Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metalografia
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-703-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Skowronek Tadeusz (tskowron@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna budowę i działanie typowego mikroskopu metalograficznego. Zna teorię tworzenia obrazu mikroskopowego w jasnym i ciemnym polu widzenia, oraz kontraście fazowym i świetle spolaryzowanym EI1A_W02, EI1A_W06 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Zna podstawowe stereologiczne metody pomiaru w metalografii ilosciowej. EI1A_W02, EI1A_W06 Egzamin
Umiejętności
M_U002 Student powinien: Potrafi wykorzystać metody badań mikroskopowych: jasne i ciemne pole widzenia oraz kontrasty: fazowy, interferencyjne i w świetle spolaryzowanym. potrafi zastosować podstawowe stereologiczne metody pomiaru w metalografii ilościowej (pomiary: objętości, powierzchni i liczności względnej. ·Posiadać umiejętność prowadzenia badań mikroskopowych, jakościowych i ilościowych. EI1A_U03, EI1A_U05, EI1A_U01, EI1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K003 Potrafi zaplanować i przeprowadzić badania mikroskopowe jakościowe i ilościowe. EI1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna budowę i działanie typowego mikroskopu metalograficznego. Zna teorię tworzenia obrazu mikroskopowego w jasnym i ciemnym polu widzenia, oraz kontraście fazowym i świetle spolaryzowanym + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe stereologiczne metody pomiaru w metalografii ilosciowej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Student powinien: Potrafi wykorzystać metody badań mikroskopowych: jasne i ciemne pole widzenia oraz kontrasty: fazowy, interferencyjne i w świetle spolaryzowanym. potrafi zastosować podstawowe stereologiczne metody pomiaru w metalografii ilościowej (pomiary: objętości, powierzchni i liczności względnej. ·Posiadać umiejętność prowadzenia badań mikroskopowych, jakościowych i ilościowych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Potrafi zaplanować i przeprowadzić badania mikroskopowe jakościowe i ilościowe. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Materiały metaliczne. Mikrostruktura materiału. Klasyfikacja mikrostruktur. Jakościowy i ilościowy opis mikrostruktury.
2. Wprowadzenie do mikroskopii świetlnej metali. Własności optyczne metali. Mikroskop prosty (schemat optyczny, działanie).
3. Przygotowanie próbek do badań mikroskopowych.
4. Mikroskop metalograficzny z oświetlaczem Köhlera. Obiektywy i okulary mikroskopowe. Powiększenie, zdolność rozdzielcza, głębia ostrości.
5. Metody badań mikroskopowych. Mikroskopia w jasnym i ciemnym polu widzenia. Mikroskopia w kontraście fazowym i świetle spolaryzowanym.
6. Metalografia ilościowa. Skale wzorców. Bezpośrednie pomiary mikroskopowe. Dodatkowe wyposażenie mikroskopu do celów pomiarowych.
7. Pomiar wielkości ziarna płaskiego. Metody: Jeffriesa, punktów węzłowych, skalą wzorców, Snyder-Graffa.
8. Elementy stereologii. Parametry i równania stereologiczne. Stereologiczne metody pomiaru. Rozkłady rozmiarów cząstek.
9. Metoda pomiaru: objętości względnej. Powierzchni względnej, liczności względnej.
10. Zasady analizy obrazu. Transformacje morfologiczne proste i złożone (erozja, dylatacja, szkieletyzacja). Wsparcie komputerowe
11. Zastosowanie metalografii ilościowej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wykorzystanie wybranych technik mikroskopowych w obserwacji mikrostruktury metali i stopów.
2. Pomiar wielkości ziarna płaskiego NA. Pomiar powierzchni względnej SV metodą siecznych losowych.
3. Pomiar objętości względnej VV metodą punktową.
4. Stereologiczny opis mikrostruktury dyspersyjnej.
5. Komputerowa analiza obrazu .

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia i egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.K. Przybyłowicz, S. Jasieńska: Nowoczesne metody badawcze w metalurgii i metałoznawstwie. Skrypt AGH nr 664, Kraków 1978.
2.K. Przybyłowicz: Metody badania metali i stopów. Wyd. AGH, Kraków 1997.
3.H. Schumann: Metallographie. VEB. DVG. Lipsk 1969.
4.A. Wala: Mikroskopowe badania metalograficzne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
5.F. Staub (red.): Atlas metalograficzny struktur STAL. WNT Warszawa 1964.
6.J. Ryś: Metalografia ilościowa. Skrypt AGH nr 847, Kraków 1982
7.J. Ryś: Stereologia materiałów. Fotobit, Kraków 1995.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zaawansowane technologie kucia materiałów wysokotopliwych : monografia — [Advanced forging technologies of high-melting materials : monograph] / red. nauk. Jan SIŃCZAK ; autorzy: Janusz ŁUKSZA, Jan SIŃCZAK, Piotr BAŁA, Sylwia BEDNAREK, Adam BUNSCH, Teresa KENIG, Joanna KOWALSKA, Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Marek PAĆKO, Tadeusz SKOWRONEK, Piotr SKUBISZ, Tomasz ŚLEBODA, Małgorzata WITKOWSKA, Marek WOJTASZEK, Krzysztof CELADYN, Paweł CHYŁA. — Kraków : ARBOR FP, cop. 2013. — 169 s..
2. Properties of thermomechanically treated drop-forged steel 4130 / Piotr SKUBISZ, Tadeusz SKOWRONEK, Łukasz LISIECKI // International symposium on lignocellulosic materials : 20–23 Agosto, 2013, Pto. Iguazú / — [Argentina] : Editorial Universitaria Universidad Nacional de Misiones, 2013.
3. Effect of direct cooling conditions on microstructure and properties of hot-forged HSLA steels for mining applications / Piotr SKUBISZ, Łukasz LISIECKI, Tadeusz SKOWRONEK, Artur Żak //: International conference on Materials and technology : 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia — Ljubljana : — S. 217.
4. Selection of direct cooling conditions for automotive lever made of microalloyed steel / P. SKUBISZ, J. SIŃCZAK, T. SKOWRONEK, M. RUMIŃSKI // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2012 vol. 12 iss. 4, s. 418–426.
5. Stabilność struktury płytkowej wpływ rzeczywistej odległości między płytkowej na trwałość kolonii perlitu. Andrzej Czarski, Tadeusz Skowronek, Piotr Matusiewicz. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 60; Issue 4, 2015, s. 2499 – 2503

Informacje dodatkowe:

Brak