrybuty, metody i zdarzenia, przekazywanie komunikatów, asercje.
6. Klasy i kapsułkowanie, klasy jako typy i moduły, składniki klas, wskaźnik this, konstruktory i destruktory, statyczne składniki klas.
7. Tryby dostępu do składników klas, ukrywanie informacji, funkcje zaprzyjaźnione.
8. Wskaźniki i referencje do obiektów, wskaźniki do atrybutów klas, wskaźniki do metod klas, tablice wskaźników do składników klas.
9. Operatory i ich przeciążenia – funkcje operatorowe, argumentowość operatorów.
10. Operatory jako składniki klas i zwykłe funkcje. Automatyczne konwersje typów.
11. Dziedziczenie klas i interfejsy, dostęp do składników klas podstawowych, dziedziczenie a zawieranie klas, ponowna definicja cech.
12. Dziedziczenie wielokrotne i wielopokoleniowe, ryzyko wieloznaczności, klasy wirtualne, klasy abstrakcyjne.
13. Wskaźniki do instancji klas, niejawna konwersja typów, wiązanie dynamiczne, funkcje wirtualne i polimorfizm.
14. Generyczność – szablony funkcji i klas, klasy specjalizowane, konkretyzacja szablonów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad zaliczenia przedmiotu, podstawowe paradygmaty programowania – programowanie imperatywne a obiektowo zorientowane
2. Obiekty jako instancje typów definiowanych przez użytkownika, pojęcie klasy, pola i metody klas, statyczne składniki klas, metody typu inline, klasa a struktura, dostęp do składników klas, ukrywanie informacji.
3. Tworzenie obiektów – konstruktory, konstruktor domyślny i kopiujący, destruktory, rola wskaźnika this, obiekty globalne i lokalne, czas życia obiektu.
4. Zaprzyjaźnianie i inicjalizacja – funkcje i klasy zaprzyjaźnione, metody zaprzyjaźnione, deklaracja przyjaźni, możliwości oraz zastosowanie, inicjalizacja tablic agregatów i obiektów nie będących agregatami.
5. Operatory – zastosowanie, przeciążanie operatorów, operatory jako metody i zwykłe funkcje zwykłe, operatory jedno- i dwuargumentowe, operator wieloargumentowy, operatory inkrementacji i dekrementacji, operatory operacji arytmetycznych i logicznych, operator przypisania, wywołania funkcji, funktory.
6. Dziedziczenie i polimorfizm – dziedziczenie pól i metod, rola dziedziczenia, hierarchia klas, funkcje wirtualne, niejawna konwersja typów, klasy abstrakcyjne.
7. Generyczność – szablony funkcji i klas, parametry szablonów, specjalizacja, konkretyzacja szablonów, problemy konkretyzacji szablonów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa O (zaokrąglona do jednej z obowiązujących ocen):
O = 0,5 Oz+ 0,5 Oe
Oz – ocena uzyskana w trakcie ćwiczeń,
Oe – ocena uzyskana w trakcie egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  • Robert Dumnicki, Artur Kasprzyk, Mariusz Kozłowski, Analiza i projektowanie obiektowe, Helion, 1998.
  • David A. Taylor, Technika obiektowa, Helion, 1994.
  • Jerzy Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków 1999.
  • Bruce Eckel, Thinking in C++. Edycja polska, Helion, 2002.
  • Kayshav Dattatri, Język C++. Efektywne programowanie obiektowe, Helion, 2005.Stanley
  • B. Lippman, Model obiektu w C++, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1999.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

KSIĄŻKI
1. Głowacki M., Modelowanie Matematyczne i Symulacje Komputerowe Odkształcania Metali – Teoria i Praktyka, Wydawnictwa AGH Kraków, 2012
FRAGMENTY KSIĄŻEK
2. Głowacki M., Hojny M., Development of a Computer System for High Temperature Steel Deformation Testing Procedure, In: Simulation, Design and Control of Foundry Processes AGH Kraków, 2006, 145- 156
3. Głowacki M., Inverse Analysis Applied to Mushy Steel Rheological Properties Testing Using Hybrid Numerical-Analytical Model, In: Numerical Modelling InTech Publisher, 2012, 278- 302
PUBLIKACJE W CZASOPISMACH
4. Dębiński T., Jędrzejczyk D., Gumuła A., Głowacki M., Durak J., Parallel Computing Algorithm for Three-dimensional Thermal Model of Rolling Process, Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 75 (4), 2008, 193- 200
5. Dębiński T., Jędrzejczyk D., Gumuła A., Głowacki M., Durak J., Parallel Computing Algorithm for Three-dimensional Thermal Model of Rolling Process, Hutnik Wiadomosci Hutnicze, 74 (4), 2008, 193- 200
6. Głowacki M., Hojny M., Inverse Analysis Applied for Determination of Strain–stress Curves for Steel Deformed in Semi-solid State, Inverse Problems in Science and Engineering, 17 (2), 2009, 159- 174
7. Gumuła A., Dębiński T., Jędrzejczyk D., Głowacki M., Artificial Intelligence Methods, Image Recognition Theory and Parallel Computation in Engineering, Hutnik− Wiadomości Hutnicze, 76 (4), 2009, 297- 302
8. Dębiński T., Głowacki M., Jędrzejczyk D., Gumuła A., Algorytm Obliczeń Równoległych dla Przestrzennego Modelu Walcowania Stali ze Strefą Półciekłą, Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 77 (4), 2010, 181- 185
9. Hojny M., Głowacki M., Kuziak R., Zalecki W., Development of Dedicated Computer System for Gleeble 3800® Thermo-Mechanical Simulator, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, spec. ed.,1, 2011, 1507- 1512
10. Głowacki M., Czubernat A., Visualisation of Three-dimensional Scalar Fields Using Volume Rendering Technology, Technical Transactions – 4-M (7), 2010, 147- 155
11. Dębiński T., Głowacki M., Parallel Computing Algorithm for Rolling of Slabs With Semi-solid Zone, Technical Transactions – 4-M (7), 2011, 37- 42
12. Opalinski A., Turek W., Głowacki M., Hojny M., Information Detection in Polish Web Resources Crawling Based on Stamping Industry Example, Technical Transactions 4-M(7), 2011, 401- 408
13. Dębiński T., Głowacki M., Hojny M., Parallel Computation Model of Semi-solid Steel Deformation Process, Steel Research Int, spec. ed., 2012, 763- 766
14. Hojny M., Głowacki M., Badania Plastycznosci Stali Odkształcanej w Wysokich Temperaturach, Hutnik Wiadomosci Hutnicze, 79 (4), 2012, 275- 282
15. Gumuła A., Dębiński T., Głowacki M., Automatic Approach to Microstructural Image Recognition and Analysis, Steel Research Int, spec. ed., 2012, 1331- 1334
16. Dębiński T., Głowacki M., Increasing efficiency computing of simulation rolling process with semi-solid zone tests of parallel computing, Technical Transactions 1-M(5), 2013, 43-49
17. Opaliński A., Turek W., Głowacki M., Information monitoring based on WEB resources, Technical Transactions 1-M(5), 2013, 277–284
18. Dębiński T., Głowacki M., Hojny M., Gumuła A., Woźniak D., Web system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformation, Hutnik Wiadomosci Hutnicze, 81 (2), 2014, 115–121
19. Dębiński T., Głowacki M., Hojny M., Gumuła A., Woźniak D., Web system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformation, Archives of Metallurgy and Materials, 59, 2014, 865–870
20. Mrzygłód B., Olejarczyk-Wożeńska I., Głowacki M, Opaliński A., Extracting knowledge from integrated experimental data on the ADI manufacture, Computer Methods in Materials Science, 15(2015), 85–93
PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH
21. Głowacki M., Malinowski Z., Pietrzyk M., Hajduk Z., Wcisło J., Musiał A., Computer Program for Ring Rolling Simulation, Proc. KomPlasTech 2002, 2002, 309- 318
22. Kondek T., Pietrzyk M., Głowacki M., Computer Program for Identification of the Coefficients in Phase Transformation Models, Proc. KomPlasTech 2002, 2002, 127- 134
23. Nowak T., Głowacki M., Optimal Implementation of Collaboration Environment in Metal Forming Industry Driven by Non-linear Quality Function Deployment Model, Proc. ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 2004, 683- 688
24. Dębiński T., Głowacki M., Utility Test of Parallel Computing for Increasing Efficiency Computing of Simulation Ring Rolling Process, Proc. KomPlasTech 2005, 2005, 163- 170
25. Gumuła A., Głowacki M., Metody Szybkiej Wizualizacji Wyników Symulacji Komputerowych, Proc. KomPlasTech 2006, 2006, 69- 75
26. Głowacki M., Regulski K., Dębiński T., Knowledge Platform for the Network of Plants Processing Solid Metallurgical Waste, Proc. Iron and Steelmaking 2008, 2008, 185- 189
27. Głowacki M., Hojny M., Jędrzejczyk D., Hybrid Analytical-numerical System of Mushy Steel Deformation, Proc. ICCES International Symposium on Meshless and Other Novel Computational Methods, 2009, 27
28. Opalinski A., Turek W., Głowacki M., Romanowska-Pawliczek A., Information Extraction Support System Applied in Data Search in the Domain of Biomedical Engineering, Proc. Human Language Technologies As a Challenge for Computer Science and Linguistics : 5th Language & Technology Conference, 2011, 471- 475
29. Romanowska-Pawliczek A., Siwek A., Głowacki M., Warmuzek M., Image Recognition, Identification and Classification Algorithms in Cast Alloys Microstructure Analysis, Proc. 15th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, 2011, 1- 6
30. Romanowska-Pawliczek A., Pawliczek P., Głowacki M., Sołtys Z., Innovative 3D Histogram Equalization Algorithm As an Automatic Technique Improving Visual Information Quality in Stacks of Confocal Microscope Images, Proc. ICL 11, 2011, 1
31. Romanowska-Pawliczek A., Pawliczek P., Głowacki M., Sołtys Z., A Novel 3D Histogram Equalization Algorithm for Stacks of Confocal Microscope Images, Proc. IMETI 2011 : the 4th International Multi-conference on Engineering and Technological Innovation, 2011, 50- 55
32. Głowacki M., Regulski K., Białas T., Application of Queuing Theory in the Queuing Networks Modeling of the Events Supported by the Dean’s Office at WIMiIP AGH, Proc. KomPlasTech 2012, 2012, 1- 8
33. Głowacki M., Hojny M., Computer-aided Investigation of Mechanical Properties for Integrated Casting and Rolling Processes Using Hybrid Numerical-analytical Model of Mushy Steel Deformation, Proc. ADVCOMP 2012 The Sixth International Conference on Advanced Engineering Computing and Applications in Sciences, 2012, 83- 89
34. Głowacki M., Hojny M., An inverse analysis and hybrid numerical-analytical model applied to investigation of semi-solid steel properties, Proc. ICCES symposium on meshless & other novel computational methods, Budva Montenegro, September 2012, 30
35. Głowacki M., Dębiński, Olejarczyk-Wożeńska I., Fast parallel computation algorithm in application to simulation of semi-solid steel rolling and inverse analysis of its properties, Proc. 11th International conference of numerical analysis and applied mathematics, 2013, 2179–2182
36. Jędrzejczyk D., Hojny M., Głowacki M., Development of software for the simulation of rolling steel under the coexistence of liquid and solid state, PLASTMET’ 2014, Łańcut, 25–28 listopada 2014

Informacje dodatkowe:

Brak