Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Małe i średnie przedsiębiorstwa ekonomiczny 2
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
BEZ-1-112-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce EZ1A_W14 Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W003 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw EZ1A_W14 Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W004 Identyfikuje czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw EZ1A_W14 Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W005 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W006 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium,
Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw EZ1A_U08, EZ1A_U07 Referat
M_U002 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju EZ1A_U08 Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce + + - - - - - - - - -
M_W003 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W004 Identyfikuje czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W005 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W006 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_U002 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Specyfika funkcjonowania MSP
2. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
3. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
4. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
5. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
6. Strategia rozwoju, a sektor MSP
7. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
8. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
9. Venture capital
10. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
11. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
12. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
13. Factoring i forfaiting
14. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

oraz

1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim,
3. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
4. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
5. Zewnętrzne źródła finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej
6. Kredyt i leasing jako źródła finansowania polskiego MSP
7. Budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
8. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

oraz
Opracowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej na temat zależności między formą prawną przedsiębiorstwa a możliwościami pozyskania kapitału na jego rozwój

Ćwiczenia audytoryjne:

Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem branży inżynierii środowiska
Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
Zewnętrzne źródła finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej
Kredyt i leasing jako źródła finansowania polskiego MSP
Budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Opracowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej na temat zależności między formą prawną przedsiębiorstwa a możliwościami pozyskania kapitału na jego rozwój
Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: pisemna praca (E) i końcowe kolokwium zaliczeniowe ( Kz)= (0,3*E) + (Kz* 0,7)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
2. Kramarek M., Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 2005
3. Pluta W.(red.) , Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2004
4. Skowronek-Mielczarek Anna, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa, 2007
5. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie małą firmą innowacyjną, Difin, Warszawa, 2000
6. Tokarski M., Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2005

Literatura uzupełniająca:

1. ,Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce – dobre praktyki, (red.) Koneczna R., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2008
2. Balcerowicz L., Wolność i rozwój, Ekonomia wolnego rynku, wyd. Znak, Kraków,1995.
3. Garbarski L., Zachowania nabywców, wyd. II, PWE, Warszawa, 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
2. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
3. Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Bariery innowacyjności polskich MSP, Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Słowacja
6. DUDA J., Gasior A., Innovation of Polish enterprises in the international arena, Transformations in Business & Economics ; ISSN 1648-4460. — 2014 vol. 13 no. 2B,
7. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
8. CODOGNI M., DUDA J., KUSA R., TECZKE M., WĄCHOL J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
9. Codogni M, Duda J, Kudełko K, Kusa R, Teczke M, Wacławik Ł, Wąchol J.,Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013

Informacje dodatkowe:

Brak