Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stale i stopy specjalne
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-704-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Krawczyk Janusz (jkrawcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Pawłowski Bogdan (bpawlow@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Krawczyk Janusz (jkrawcz@agh.edu.pl)
prof. zw. dr hab. inż. Pacyna Jerzy (pacyna@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bała Piotr (pbala@agh.edu.pl)
dr inż. Kokosza Adam (akokosza@agh.edu.pl)
dr inż. Dąbrowski Robert (rdabrow@agh.edu.pl)
dr inż. Rożniata Edyta (edyta.rozniata@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma ugruntowaną wiedzę o wpływie pierwiastków stopowych na własności chemiczne i fizyczne stali i stopów specjalnych EI1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna główne rodzaje korozji, mechanizmy ich powstawania i sposoby zapobiegania. Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna podstawowe gatunki stali nierdzewiejących, żarowytrzymałych i żaroodpornych oraz ich zastosowania. Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Ma wiedzę o współczesnych materiałach funkcjonalnych. Zna ich podstawowe charakterystyki i własności. Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Na podstawie składu chemicznego lub oznaczenia potrafi zidentyfikować stal lub stop specjalny oraz podać jego najważniejsze charakterystyki. EI1A_U04 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma ugruntowaną wiedzę o wpływie pierwiastków stopowych na własności chemiczne i fizyczne stali i stopów specjalnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna główne rodzaje korozji, mechanizmy ich powstawania i sposoby zapobiegania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe gatunki stali nierdzewiejących, żarowytrzymałych i żaroodpornych oraz ich zastosowania. + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę o współczesnych materiałach funkcjonalnych. Zna ich podstawowe charakterystyki i własności. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Na podstawie składu chemicznego lub oznaczenia potrafi zidentyfikować stal lub stop specjalny oraz podać jego najważniejsze charakterystyki. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie. Przedmiot wykładów w świetle klasyfikacji stali wg klas jakościowych oraz klasyfikacji stopów specjalnych.
2. Korozja i jej zapobieganie, pasywacja, szereg napięciowy metali, standardowy potencjał elektrodowy, rodzaje korozji.
3. Stale nierdzewiejące ferrytyczne, stale nierdzewiejące martenzytyczne.
4. Stale nierdzewiejące martenzytyczne utwardzane wydzieleniowo (stale PH), stale typu „maraging”, stale nierdzewiejące ferrytyczno-austenityczne (stale DP).
5. Stale nierdzewiejące austenityczne, zjawisko korozji międzykrystalicznej.
6. Stale nierdzewiejące austenityczne: zapobieganie korozji międzykrystalicznej.
7. Stale żaroodporne, próba żaroodporności. Wytrzymałość czasowa.
8. Stale zaworowe martenzytyczne i austenityczne, stale i stopy oporowe ferrytyczne i austenityczne.
9. Stopy żarowytrzymałe i nadstopy
10. Stopy o szczególnych własnościach magnetycznych – wprowadzenie.
11. Stopy magnetycznie miękkie stosowane w technice prądów słabych i silnych.
12.Stopy magnetycznie twarde wielodomenowe i ,jednodomenowe, materiały nanokrystaliczne, stopy niemagnetyczne.
13. Stopy o szczególnych współczynnikach rozszerzalności. Biomaterialy metaliczne.
14. Szkła metaliczne. Metale szlachetne i ich stopy.
15. Stopy z pamięcią kształtu. Jednokierunkowy efekt pamięci kształtu. Dwukierunkowy efekt pamięci kształtu.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wpływ pierwiastków stopowych na zakres istnienia i stabilność chemiczną austenitu.
2. Procesy wydzielania w stalach i stopach specjalnych.
3. Wpływ węglików, azotków, wtrąceń niemetalicznych i austenitu szczątkowego na własności mechaniczne stali.
4. Stale ferrytyczne i martenzytyczne.
5. Pomiar współczynnika rozszerzalności wybranych materiałów.
6. Stale austenityczne.
7. Stale i stopy żaroodporne i żarowytrzymałe.
8. Stopy z pamięcią kształtu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie końcowej z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pacyna J.: „Stale i stopy specjalne” Notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademic-
kim 2011/2012 dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2011
2. T. Malkiewicz: „Metaloznawstwo stopów żelaza”. PWN, Warszawa-Kraków 1976.
3. E.C. Bain, H.W. Paxton: „Alloying elements In steels. American society for Metals, Metals Park, Ohio1961.
4. W. Hume-Rothery: “The structure of alloys of iron. Pergamon Press, Oxford 1966.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. J.PACYNA: Continuous cooling transformation (CCT) and continuous heating transformation (CHT) diagrams for the new bainitic steel — Wykresy CTPc i CTPcO dla nowej stali bainitycznej. Inżynieria Materiałowa R. 34 nr 4, 2013, s. 341–345.
2. R. DZIURKA, J. PACYNA, T. TOKARSKI: Effect of heating rate on the phase transformations during tempering of low carbon Cr−Mn−Mo alloy steel. Archives of Materials Science and Engineering vol. 63 iss. 1, 2013, s. 13–18.
3. A.OKOSZA, J. PACYNA: Influence of austenitising temperature on kinetics of phase transformations in medium carbon TRIP steel. Materials Science and Technology vol. 31 no. 7, 2015, s. 802–807.
4. J. PACYNA: Interpretations of cooling dilatograms in the range of the bainitic and martensitic transformations — Interpretacja dylatogramów chłodzenia w zakresie przemiany bainitycznej i martenzytycznej. Archives of Metallurgy and Materials vol. 59 iss. 4, 2014, s. 1679–1683.
5. J. PACYNA, P. BAŁA, J. KRAWCZYK: Kinetics of phase transformations during tempering of tool steels of a different chromium content. Inżynieria Materiałowa R. 31 nr 3, 2010, s. 243–246.
6. PACYNA, Piotr BAŁA: Mikrostruktura i własności nowego staliwa bainitycznego na krzyżownice kolejowe. Spawalnictwo dróg szynowych : jakość–niezwodność–bezpieczeństwo: IV ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Warszawa–Bochnia, 12–14 maja 2010 r. S. 84–91.
7. R. DĄBROWSKI, J. PACYNA: Mikrostruktura i właściwości stopu Ti6Al7Nb. Mechanika w Medycynie 2012. S. 35–42.
8. J. PACYNA, J. KRAWCZYK, P. BAŁA, A. KOKOSZA, R. DĄBROWSKI, E. ROŻNIATA: Nowe materiały i nowe technologie obróbki cieplnej dla hutnictwa w ofercie AGH. Hutnik Wiadomości Hutnicze R. 77 nr 4, 2010, s. 160–166.
9. J. PACYNA, R. DĄBROWSKI, P. Niedzielski, S. Mitura, J. Grabarczyk, M. Szczerek, W. Piekoszowski, S. PYTKO, I. Kotela, J. Borowski: Pierwsza polska, niekancerogenna endoproteza stawu biodrowego. Mechanika w Medycynie / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka, Volodymyra Liubimova. 2012. S. 127–130.
10. J. PACYNA: Silicon influence on the microstructure formation at cooling rates lower than the critical rate. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering vol. 54 iss. 2, 2012, s. 178–184.
11. J. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. PACYNA: The effect of carbide precipitate morphology on fracture toughness on low-tempered steels containing Ni. Journal of Microscopy vol. 237 iss. 3, 2010, s. 411–415.
12. J. KRAWCZYK, J. PACYNA, B. PAWŁOWSKI, M. MADEJ, P. BAŁA: The influence of the heat treatment on the microstructure and tribological properties of mottled cast iron. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering vol. 57 iss. 1, 2013, s. 15–22.
13. http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak