Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-711-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ciesielka Marta (Marta.Ciesielka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie tematu pracy inżynierskiej EI1A_W08, EI1A_W11, EI1A_W16, EI1A_W10, EI1A_W12, EI1A_W14, EI1A_W01, EI1A_W09, EI1A_W15, EI1A_W04, EI1A_W06, EI1A_W03, EI1A_W13, EI1A_W02, EI1A_W05, EI1A_W07 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego pracownika naukowego i dotrzymywać wyznaczonych terminów EI1A_U10, EI1A_U14, EI1A_U03, EI1A_U08, EI1A_U13, EI1A_U05, EI1A_U07, EI1A_U06, EI1A_U01, EI1A_U02, EI1A_U04, EI1A_U16, EI1A_U15 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 student potrafi przygotować krótką prezentację monograficzną lub dokumentację techniczną w zakresie tematu pracy dyplomowej EI1A_U03, EI1A_U05, EI1A_U01, EI1A_U02 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, w szczególności z naukowych baz danych EI1A_U03, EI1A_U01, EI1A_U02 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 student w swojej pracy przestrzega zapisów prawa autorskiego EI1A_K01, EI1A_K04 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształecania się EI1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa,
Projekt inżynierski,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie tematu pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego pracownika naukowego i dotrzymywać wyznaczonych terminów - - - - - - - - - + -
M_U002 student potrafi przygotować krótką prezentację monograficzną lub dokumentację techniczną w zakresie tematu pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, w szczególności z naukowych baz danych - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 student w swojej pracy przestrzega zapisów prawa autorskiego - - - - - - - - - + -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształecania się - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

1. Omówienie realizacji pracy z opiekunem / promotorem.
2. Zebranie i opracowanie literatury w zakresie tematemu pracy.
3. Studia literaturowe oraz uczestnictwo w pracach eksperymentalnych.
4. Opracowanie wyników eksperymentu.
5. Opracowanie redakcyjne pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 386 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 270 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 x średnia ocena ze studiów + 0,2 x ocena z kolokwium + 0,2 x ocena z prezentacji pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura dobrana jest indywidualnie do tematu pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak