Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka cieplna budowli
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
BEZ-1-404-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Siudek Marian (mariansiudek@wp.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Student zapoznaje się z metodami obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynku, oraz zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna metody obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynku EZ1A_W10, EZ1A_W11, EZ1A_W09 Udział w dyskusji
M_W002 Student zna wymagania dla budynków w zakresie ochrony cieplnej. EZ1A_W04, EZ1A_W06, EZ1A_W09 Udział w dyskusji
M_W003 Student ma wiedzę na temat komfortu cieplnego budynku EZ1A_W10, EZ1A_W16, EZ1A_W17 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku. EZ1A_U11, EZ1A_U12, EZ1A_U13 Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykonać obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku EZ1A_U11, EZ1A_U12, EZ1A_U07 Kolokwium
M_U003 Student potrafi wykonać obliczenia oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych EZ1A_U05, EZ1A_U03, EZ1A_U09 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna metody obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynku + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna wymagania dla budynków w zakresie ochrony cieplnej. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat komfortu cieplnego budynku + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku - + - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać obliczenia oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych - + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Mikroklimat budynku – komfort cieplny,równanie Fangera, wskaźniki komfortu cieplnego PPD, PMV, skala komfortu cieplnego, standardy komfortu cieplnego dla budynków.
Współczynnik przewodzenia ciepła dla materiałów – wartości deklarowane i obliczeniowe, dane ITB dla różnych materiałów. Przenoszenie wilgoci w przegrodach budowlanych. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – przegroda płaska jedno i wielo-warstwowa, pustki powietrzne, stropy, stropodachy wentylowane i słabo wentylowane, pełne), kres górny i kres dolny, poprawki obliczeniowe. temperatury wewnątrz przegrody budowlanej. Mostki cieplne – punktowe i liniowe – metody dokładne – przykłady obliczania wg PN-EN, oraz metody uproszczone. Przegrody przeźroczyste (okna) – metody obliczania U dla różnych rozwiązań okien, pojęcia: sto-pień przeszklenia, współczynnik przepuszczalności, emisyjność szyb, mostki cieplne w oknach, okna z żaluzjami, współczynniki U dla ram i oszklenia. Przenoszenie ciepła przez grunt – podstawowe definicje i parametry, metody obliczania współczynnika przenikania ciepła podłóg wg różnych PN. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i przez wentylację. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku – projektowa strata ciepła przez przenikanie, projektowa wentylacyjna strata ciepła. nadwyżka mocy cieplnej do skompensowania skutków osłabienia ogrzewania. Sezonowe zużycie energii na potrzeby ogrzewania – strefy cieplne budynku, bilans energetyczny budynku, przenoszenie ciepła przez przenikanie i wentylację, wewnętrzne zyski ciepła, zyski ciepła od nasłonecznienia, czas trwania sezonu grzewczego. Wymagania dla budynków w zakresie ochrony cieplnej – rozporządzenia, warunki techniczne.

Ćwiczenia audytoryjne:

Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych (ściany, stropy, stropodachy, przegrody przeźroczyste). Obliczanie mostków cieplnych w przegrodach budowlanych. Obliczenia przenoszenia ciepła przez grunt. Obliczenia współ- czynników przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania budyn- ku. Ochrona cieplna budynku.

Ćwiczenia projektowe:

Program komputerowy do obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynku oraz sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku, przykładowe obliczenia dla mieszkania i budynku. Student wykonuje projekt dla domu jednorodzinnego (wybrany z katalogów domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem programu komputerowego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ZALICZENIE PRZEDMIOTU
ćwiczenia audytoryjne – suma ocen z trzech prac kontrolnych (kartkówek) na zajęciach
ćwiczenia projektowe – ocena z projektu na podstawie indywidualnej rozmowy ze studentem

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student wysłuchał i zaliczył przedmioty: Termodynamika techniczna, Wymiana ciepła, Podstawy budownictwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Biblioteka Główna AGH – czytelnia norm – student korzysta z aktualnych PN,
Biblioteka Głowna AGH – wypożyczalnia – jest kilkanaście pozycji literaturowych z dziedziny Budownictwo, Ogrzewnictwo oraz Fizyka cieplna budowli.
( Biblioteka AGH na bieżąco aktualizuje literaturę)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak