Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ekonomi i zarządzania - ekonomiczny 1
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
BEZ-1-109-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium
M_W002 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami EZ1A_W14 Kolokwium,
Projekt
M_W003 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium
M_W004 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych EZ1A_W14 Kolokwium
M_W005 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. EZ1A_W14 Kolokwium,
Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U002 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U003 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U004 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium,
Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności + + - - - - - - - - -
M_W002 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami + + - - - - - - - - -
M_W003 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych + + - - - - - - - - -
M_W004 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych + - - - - - - - - - -
M_W005 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. + + - - - - - - - - -
M_U002 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. + + - - - - - - - - -
M_U003 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_U004 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia. Ekonomia pozytywna i normatywna, czynniki produkcji, prawa ekonomiczne.
2. Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje.
3. Rynki finansowe. Rynek pieniężny, kapitałowy i instrumentów pochodnych. Podstawowe reguły funkcjonowania i zachowania.
4. Podstawy makroekonomii. Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.
5. Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne. Czynniki wzrostu gospodarczego. Współczesne wahania koniunktury.
6. Pieniądz i jego funkcje. Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja i jej skutki.
7. Polityka fiskalna państwa. Cele i instrumenty.
8. Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji.
9. Rodzaje i typy organizacji oraz ich rola w gospodarce.
10. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania
11. Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Style kierowania.
12. Funkcje zarządzania. Planowanie i kontrola w zmiennym otoczeniu.
13. Zasady budowania struktur organizacyjnych
14. Metody restrukturyzacji. Benchamarking i reenginieering.
oraz
1. Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa.
2. Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne
3. Rodzaje papierów wartościowych. Rola weksla weksla.
4. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji. Funkcje giełdy. Mechanizm ustalania cen i zawierania transakcji.
5. Równowaga makroekonomiczna. Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Rewolucja keynesowska.
6. Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe
7. Gospodarka otwarta. Handel zagraniczny i kursy walutowe. Euro: koszty i korzyści wprowadzenia
8. Ćwiczenia związane z poznaniem podstawowych pojęć i zagadnień związanych z zarządzaniem. Różnie w podejściu do zarządzania, kierowania i sterowania.
9. Rodzaje i typy organizacji
10. Otoczenie bliższe i dalsze organizacji. Otoczenie zmienne, burzliwe i spokojne w aspekcie funkcjonowania firm z różnych branż.
11. Funkcje i role kierownika w organizacji
12. Funkcje zarządzania. Budowanie planów funkcjonowania i rozwoju firmy.
13. Tworzenie struktur organizacyjnych dla wybranych przedsiębiorstw.
14. Przekształcanie struktur organizacyjnych.

Ćwiczenia audytoryjne:

Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa.
Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne
Rodzaje papierów wartościowych. Rola weksla.
Rola giełdy jako mechanizmu alokacji. Funkcje giełdy. Mechanizm ustalania cen i zawierania transakcji.
Równowaga makroekonomiczna. Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Rewolucja keynesowska.
Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe
Gospodarka otwarta. Handel zagraniczny i kursy walutowe. Euro: koszty i korzyści wprowadzenia
Ćwiczenia związane z poznaniem podstawowych pojęć i zagadnień związanych z zarządzaniem. Różnie w podejściu do zarządzania, kierowania i sterowania.
Rodzaje i typy organizacji
Otoczenie bliższe i dalsze organizacji. Otoczenie zmienne, burzliwe i spokojne w aspekcie funkcjonowania firm z różnych branż.
Funkcje i role kierownika w organizacji
Funkcje zarządzania. Budowanie planów funkcjonowania i rozwoju firmy.
Tworzenie struktur organizacyjnych dla wybranych przedsiębiorstw.
Przekształcanie struktur organizacyjnych. inwestycyjnej
Kredyt i leasing jako źródła finansowania polskiego MSP
Budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Opracowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej na temat zależności między formą prawną przedsiębiorstwa a możliwościami pozyskania kapitału na jego rozwój
Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 17 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z kolokwium (70%) i oceny projektu (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Udział w wykładach i ćwiczeniach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa, 2006
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2002
3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa, 2005
4. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 1995
5. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków, 2005
6. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1994
7. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
8. Kotler Ph., Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, wyd. Gebethner & Ska, Warszawa, 1994
9. Peszko A. ,Podstawy zarządzania organizacjami, wydanie czwarte, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2002
10. Obłój K, Strategia organizacji: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, PWE – PWN, Warszawa, 2007
11. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa – Kraków, 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
2. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
3. Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2014
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2013
5. Duda J., Bariery innowacyjności polskich MSP, Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Słowacja
6. DUDA J., Gasior A., Innovation of Polish enterprises in the international arena, Transformations in Business & Economics ; ISSN 1648-4460. — 2014 vol. 13 no. 2B,
7. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
8. CODOGNI M., DUDA J., KUSA R., TECZKE M., WĄCHOL J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
9. Codogni M, Duda J, Kudełko K, Kusa R, Teczke M, Wacławik Ł, Wąchol J.,Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013

Informacje dodatkowe:

Brak