Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy energetyki
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
BEZ-1-405-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
dr inż. Kaczmarczyk Michał (mkz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw działania urządzeń i maszyn energetycznych. EZ1A_W06, EZ1A_W17 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania i przetwarzania energii z rożnych źródeł. EZ1A_W06, EZ1A_W17, EZ1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z wykresu "I-S dla wody i pary wodnej EZ1A_U04, EZ1A_U05 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi dokonać obliczeń podstawowych parametrów cieplnych wybranych procesów na podstawie bilansów substancji i energii. EZ1A_U04, EZ1A_U05, EZ1A_U12 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw działania urządzeń i maszyn energetycznych. + + + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania i przetwarzania energii z rożnych źródeł. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z wykresu "I-S dla wody i pary wodnej + + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać obliczeń podstawowych parametrów cieplnych wybranych procesów na podstawie bilansów substancji i energii. + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Ciepło, praca i moc w maszynach cieplnych.
Proces spalania paliw, parametry paliw
Równania chemiczne dla spalania paliw.
Bilans masy i ciepła w procesie spalania.
Typy, budowa i parametry urządzeń kotłowych.
Para wodna jako czynnik obiegowy siłowni
Obiegi siłowni opartej na obiegu Rankine’a
Turbiny parowe. Moc i sprawność turbiny. Siłownie cieplne.
Regeneracja ciepła – carnotyzacja obiegu Rankine`a.
Rozdzielcza i skojarzona gospodarka cieplna. Elektrociepłownie.
Typy, zasada działania, parametry pracy i charakterystyki silników spalinowych
Turbiny gazowe i ich obiegi. Obiegi gazowo-parowe
Techniczne możliwości oszczędzania energii cieplnej. Przyszłościowe problemy pozyskiwania energii.

Ćwiczenia audytoryjne:

Określanie parametrów paliwa na podstawie jego składu
Bilansowanie procesu spalania pod kątem wydajności , zapotrzebowania na tlen i powietrze oras ilości spalin
Określanie parametrów pracy urządzeń kotłowych.
Pojemność cieplna. Ciepło właściwe
Określanie parametrów pracy i charakterystyki obiegu Rankine’a,
Określanie parametrów pracy i charakterystyki silnika spalinowego tłokowego

Ćwiczenia laboratoryjne:

ocena parametrów systemów energetycznych
dobór kotła do zadanego obiektu
dobór pompy ciepła zadanego obiektu
współpraca w układzie biwalentnym kotła i pompy ciepła
analiza ekonomiczna inwestycji energetycznych
analiza ekologiczna inwestycji energetycznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok = 0,8 E +0,1 Ca +0,1 Cl

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Haupt T. Podstawy termodynamiki skrypt AGH nr 743 Kraków 1980
2. Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT W-wa
3. Domański R. i inni Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym PWN W-wa 2000
4. Szargut J. Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej PWN W-wa 1986

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

—Alternatywne sposoby wykorzystania energii geotermalnej — [Alternative uses of geothermal energy] / Mirosław JANOWSKI // W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia.
—Wytwarzanie ciepła w układach konwencjonalnych oraz w różnego typu pompach ciepła, jako antropogeniczne obciążenie środowiska — The heat generation in conventional heating systems and in various types of heat pumps as the anthropogenic impact on the environment / Mirosław JANOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 t. 91 nr 4, s. 146–149. — Bibliogr. s. 149,
—Program funkcjonalno użytkowy modernizacji elektrociepłowni ORC w Lęborku — [Functional-utility program for the modernization of the ORC power plant in Lebork] / Mirosław JANOWSKI. — [Polska : s. n.], 2015. — 30 sP.
—Sprawozdanie z badania bilansu energetycznego prototypu kominka z akumulatorem ciepła Firmy EURO-KOM — [Test report on the energy balance of the prototype of the fireplace with heat accumulator of the company EURO-COM] / Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2012. — 9 s.. — Publikacja w formie zbindowanego maszynopisu
—Cascade geothermal system in Kleszczów / M. JANOWSKI, P. Kolasa // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, 2016. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33
—Czy OZE są konkurencyjne dla źródeł konwencjonalnych — Whether RES are competitive for conventional sources? / Agnieszka WANTUCH, Mirosław JANOWSKI // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska ; ISSN 2083-0157. — Tytuł poprz.: Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2014 vol. 4 nr 4, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108
—Odnawialne źródła energii w Małopolsce : poradnik — [Renewable energy sources in Małopolska : guide] / red. Aneta Sapińska-Śliwa ; aut.: Aneta Sapińska-Śliwa, Piotr Krzeczkowski, Zdzisław Ząber, Mirosław JANOWSKI, Wiesław Bujakowski, Tomasz ŚLIWA, Sławomir Obidziński. — Kraków : Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 2007. — 232 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-924306-1-2
—Simulation of cascade deep geothermal system / Piotr Kolasa, Mirosław JANOWSKI // W: SIGES [Dokument elektroniczny] : 1. Internationale Konferenz zur Simulation gebäudetechnischer Energiesysteme : 8. & 9. September 2016, Winterthur, Schweiz : Konferenzbuch. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Winterthur : Vela Solaris und Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, cop. 2016. — S. 116.

Informacje dodatkowe: