Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki dekoracyjne w metaloplastyce
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Kuźmiński Zbigniew (kuzminsk@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kuźmiński Zbigniew (kuzminsk@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych technik nakładania powłok dekoracyjnych na powierzchnię wyrobów jubilerskich, medalierskich oraz wyrobów wytwarzanych metodami kowalstwa artystycznego. EI1A_W03 Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe techniki, technologie, urzadzenia i narzędzia stosowane w procesie wytwarzania artystycznych wyrobów metalowych. EI1A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować założenia procesu wytwarzania powłok dekoracyjnych obejmujące dobór surowców, koncepcję metody, opis techniki i technologii oraz dobór niezbędnych narzędzi i urządzeń. EI1A_U03 Prezentacja,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student umie wykorzystać nabytą wiedzę do oceny stosowanych technik dekoracyjnych w metaloplastyce i wskazania kierunków ich udoskonalenia. EI1A_U05 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student na bazie wiedzy o rozwoju tej dyscypliny na przestrzeni dziejów, zna potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu technik dekoracyjnych, a szczególnie adaptacji w dzialalnosci inżynierskiej techni nowej generacji. EI1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi realizować zadania zespołowe i współpracować w grupie wykonując część zadania. EI1A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych technik nakładania powłok dekoracyjnych na powierzchnię wyrobów jubilerskich, medalierskich oraz wyrobów wytwarzanych metodami kowalstwa artystycznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe techniki, technologie, urzadzenia i narzędzia stosowane w procesie wytwarzania artystycznych wyrobów metalowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować założenia procesu wytwarzania powłok dekoracyjnych obejmujące dobór surowców, koncepcję metody, opis techniki i technologii oraz dobór niezbędnych narzędzi i urządzeń. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykorzystać nabytą wiedzę do oceny stosowanych technik dekoracyjnych w metaloplastyce i wskazania kierunków ich udoskonalenia. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student na bazie wiedzy o rozwoju tej dyscypliny na przestrzeni dziejów, zna potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu technik dekoracyjnych, a szczególnie adaptacji w dzialalnosci inżynierskiej techni nowej generacji. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi realizować zadania zespołowe i współpracować w grupie wykonując część zadania. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykłady

1. Stal, metale i metale szlachetne w metaloplastyce.
2. Techniki formowania dekoracyjnego.
3. Mechaniczne techniki dekoracyjne.
4. Warstwy powierzchniowe ochronne i dekoracyjne na wyrobach metalowych.
5. Przygotowanie powierzchni wyrobów z metali do nakładania powłok ochronnych i dekoracyjnych.
6. Dekoracyjne powłoki polimerowe – techniki mlarske i lakiernicze.
7. Techniki lakierowani i drukowania powierzchni metalowych w zdobnictwie.
8. Cynkowanie ogniowe wyrobow i elementów stalowych wykonanych technikami kowalstwa artystycznego.
9. Galwaniczne powłoki dekoracyjne.
10.Powłoki wielowarstwowe.
11.Artystyczne emaliowanie powierzchni wyrobów metalowych.
12.Oksydowanie metali.
13.Platerowanie w medalierstwie i produkcji monet.
14.Techniki dekoracyjne w metaloplastyce na przestrzeni dziejow rozwoju cywilizacji.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Ćwiczenia

Oczyszczanie powierzchni wyrobów metalowych wybranymi metodami. Metalizacja powierzchni wyrobów jubilerskich. Techniki dekoracyjne powierzchni wyrobów wytwarzanych metodami kowalstwa artystycznego. Oksydowanie metali. Emaliowania wyrobów artystycznych. Platerowanie w medalierstwie. Artystyczna obróbka metalu techniką grawerowania, filigranu, inkrustacji, niello.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,6 oceny z zaliczenia plus 0,4 oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ares J.A. Metaloplastyka. Techniki formowania, kucia i spajania. Wyd. Arkady, Warszawa 2006 r.
2. Jopkiewicz M., Kubica J.: Metale szlachetne. Wyd. Libra, Warszawa 1983 r.
3. Socha J.: Podstawy elektrolitycznego osadzania metali. Wyd. Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 2001 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak