Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metaloplastyka
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-705-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student po zaliczeniu tego przedmiotu powinien znać podstawowe techniki kształtowania, maszyny i urządzenia stosowane w metaloplastyce

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student po zaliczeniu tego przedmiotu powinien: • Znać podstawowe techniki kształtowania, maszyny i urządzenia stosowane w metaloplastyce • Posiadać umiejętność komputerowego wspomagania procesów projektowania, wytwarzania w metaloplastyce • Posiadać znajomość planowania i organizacji pracy oraz posiada wiedzę dotyczącą organizacji indywidualnej działalności gospodarczej EI1A_W04, EI1A_W06, EI1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 student dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania detali ozdobnych w powiązaniu z elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić możliwości zastosowania nowych rozwiązań z zakresu metaloplastyki, posiada umiejętności rozróżnienia technik kształtowania, dekorowania powierzchni. Posiada ponadto niezbędne umiejętności do funkcjonowania w środowisku przemysłowym z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zarządzania zespołem. EI1A_U13, EI1A_U01, EI1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Sudent potrafi przekazywać informacje o charakterze technicznym, umie pracować w zespole, zaplanować i zorganizować pracę. EI1A_K02, EI1A_K03, EI1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student po zaliczeniu tego przedmiotu powinien: • Znać podstawowe techniki kształtowania, maszyny i urządzenia stosowane w metaloplastyce • Posiadać umiejętność komputerowego wspomagania procesów projektowania, wytwarzania w metaloplastyce • Posiadać znajomość planowania i organizacji pracy oraz posiada wiedzę dotyczącą organizacji indywidualnej działalności gospodarczej + - + - - - - - - - -
M_W002 student dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania detali ozdobnych w powiązaniu z elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić możliwości zastosowania nowych rozwiązań z zakresu metaloplastyki, posiada umiejętności rozróżnienia technik kształtowania, dekorowania powierzchni. Posiada ponadto niezbędne umiejętności do funkcjonowania w środowisku przemysłowym z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zarządzania zespołem. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Sudent potrafi przekazywać informacje o charakterze technicznym, umie pracować w zespole, zaplanować i zorganizować pracę. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Metaloplastyka

  Metaloplastyka – pojęcie, historia, zakres, przykłady (w1-2)

 2. Materiały

  Właściwości oraz zastosowanie materiałów w metaloplastyce (w3)

 3. Kowalstwo artystyczne i architektoniczne

  Kowalstwo artystyczne – procesy, techniki kształtowania, narzędzia, maszyny i urządzenia (w4-5)

 4. procesy kucia artystycznego

  Tradycyjne i współczesne techniki kształtowania (w6-7)

 5. maszyny i urządzenia stosowane w metaloplastyce

  Maszyny i urządzenia (w8)

 6. Obróbka wykończeniowa i procesy zdobnicze

  Operacje wykończeniowe, zabezpieczanie powierzchni oraz nadawanie cech dekoracyjnych wyrobom; cyzelowanie, emalierstwo, fakturowanie, filigran, giloszowanie, grawerowanie, inkrustacja, kameryzowanie, konwisarstwo, niello, repusowanie, trasowanie, relief, wykończenie artystyczne i końcowe (w9-11)

 7. Komputerowa wspomaganie procesu projektowania

  Techniki i programy komputerowe wspomagające projektowanie, wytwarzanie wyrobów, metody (sposoby) prezentacji wyrobów (w12)

 8. Biżuteria i sztuka przedmiotu

  Historia biżuterii, materiały, techniki, gemmologia (w13-14)

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Projektowanie wyrobów – program SolidWorks

  Projekty indywidualane

 2. Wprowadzenie do modelowania numerycznego – Program QForm

  Program do modelowania numerycznego 3D QForm
  Modelowanie procesów kucia, gięcia, tłoczenia

 3. Modelowanie procesu kucia elementów ozdobnych
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0,6 * ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,4 * ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bednarek S., Łukaszek-Sołek A., Sińczak J., Skubisz P.: Metaloplastyka-wybrane zagadnienia, ARBOR FP Kraków 2011
Reinfuss R.: Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, PAN, Wrocław 1983
2. Ares J.A.: Metaloplastyka. Techniki formowania, kucia i spajania, ARKADY, Warszawa 2005
3. Kopydłowski B.: Polskie kowalstwo architektoniczne, ARKADY, Warszawa 2005
4. Kopydłowski B.: Polskie kowalstwo artystyczne. ARKADY, Warszawa 1958
5. Weber J.: Kucie i tłoczenie w zarysie. Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1950
6. http://www.kowalstwo-artystyczne.pl
7. http://www.wk-kowalstwo.com.pl
8. Żygulski Z.: Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego. Interpress, Warszawa 1987
9. Żygulski Z.: Broń wschodnia. KAW, Warszawa 1986
10. Żygulski Z.: Broń w dawnej Polsce. Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa 1975
11. Florow A. W.: Artystyczna Obróbka Metali, PWN, Warszawa 1989
12. Knobloch M.: Metaloplastyka. PWN, Kraków 1954
13. Knobloch M.: Metaloplastyka dla szkół artystycznych, cz. 1, PWN, Kraków – Warszawa, 1954
14. Pallai S.: Metaloplastyka użytkowa, WNT, Warszawa 1976
15. Jopkiewicz M., Kubica J.: Metale szlachetne. Towaroznawstwo, Biuro Wydawnictw Handlu Wewnętrznego i Usług „LIBRA”, Wyd. I, Warszawa 1983

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na zajęciach (podstawa do klasyfikacji jest minimum 90% frekwencji), realizacja zadanych tematów ćwiczeń, oddanie wykonanych prac. Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń projektowych możliwe dla osób zalegających z realizacją zadanych tematów oraz nieoddanymi w terminie pracami. Aby uzyskać zaliczenie w terminie poprawkowym należy uzupełnić braki w terminie do ostatniego dnia sesji dla danego semestru.
Egzamin obejmuje cały zakres przedmiotu tzn. zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach . Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie aktualnego zaliczenia z ćwiczeń.